סטודנטיות וסטודנטים

תקנון הלימודים בשנקר

נהלי לימודים
בחינות – כללי השתתפות
מהלך הבחינה – הנחיות לסטודנט
מפתח ציונים
ערעור על ציונים
פרסום ציונים
נוהל חשיפת מחברות בחינה
לימודי אנגלית
הִלה – המרכז לקידום הסטודנט
סטודנטיות וסטודנטים יוצאי אתיופיה
התאמות לסטודנטיות ולסטודנטים בני החברה הערבית
סיום לימודים וזכאות לתואר
הפסקת לימודים
חידוש והתיישנות לימודים
קורסי בחירה
זכויות יוצרים
נספחים


נהלי לימודים 

1. אישור לימודים
• סטודנט רשאי לקבל עם תחילת שנת הלימודים אישור על היותו סטודנט במכללת שנקר (4 עותקים בעברית). אישור זה ניתן להוציא גם דרך מערכת המידענט.
• סטודנט אשר סיים את לימודיו, מילא את כל חובותיו האקדמיים והכספיים, זכאי לאישור על כך עד לקבלת התעודה הרשמית.
• כל אישור החורג מאישורים אלה (כגון: אישור לימודים באנגלית, גיליון ציונים, תרגום ציונים לאנגלית, אישור מיוחד וכו') יינתן תמורת תשלום.

2. הודעות
• לצרכי התכתבות תשמש כתובתו האחרונה של הסטודנט כפי שמופיעה במערכת המידענט, במדור רישום ובמחלקה. כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום לכתובתו של הסטודנט תחשב כאילו התקבלה על ידו. 
• הודעה פורמלית אשר תינתן על ידי המרצה או נציג המזכירות בשעת ההרצאה, תלווה בהודעה כתובה במערכת המידענט או באמצעות הדואר האלקטרוני.
• כל הודעה שתפורסם בלוח המודעות במערכת המידענט, או בלוחות המודעות במחלקות, תיחשב כאילו הובאה לידיעתו של הסטודנט.
• כל שינוי בפרטים אישיים (עדכון כתובת, טלפונים ודוא"ל) במהלך הלימודים יש לעדכן דרך מערכת המידענט והמחלקה.
• שנקר שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים לפי הצרכים האקדמיים המשתנים, תקנוני המחלקות לגבי מעבר משנה לשנה, ציונים, פרויקט גמר וכל עניין אקדמי אחר.

3. הכרה ופטורים
סטודנט רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים על בסיס לימודיו הקודמים רק לאחר שהתקבל כסטודנט מן המניין במכללה, עבר את תהליכי הרישום והקבלה, ושילם את דמי הרישום במלואם. את הבקשה יש להגיש למתאמת המחלקה על גבי הטפסים הבאים: טופס בקשת פטור לבעלי רקע אקדמי / טופס בקשת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים

יש לצרף לבקשה גיליון ציונים מאושר וחתום, סילבוס הקורס ואישור זכאות/דיפלומה במידה ויש.

– לא ניתן לקבל פטור על בסיס קורסים שנלמדו לפני יותר משש שנים (מקרים חריגים יידונו בוועדת ההוראה).
– הסמכות לאישור פטורים על בסיס לימודים קודמים היא של ראש המחלקה/ביה"ס או מי שמונה לכך מטעמו.
– כל מחלקה רשאית לקבוע נהלים המהווים החמרה של כללי הפטור, בתנאי שדאגה לציינם בתקנוניה ולפרסמם ברבים.
– ציון שקיבל סטודנט במוסד אחר בשל קורס שבגינו יינתן לו פטור מקורס בשנקר לא ייכלל בשקלול הממוצע בגיליון ציוניו, וירשם כ"פטור". נקודות הזכות שמקנה הפטור יכללו בסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר.
– סך הפטורים מקורסים שסטודנט רשאי לקבל על סמך לימודים אקדמיים קודמים (בהם לא סיים תואר אקדמי) לא יעלה על 50% מתוכנית הלימודים לתואר בשנקר. מקרים חריגים ידונו בוועדת הוראה עליונה.
– המכללה רשאית לתת לסטודנט פטור מקורס בתכנית לימודים אקדמית בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אקדמית אחרת במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד דומה בתוכנו, זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. היקף הפטורים הכולל, ככל שיינתנו, לא יעלה על 25% מהיקף תכנית הלימודים.
– פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי ברמת התואר הראשון בלבד. בהתאם להחלטת מל"ג, ניתן להעניק פטורים על בסיס לימודים לא אקדמיים עד להיקף מקסימלי של 40 נ"ז, לגבי קורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין קורסים מקבילים בתוכנית האקדמית. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות הנלמדים בתוכנית האקדמית. מתן פטור אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו, כאשר אלה התקיימו עד שש שנים לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים.

4. מקצועות קדם
חלק ממקצועות הלימוד מחייבים למידת מקצועות "קדם". על מנת ללמוד קורס מתקדם (אשר דורש מקצוע "קדם") חובה לסיים בהצלחה את מקצועות ה"קדם" הנדרשים. לדוגמה: על מנת ללמוד קורס מתמטיקה חדו"א 2, יש לסיים בהצלחה קורס מתמטיקה  חדו"א 1 (מקצוע "קדם" לקורס חדו"א 2).
כישלון בקורס יחייב בחינות ו/או חזרה על הקורס. כישלון בקורס "קדם" אשר לא יתקיים שנית באותה שנת לימודים או בשנה שלאחריה, ידון בכל מקרה לגופו במחלקה הרלוונטית ובמנהל האקדמי. מידע אודות מקצועות הקדם ומפת ההתקדמות בתואר יהיו מפורטים בתקנון המחלקתי.

5. ​נוכחות בשיעורים
נוכחות הסטודנט בשעורים הינה חובה, למעט בקורסים בהם המרצה קבע מראש כי אין חובת נוכחות. סטודנט אשר ייעדר מעל שלושה שיעורים ובקורסים המתקיימים פעמיים בשבוע, מעל 6 שיעורים (לא בשל מילואים או כל סיבה אחרת שקיבלה אישור ראש המחלקה והמנהל האקדמי), ייכשל בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס בסמסטר אחר.

6. זמני הוראה
•  שיעור נמשך 45 דקות ("שיעור" מוגדר כמעבדה, תרגיל, סטודיו, הרצאה וכו')
•  סטודנט זכאי להפסקה של 10 דקות בין שיעור לשיעור, עם זאת המרצה רשאי ללמד שעתיים אקדמיות רציפות אשר אחריהן תתקיים הפסקה בת 20 דקות.
•  בשיעורי מעבדות, שיעורי סטודיו (במחלקות העיצוב) וסדנאות למתמחים, רשאי המרצה לקיים שיעור יותר משעתיים אקדמיות רציפות, זאת תוך התחשבות ביכולת הריכוז של הסטודנטים.
•  אין  לאחר לשיעורים, מרצה רשאי לא לאפשר לסטודנטים מאחרים להיכנס לשיעור. איחור או אי-השתתפות בשיעור ייחשבו כחיסור במקצועות אשר חלה בהם חובת השתתפות. במקצועות בהם חלה חובת השתתפות איחור מעל לעשר דקות יחשב כחיסור בהתאם לשיקול דעתו של המרצה.

7. תקופת שינויים

 • תקופת שינויים הינה תקופה שבה יש באפשרות הסטודנט לשנות את הקורסים אליהם נרשם בסמסטר מסוים. תקופת השינויים הינה תקופה של שבועיים מיום תחילת סמסטר א' או ב' ועד שבוע מיום תחילת סמסטר קיץ.
 • לאחר תום תקופת השינויים, לא ניתן לשנות ו/או לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט. במידה וסטודנט נרשם לקורס ולא ביטל אותו בתקופת השינויים, החיוב לא יבוטל עבור קורס זה עם כל ההשלכות שנובעות מאי ביטול קורס.
 • תקופת השינויים לא חלה על קורסים שיש להם תקנון שכר לימוד נפרד.

8. תכניות / מערכות לימוד מיוחדות
המקרים בהם הסטודנט זכאי להגיש תכניות/מערכות לימודים מיוחדות:
• סטודנט אשר קיבל הודעה על כך מוועדת הוראה עקב סיבות אקדמיות (מקסימום 15 נ"ז).
• סטודנט אשר מעוניין להוסיף או לגרוע, ולו קורס אחד מהתוכנית המחלקתית שנקבעה.
• סטודנט אשר נכשל בקורס וחוזר עליו בשנית (גם במידה וזכאי לגשת לבחינה בלבד).
• מערכת השעות תבנה בעזרת המתאמת בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

9. החלפת מסלולי התמחות ומחלקות לימוד
• סטודנט אשר התקבל למחלקה מסוימת רשאי לבקש העברה למחלקה אחרת. בקשתו תבחן ע"י ראש המחלקה אליה הוא מבקש לעבור, אשר יתחשב בסף הקבלה לאותה מחלקה ובהישגיו האקדמיים בהתאם לדרישות בכל שנה ובמגבלות מקום.
•  העברת סטודנט למחלקה אחרת מאפשרת התניה בהשלמות או בהתחלת לימודים משנה א' בהתאם לדרישות המחלקה ולהישגיו האקדמיים של הסטודנט.
• המלצת ראש המחלקה תועבר לאישור דיקן הפקולטה.
• במידה והסטודנט זכה במלגת לימודים במחלקתו המקורית, ישיב את המלגה לדקנאט הסטודנטים למדור מלגות ומעורבות חברתית כתנאי למעבר ודקאנט הסטודנטים יחליט על הפסקתה או המשכה.

10. כישלון וחזרה על קורסים
// הפקולטה להנדסה:

• כישלון בקורס מחייב את השלמתו עד סוף שנה"ל העוקבת למועד הכישלון. סטודנט אשר לא יעמוד בדרישה זו, לא יוכל להמשיך בלימודיו. סטודנט שנכשל בקורס מחויב להירשם אליו שנית במועד הקרוב ביותר ולעמוד בכל דרישותיו.
• סטודנט לא יוכל להמשיך ללמוד או להיבחן בקורס מתקדם ללא עמידה בדרישות "קורס הקדם", אלא באישור ראש המחלקה. 
• סטודנט אשר נכשל בקורס בשנתו הרביעית ללימודיו, קורס אשר מתקיים אחת לשנתיים (בתנאי כי הסטודנט הגיש את פרויקט הגמר ומדובר בכישלון בודד המונע קבלת תואר) יקבל מועד נוסף לבחינה ("מועד ג"). מועד נוסף זה, במידה ויתקיים, יאפשר לסטודנטים משנה ג' אשר למדו באותו קורס ונכשלו בבחינה, לגשת לבחינה.

ועדת הוראה מחלקתית תדון בעניינו של סטודנט שמצבו האקדמי מפורט באחד מהסעיפים הבאים:
• סטודנט בעל ממוצע שנתי משוקלל נמוך מ 60.
• סטודנט אשר נכשל בשלושה קורסים בעלי משקל של 2 נ"ז לפחות.
• סטודנט אשר נכשל בקורס חובה שלוש פעמים (בשלושה סמסטרים שונים).
• סטודנט אשר נכשל בקורס ליבה חוזר. כישלון בקורס ליבה מאפשר חזרה אחת בלבד על הקורס ועל דרישותיו האקדמיות.

עניינו של סטודנט בסטטוס האקדמי שפורט לעיל, יובא לדיון בפני ועדת הוראה מחלקתית, הועדה רשאית לקבל את אחת מההחלטות הבאות:
•  הסטודנט ילמד בשנה העוקבת בתכנית מצומצמת בה לא ניתן לצבור יותר מ-15 נקודות זכות בסמסטר. בניית תכנית הלימודים המצומצמת תעשה בשיתוף ראש המחלקה והמתאמת האקדמית.
•  תינתן לסטודנט האפשרות לעלות על תנאי לעוד סמסטר או שנה. הוועדה תוכל להחליט מה יהיה התנאי שעל הסטודנט לעמוד בו. התנאי יכול לכלול חזרה על קורסים, השלמת עבודות, ועמידה בממוצע ציונים או בציון קורס מסוים עליהם תחליט הוועדה. כל מקרה יבחן לגופו.
•  הסטודנט לא יוכל להמשיך לשנה הבאה ויצטרך לחזור על השנה כולה, או במתכונת חלקית.
•  המלצה על סיום לימודיי הסטודנט במחלקה. המלצה זו תובא לאישור לפני ועדת ההוראה העליונה של שנקר.

// הפקולטה לעיצוב:
•  סטודנט אשר נכשל בשני קורסים בעלי משקל של 2 נ"ז לפחות לא יוכל להמשיך בלימודיו ללא דיון בוועדת הוראה. רשימת הקורסים תפורט בתקנון המחלקתי.
• ועדת הוראה רשאית לחייב סטודנט שיש לו שני כישלונות לפחות בפקולטה לעיצוב (בהתאם לתקנון המחלקתי) ללמוד תכנית מצומצמת בה לא ניתן לצבור יותר מ-15 נקודות זכות בסמסטר. תכנית הלימודים המצומצמת תעשה בשיתוף ראש המחלקה והמתאמת האקדמית. 
• כישלון בקורס מחייב את השלמתו עד סוף שנה"ל העוקבת למועד הכישלון. סטודנט אשר לא יעמוד בדרישה זו לא יוכל להמשיך בלימודיו: סטודנט שנכשל בקורס מחויב להירשם אליו שנית במועד הקרוב ביותר ולעמוד בכל דרישותיו. הרישום לקורס (אפילו קורס אחד) יעשה דרך מתאמת המחלקה (ראו סעיף הגשת תכניות מיוחדות).

11. ועדת הוראה
• סטודנט שאינו עומד בדרישות האקדמיות של המחלקה ותקנונה יזומן לוועדת ההוראה המחלקתית. בוועדה יוצגו בפניו הסיבות לקיום הוועדה המחלקתית ותינתן לו האפשרות להשמיע את טיעוניו.
• ההחלטות יתקבלו ללא נוכחות הסטודנט.
• מסקנות הוועדה ימסרו לסטודנט בכתב.
• המלצות הועדה המחלקתית אשר נוגעות להדחת סטודנטים יעלו לדיון בוועדת ההוראה העליונה. החלטות ועדת ההוראה העליונה עומדות מעל ההחלטות והתקנונים המחלקתיים והוועדה חופשית להציב תנאי מעבר משנה לשנה או חזרה על קורסים ומטלות בהתאם לשיקוליה. 
• סטודנט רשאי לפנות לאגודת הסטודנטים (דוא"ל) ולדיקן הסטודנטים (דוא"ל) לקבלת מידע בנושא.

12. תנאי מעבר משנה לשנה

הפקולטה להנדסה: בפקולטה להנדסה נדרש ממוצע שנתי משוקלל של 60 כתנאי מעבר משנה לשנה.

הפקולטה לעיצוב: תנאי מעבר בפקולטה לעיצוב מפורטים בתקנוני המחלקה.

תעודת בגרות: סטודנטים ללא תעודת בגרות יחויבו להציג זכאות לתעודת בגרות עד סוף שנה ב'. סטודנט שלא ישלים את תנאי הבגרות, לא יוכל להמשיך את לימודיו לשנה ג'. חידוש הלימודים יהיה רק אל מול הצגת זכאות לתעודת בגרות. שנקר לא תעניק תעודת תואר לסטודנט ללא תעודת בגרות.

לימודי אנגלית: כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיגפטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. במידה והסטודנט לא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג' לימודיו יופסקו. חידוש לימודים יעשה לאחר שיסיים הסטודנט את לימודי האנגלית לפטור.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

בחינות – כללי השתתפות

סטודנט מחויב להשתתף בכל הבחינות, ההגשות והמבחנים המתקיימים במסגרת לימודיו. הבחינות מתקיימות במהלך הסמסטר ובעזרתן תימדד השתתפותו הפעילה של הסטודנט בלימודים, בשיעורים ובקריאת ספרות החובה. 

לפניות בנושא בחינות יש לפנות לגב' חגית וינברג נקאש – ראש מדור בחינות, ציונים ובוגרים, hagit@shenkar.ac.il

 1. בחינות ביניים
  לא יתקיים מועד נוסף לתיקון ציון של בחינת ביניים, מקרים חריגים ייבדקו פרטנית על ידי ראש המחלקה. 
 2. אופן הבחינה
  כל מרצה רשאי להחליט על אופן הבחינה באחת מהדרכים הבאות:
  • בכתב וללא ספרות ו/או חומר עזר.
  • בכתב עם ספרות ו/או חומר עזר.
  • בחינה בע"פ על בסיס אישור של המרכז לסטודנטים לקויי למידה (במרכז הלה).
  • מבחן לדוגמא, או אוסף מייצג של שאלות לדוגמא, יוצג לסטודנטים (או יעלה למערכת הmoodle  ) במהלך הסמסטר או לקראת סופו.
 3. השתתפות בבחינה
  • לבחינת סוף סמסטר יהיו רשאים לגשת סטודנטים אשר עמדו בכל הדרישות האקדמיות של הקורס, כדוגמת נוכחות כנדרש, מבחני-ביניים, הגשות, תרגילים וכדומה. במידה והסטודנט לא עמד בדרישות האקדמיות של הקורס הוא יכשל בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס בסמסטר אחר, אף אם ניגש לבחינה.
  • סטודנט אשר לא השלים את חובותיו (חובות כספיים, חובות לספרייה, הגשת מערכת, שעות מלגה) כנדרש, לא יורשה לגשת לבחינות או להגשות.
 4. ניקוד ושקלול
  לכל מקצוע נקודות זכות (בהתבסס על התקנון המחלקתי ותוכניות הלימודים המחלקתית):
  • שעת הוראה/סטודיו מזכה בנקודת זכות אחת.
  • שעת מעבדה במחצית הנקודה.
  קיימים הבדלים בהתייחסות לנקודות זכות בין הפקולטות ובין המחלקות בהתאם לתוכנית הלימודים. בסוף כל סמסטר יעשה שקלול ציונים, בהתייחס לנקודות הזכות.
 5. מועדי בחינות
  לוח בחינות כללי יפורסם לכל סמסטר בנפרד ויכלול מועדי א' וב'.
  לוח הגשות בפקולטה לעיצוב יפורסם לקראת תקופת מועדי הגשות בסוף הסמסטר.
  מועדי הבחינות יפורסמו במערכת המידענט. באחריות הסטודנט לעקוב אחר שינויים. לכל בחינה מתקיימים שני מועדים אליהם רשאי הסטודנט לגשת.
  מועדי הבחינות אינם מוגבלים לשעות המופיעות במערכת השעות בלבד ויוכלו להתקיים בימי א'-ו' על פי החלטת ההמנהל האקדמי.
  בפקולטה להנדסה: מועדי הבחינות יפורסמו עד שבועיים טרם פתיחת הסמסטרים.
 6. מועד ב'
  • סטודנט רשאי להבחן במועד ב' גם אם לא נבחן במועד א'. אם יעשה זאת לא יהיה רשאי לקבל מועד נוסף, אלא אם הוא עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף "מועד מיוחד".
  • סטודנט אשר נכשל בבחינה במועד א', מחויב לגשת לבחינה במועד ב', אחרת יחויב להירשם לקורס מחדש (ההרשמה נעשית באופן אוטומטי למועד ב').
  • סטודנט שנכשל בשני מועדים מחויב בחזרה על הקורס פרט למקרים בהם התקנון המחלקתי מורה אחרת.
 7. מועד מיוחד (מועד ג')
  מועד מיוחד יינתן לסטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לאחד מהמועדים הקבועים לאור הסיבות המפורטות לעיל: 
  • אשפוז באחד מהמועדים: על הסטודנט להמציא תעודה רפואית המעידה על אשפוזו. יש להגיש את התעודה הרפואית תוך שבוע מאחד ממועדי הבחינה (אלא אם הסטודנט עדיין מאושפז). הגשה מאוחרת לא תאפשר קביעת מועד מיוחד.
  • סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לאחד משני המועדים בשל שירות מילואים, יינתנו התאמות על פי נספח א' לתקנון הסטודנטים "התאמות לסטודנטים משרתי מילואים".
  • הריון ולידה: יינתנו התאמות לסטודנטים/יות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה על פי נספח ג' לתקנון הסטודנטים "זכויות והטבות – הריון ולידה".
  • אבל מדרגה ראשונה בלבד ביום הבחינה או במהלך השבועיים טרם הבחינה.
  • חגים ומועדים דתיים מוכרים של כלל הדתות.
  • קיום שני מבחנים באותו היום.
  • חתונת הסטודנט יום לפני הבחינה, ביום הבחינה או למחרת מועד הבחינה.

  הנחיות בנושא מועד מיוחד:
  • הפנייה למנהל האקדמי לבקשה למועד מיוחד הינה באחריות הסטודנט. הטיפול במועד מיוחד של חיילי מילואים היא באחריות קרן ביתן שמש – רכזת המילואים. על סטודנטים בביה"ס להנדסת תעשייה וניהול לפנות לרכזת המילואים של בית הספר לד"ר מיכל קורן.
  * בקשה למועד מיוחד במקרה של סטודנטיות בהריון ולאחר לידה, יש לפנות לשירה קליימן – אחראית תחום נגישות.
  • בקשה למועד מיוחד יש להגיש מיום פרסום הציון במועד ב' ועד שבוע לאחריו. בקשה שתגיע לפני או אחרי תקופה זו לא תטופל.
  • זכאות למועד מיוחד תאושר על ידי המנהל האקדמי.
  • סטודנט שנבחן בשני מועדים והגיש בקשה למועד מיוחד, בקשתו תידחה על הסף.
  • מועדי ג' של סמסטר א' וסמסטר ב' יתקיימו במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר. בחלק מהמקרים, מועדים מיוחדים יתקיימו במסגרת המבחנים של הקורסים העוקבים (במקרה זה, הסטודנט יירשם לקורס בסטטוס "משלים מבחן" ויוכל להיבחן באחד משני מועדיו בלבד).
  • אי-קבלת המועד המיוחד משמעה הפסד הזכאות למועד זה, רישום כישלון בקורס והרשמה לקורס מחדש במועד הסמוך. עד לקיום המועד המיוחד יירשם בגיליון הציונים סימול "לא נבחן".
  • באחריות הסטודנט לעקוב אחר פרסום תאריכי הבחינות והשינויים במידענט.
 1. שיפור ציון במועד ב'
  • סטודנט המבקש להבחן במועד ב' על מנת לשפר ציון יגיש בקשה להבחן דרך מערכת המידענט בלבד.
  • ניתן לבטל את הבקשה עד 5 ימים לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה) דרך המידענט.
  • סטודנט שנרשם ולא הופיע לבחינה יחשב כנכשל בקורס.
  • הציון האחרון הוא זה שירשם בגיליון הציונים. 
 2. שיפור ציון בהמשך הלימודים
  •  סטודנט רשאי להירשם מחדש לקורס בהתאם לתקנון המחלקתי ולאישור ראש המחלקה, לשם שיפור הציון במקצוע זה. הרישום יתאפשר רק בשני הסמסטרים העוקבים ממועד קבלת ציון "עובר" בפעם הראשונה. במקרים חריגים יאושרו מועדים נוספים לצורך שיפור הציון בהמלצת ראש המחלקה ובאישור דקן הפקולטה.
  • הציון האחרון בקורס הוא הקובע.
 3. עבודה בכתב 
  • אין מועד ב' לעבודות בכתב.
  • אישור דחייה יינתן על פי שיקול דעת המרצה או ועדת ההוראה, או על פי ההקלות הקבועות בתקנון בנספח "סטודנטים משרתי מילואים" או על פי הנחיות נספח "הריון וחופשת לידה".
  • איחור בהגשת עבודה ייחשב ככישלון אשר יחייב חזרה על הקורס בסמסטר אחר (המרצה רשאי לאשר פטור מנוכחות בשיעורים במקרה כזה). מקרים חריגים ידונו בוועדת הוראה המחלקתית.
 4. אבחונים בערבית יתקבלו אך ורק ממוכנים המוכרים על-ידי המרכז. לפרטים יש לפנות ליועצת לקויות למידה במרכז לקידום הסטודנט (הִלה).

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

מהלך הבחינה – הנחיות לסטודנט

במהלך הבחינות יישמעו הסטודנטים להוראות המשגיח/ה, כמפורט להלן:

 1. חובה להתייצב בחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה ואין רשות לצאת אלא בכפוף לאמור בסעיף " נהל יציאה מחדר הבחינה בשעת המבחן".
 2. טרם הבחינה, על הנבחן להציג בפני המשגיח/ה תעודה מזהה (עם תמונה- תעודת סטודנט, תעודת זהות, דרכון או רישיון). לא יורשה להבחן סטודנט אשר לא יציג תעודה.
 3. רשאי לגשת לבחינות והגשות רק סטודנט אשר הסדיר את חובותיו הכספיים לשנת הלימודים השוטפת והשנים הקודמות. סטודנט שלא הסדיר חובותיו יופיע ברשימת התלמידים עם סימון "אינו רשאי להבחן".
 4. סטודנט אשר נכנס לחדר הבחינה, הציג תעודה מזהה וקיבל שאלון בחינה, ייחשב כמי שניגש במועד זה, גם אם לא יענה על הבחינה. הסטודנט מחויב למלא את פרטיו האישיים על גבי המחברת, להשיב למשגיח/ה את המחברת ואת השאלון ואינו רשאי לצאת במשך 30 דקות מתחילת הבחינה. במידה והסטודנט יבחר לצאת במהלך 30 הדקות הראשונות של הבחינה, ציונו יהיה "נכשל" והוא  ייחשב במניין הכישלונות.
 5. איחור של 30 דקות מתחילת הבחינה ייחשב כוויתור על הזכות להבחן במועד זה. לא תתאפשר כניסה לחדר הבחינה לאחר 30 דקות מתחילתה.
 6. סטודנט שאיחר לבחינה  עד לחצי השעה הראשונה משעת תחילתה, יוכל להיכנס לחדר הבחינה ולהיבחן, ובלבד שאיש מן הנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה למעט המקרים המיוחדים המפורטים בהמשך.
 7. סטודנט נבחן יורשה להכניס לבחינה חומר עזר על פי הנחיות שאלון הבחינה בלבד. חפצים אישיים יושארו בפינת הכיתה בהתאם להנחיות המשגיח/ה, לרבות מכשירי טלפון ניידים ושעונים חכמים, כשהם כבויים. חל איסור מוחלט על שיחות במהלך הבחינה בכלל ועם נבחנים אחרים בפרט.
 8. סטודנט נבחן אינו רשאי להחזיק בכל חומר הקשור לבחינה בחדר הבחינה או בסמוך לו (חדר שירותים וכו').  שולחן הבחינה יכלול רק מחברות ושאלון הבחינה. השימוש בחומר עזר מותר רק במידה וצוין כך במפורש בשאלון המבחן.
 9. סטודנט נבחן ירשום על גבי מחברת הבחינה את הפרטים הרלוונטיים כפי שמופיעים על גבי המחברת. סטודנט נבחן אשר יעשה שימוש ביותר ממחברת אחת, יציין בנוסף לפרטים המפורטים לעיל את מספרה הסידורי מסך כל המחברות שבידו (1 מבין 3, 2 מבין 3, 3 מבין 3 וכן הלאה).
 10. התשובות בטופס הבחינה יכתבו בעט, בכתב ברור ונקי. העמוד הימני במחברת הבחינה מיועד להערות ולטיוטה. חל איסור להשתמש בנייר אחר או בטופס השאלון להערות ולטיוטות. חל איסור לתלוש דפים ממחברות הבחינה. כמו כן, אין לרשום בשולי המחברת.
 11. נבחן אינו רשאי לעזוב את מקומו או את חדר הבחינה ללא רשות המשגיח/ה.
 12. בסיום הבחינה, יחזיר הסטודנט הנבחן את המחברות ואת שאלון הבחינה למשגיח/ה.
 13. נוהל יציאה מחדר הבחינה בשעת המבחן:
  • חל איסור לצאת מחדר הבחינה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה.
  • הרשות לצאת לא תינתן ליותר מנבחן אחד בעת ובעונה אחת. 
  • במקרים מיוחדים כגון סטודנטית בהיריון או סטודנט בעל אישור מיוחד מדיקן הסטודנטים, תתאפשר יציאה לשירותים בליווי משגיח בלבד בכל שלב בבחינה.
  • נבחן שקיבל את טופס הבחינה והחליט שלא להיבחן דינו כדין נבחן ולא יוכל לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה.
  הפרה של אחת או יותר מן התקנות עשויה לגרום להעמדת הסטודנט בפני ועדת משמעת.
 14. נוכחות המרצה  בבחינה
  • המרצה או מי מטעמו יהיה נוכח בחדר הבחינה לאחר מחצית השעה הראשונה מתחילת הבחינה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה. ביתר הזמן יהיה זמין עד לסיום הבחינה.
 15. אובדן מחברת בחינה
  ציונו של נבחן שמחברתו אבדה שלא באשמתו, ייקבע לפי אחת מהחלופות שלהלן, לפי בחירת הנבחן באישור ראש המחלקה:
  • ציון "עובר" (ללא ערך מספרי).
  • בחינה חוזרת.
  • עבודת בית.
 16. היעדרות עקב הריון או לידה
  התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה על פי הנחיות מל"ג.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

מפתח ציונים

 1. הציונים ניתנים באחוזים כאשר ציון המעבר בפקולטה להנדסה הוא 60, בפקולטה לעיצוב מפתח הציונים הינו מחלקתי ומפורט בתקנונים המחלקתיים.
 2. חישוב נקודות זכות וממוצע בגיליונות הציונים:
  • קורס שבו הסטודנט לא קיבל "ציון עובר" על פי התקנון המחלקתי לא ייחשב במניין נקודות הזכות, אולם יחושב בממוצע הציונים.
  • קורס אשר ציונו אינו ציון נומרי לא יחושב בממוצע הציונים. 

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

​​פרסום ציונים

 1.  מבחנים: מרצה יפרסם את ציוני הבחינה לאחר 14 יום קלנדרים ממועד קיומה בכיתות המונות עד 100 סטודנטים בקורס. בכיתות המונות מעל 100 סטודנטים בכל מופע בקורס, יינתן למרצה שבוע נוסף לפרסום הציונים.
  • מחברות הבחינה יחשפו לסטודנטים במערכת המידענט או במפגש חשיפת מבחנים שיקבע על ידי מרצה הקורס. עד שבועיים מיום קיום הבחינה.
  • סטודנט רשאי לפנות למרצה הקורס לקבלת הסבר על מתן הציון.
 2. עבודות: מרצה יפרסם את ציוני העבודות תוך 3 שבועות מהמועד האחרון להגשת העבודות.  בכיתות המונות מעל 100 סטודנטים המרצה יחזיר ציונים תוך 4 שבועות.
  • המרצה יפרט בקצרה על גבי העבודה את סיבת הורדת הניקוד. 
 3. עבודות סמינריוניות: מרצה יפרסם את ציוני העבודות תוך 6 שבועות מהמועד האחרון להגשת העבודות.
 4. במידה וחל עיכוב במועד החזרת הציונים ניתן לפנות לגב' חגית וינברג באמצעות המייל hagit@shenkar.ac.il או באמצעות מערכת המידענט.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

ערעור על ציונים

 1. סטודנט יכול לערער על הציון עד 4 ימים ממועד פרסום הציון. בקורסים בהם נסרקו הבחינות יש להגיש את הערעור דרך מערכת המידענט.
 2. לא ניתן לתקן ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
 3. לא ניתן לערער על ציון פרויקט אשר ניתן בהרכב של ועדת בוחנים.
 4. ערעור על ציון עשוי לאשש את הציון, להורידו או להעלותו.
 5. ראש המחלקה רשאי לטפל בערעורים אשר הוגשו ולא התקבלה עליהם תשובה כעבור שבועיים.
 6. מרצה ישיב על ערעור ציון הסטודנט תוך 5 ימים ממועד הערעור. במקרה של דחיית הערעור, ינמק המרצה את החלטתו.
 7. סטודנט שהגיש ערעור על בחינה ולא קיבל מענה מהמרצה עד ליום מועד הבחינה השני (בין אם מדובר במועד ב' או מועד ג'), יקבל את הציון הגבוה מבין שני המועדים בהם נבחן.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

נוהל חשיפת מחברות בחינה

עיון וערעור בבחינה חסויה:

1. בבחינה חסויה הסטודנט יוכל לצפות בשאלון הבחינה, מחברת הבחינה, ובדף סימון התשובות שלו במסגרת מפגש אישי עם המרצה.

2. לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מועד חשיפת מחברות בחינה של המרצה/ המתרגל עם הסטודנטים במועד שייקבע ויפורסם מראש.

2.1. מועדי חשיפת המחברות של מועד א' יתקיים לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לפני מועד ב'.

2.2. מועד חשיפת המחברות של מועד ב' יתקיים לא יאוחר משבועיים ( 14 ימים קלנדריים) לאחר פרסום הציונים.

2.3. מועדי חשיפת המחברות (תאריך, שעה ומיקום) יפורסמו לסטודנטים יחד עם פרסום הציונים.

2.4. מועד חשיפה נוסף יקבע במידת הצורך על מנת לאפשר למי שנמנע ממנו להגיע למועד החשיפה שנקבע מראש.

3. חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מהחדר.

4. בדיקת ערעור הסטודנט תתבסס על בדיקה חוזרת של התכנים הרלוונטיים במחברת הבחינה ולא כל תוכן אחר.

5. תשובות על ערעורים למועד א' יפורסמו לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לפני מועד ב', תשובות על ערעורים למועד ב' יפורסמו לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לאחר מועד החשיפה השני.

6. באם תהייה חריגה מהנהלים, המינהל האקדמי ידון בכל מקרה לגופו.

7. שאלות הבחינה והתשובות יוצגו לסטודנט על ידי המרצה.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

לימודי אנגלית

 1. כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מחויב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. רמת האנגלית/פטור נקבעים עפ"י ציון במבחני המיון לאנגלית: פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם או לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר.
 2. סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להיבחן במבחנים החיצוניים על-מנת לקבוע מחדש רמת האנגלית לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.
 3. כל סטודנט יידרש להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיו, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או לרמת מתקדמים ב' אשר יוכלו להתחיל את לימודי האנגלית במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
 4. זכאות לפטור הינה עפ"י הפרמטרים הבאים:
  • ציון 134 ויותר בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמיר"ם.
  • ציון 234 ויותר במבחן אמי"ר של המרכז הארצי לבחינות.
  • בעל תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה בישראל.
  • סטודנט שלמד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבל תעודת "בוגר", אך סיים בהצלחה את לימודי האנגלית לפטור.
 5. מיון לרמות לימוד אנגלית:סטודנט שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית לפי אחד הסעיפים שלעיל, ישובץ לרמה שתקבע לו על סמך הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם) כדלקמן:
רמהציון פסיכומטרי/אמיר"ם/אמי"ר
טרום בסיסיעד 84
בסיסי99-85
מתקדמים א'119-100
מתקדמים ב'133-120
פטור134 ויותר

כל סטודנט חייב להשיג פטור מלימודי אנגלית עד תום שנה ג'. במידה והסטודנט לא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג' לימודיו יופסקו. חידוש לימודים יעשה לאחר שיסיים הסטודנט את לימודי האנגלית לפטור.מועמד או סטודנט שנבחן יותר מפעם אחת (ו/או ביותר ממבחן מיון אחד), רמתו באנגלית תקבע על סמך התוצאה הטובה ביותר.הנחיות לרישום לבחינה הפסיכומטרית ולמבחן המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות טרום-בסיסי ובסיסי חייבים בתשלום נוסף של 1,700 ש"ח לכל קורס. עלות קורס אנגלית ברמת מתקדמים א': 1,200 ש"ח. קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.

6. חובת לימוד שני קורסים בשפה האנגלית:

על מנת לקבל זכאות לתואר הראשון, על כל סטודנט ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך הלימודים מבין הקורסים הבאים:

קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית שהם קורסי אנגלית לפטור (רמת טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'), בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניסה ללימודיו האקדמיים, ו/או קורסי תוכן בשפה האנגלית (EMI) אשר יוצעו ע"י המחלקה או הפקולטה.

להלן פירוט והדגמה:

 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמה מתקדמים א': זקוק לשני קורסי אנגלית להשגת הפטור ובזה סיים את חובותיו מבחינת לימודי האנגלית. 
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמת בסיסי: זקוק לשלושה קורסי אנגלית להשגת הפטור ובזה סיים את חובותיו מבחינת אנגלית
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמה טרום בסיסי: זקוק לארבעה קורסי אנגלית להשגת הפטור ובזה סיים את חובותיו מבחינת אנגלית
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמה מתקדמים ב'- זקוק לקורס פטור אחד וקורס אחד של EMI 
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמת פטור, זקוק לשני קורסי EMI. 

בכל שאלה או עניין בנושא לימודי אנגלית, ניתן לפנות לד"ר רותי ברדנשטיין, ראש היחידה, בכתובת: ruti.bardenstein@shenkar.ac.il

 *הסעיף אינו תקף לסטודנטים לתואר שני.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

תעודות הצטיינות: לפירוט המלא לחצו כאן!

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

סטודנטיות וסטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטיות וסטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים להיעדר משיעורים בחג הסיגד והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי ההיעדרות המותרים.

סטודנט שנעדר מבחינה שנערכה ביום זה, יהיה זכאי להיבחן במועד חלופי נוסף.

במידה שנקבע מועד להגשת מטלה ביום החג, יוכל הסטודנט להגישה בסמוך לאחר הסיגד בתיאום עם המרצה.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

התאמות לסטודנטיות ולסטודנטים בני החברה הערבית

המועצה להשכלה גבוהה מפעילה פרויקט להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים מהחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית, תוך שיפור איכות לימודיהם לתואר. שנקר לוקחת חלק בפרויקט זה והחלה לפעול להרחבת השירותים הניתנים לסטודנטים מהחברה הערבית.

בשנקר פועלת יחידה לקידום סטודנטים מהחברה הערבית, אותה מרכת סואר איוב, שתפקידה ללוות באופן אישי את כלל הסטודנטים מהחברה הערבית בממד הפדגוגי האקדמי. בנוסף, היא אחראית על ריכוז כלל תחומי העניין הקשורים לסטודנטים מהחברה הערבית בשנקר.

להלן מספר התאמות ששנקר החליטה לעגן בנהליה:

 • כל הסטודנטים מהחברה הערבית יהיו זכאים לתוספת זמן, התעלמות משגיאות ושימוש במילון עברי-ערבי לאורך כל תקופת הלימודים לתואר ראשון.
 • סטודנטים יהיו זכאים להיעדר משיעורים בימי חג והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי ההיעדרות המותרים.
 • במידה ונקבעה בחינה בימי צום, המוסד ינסה לקבוע את שעת הבחינה בשעה מוקדמת. הסטודנט יהיה זכאי להגיש בקשה למועד חלופי נוסף.
 • סטודנט שנעדר מבחינה שנערכה ביום חג, יהיה זכאי להיבחן במועד חלופי נוסף.
 • במידה שנקבע מועד להגשת מטלה ביום חג, יוכל הסטודנט להגישה בסמוך לאחר החג.
 • בתקופת הרמדאן, הסטודנטים הצמים יורשו לסיים את לימודיהם בכל יום בשעה 17:15 מבלי שהדבר ייחשב היעדרות.
 • במהלך תקופת הרמדאן, הסטודנטים הצמים יקבלו מועדי הגשה לבחינות ועבודות רק לאחר סיום חודש הרמדאן.

להלן רשימת החגים בהם תאושר העדרות משיעורים לסטודנט בהתאם לדתו:

חגי הנוצריםחגי
המוסלמים
חגי הדרוזים
חג המולדעיד אל-פיטרעיד אלח'דר
ראש השנהעיד אל-אדחאחג הנביא
שועייב
פסחאעיד אל-אדחא
פנטקוסט (יום שני
לשבועות)

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

סיום לימודים וזכאות לתואר

 1. סטודנט אשר סיים לימודיו, יפנה למתאמת המחלקה לבדיקת זכאותו לתואר עד סוף חודש אוקטובר.
 2. לאחר השלמת החובות האקדמיים וקבלת כל הציונים, הסטודנט יתחיל בתהליך טופס טיולים דרך מערכת המידענט. בסיום התהליך, הכולל סילוק כלל החובות האחרים (ספריה, שכ"ל, ציוד וכדו') יקבל הסטודנט מהמנהל האקדמי בדואר ובדוא"ל:  אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים.
 3. הבוגר יקבל תעודה בטקס חלוקת התעודות הסמוך ביותר, וזאת בתנאי וסיים טופס טיולים עד סוף חודש דצמבר של אותה שנה.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

הפסקת לימודים

 1. סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.
 2. כל הודעה מהסטודנט בדבר הפסקה או שינוי ברצף הלימודים הרגיל חייבת להיעשות בכתב. הודעה בעל פה אינה קבילה.
 3. סטודנט אשר קיבל מלגה מלאה או חלקית (פטור משכ"ל, השתתפות בשכ"ד או בדמי מחיה, או כל מלגה או תמיכה אחרת מהמכללה), יחויב בכל מקרה של הפסקת לימודים (מרצונו או ע"י  המכללה) בהחזר מלוא סכום המלגה שקיבל (בתוספת חישובי הצמדה וריבית, כמקובל).
 4. סטודנט שהפסיק את לימודיו מיוזמתו במצב אקדמי לא תקין, לא יוכל לשוב ללימודים בפקולטה, אלא באישור ועדת ההוראה המחלקתית/בית ספרית. על הסטודנט לפנות בכתב אל הוועדה ולנמק את בקשתו.
 5. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות בוועדת הוראה עליונה לא יוכל לשוב ללימודים במחלקה.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

חידוש והתיישנות לימודים

 1. סטודנט אשר הפסיק לימודיו טרם סיום שנת הלימודים הראשונה וברצונו לחדש את לימודיו, ירשם כמועמד ללימודים ויחולו עליו כל תנאי המיון והקבלה אשר יהיו מקובלים בעת הרשמתו מחדש.
 2. סטודנט אשר סיים שנת לימודים מלאה, עמד בהצלחה בבחינות  והיה זכאי לעבור לשנה הבאה, רשאי להגיש בקשה להפסקת לימודים זמנית.
 3. מכללת שנקר תכיר בציוני מעבר של סטודנט המבקש לחדש לימודיו, עד שנתיים ממועד הפסקת לימודיו.
 4. סטודנט שיבקש לחדש לימודיו לאחר תום השנתיים מתאריך הפסקת לימודיו, אך לפני שעברו חמש שנים ממועד הפסקתם, יחויב בהשלמות קורסים, בהתאם לדרישות המחלקה.
 5. עם תום חמש שנים ממועד הפסקת הלימודים, חלה התיישנות ולכן לא ניתן לחזור ללימודים. במקרים חריגים תוכל ועדת הוראה עליונה לדון בבקשה.
 6. סטודנט שהופסקו לימודיו מסיבות אקדמיות או משמעתיות (וועדת משמעת או ועדת הוראה עליונה) – לא יוכל לחדש לימודיו במכללה.

↑ חזרה לתפריט תקנון הלימודים

שכר לימוד

התקנון המלא והמעודכן מפורסם באתר שנקר.

קורסי בחירה

 1. תוכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה וקורסי בחירה. 
 2. הליך ההרשמה:
  • הסטודנט יבחר מרשימת קורסי הבחירה הרלוונטיים אשר יפורסמו בתחילת כל סמסטר במידענט את הקורסים בהם ישתתף תוך התייעצות עם ראש המחלקה ו/או המתאמת.
  • הרישום לקורס בחירה הינו חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים הסמסטריאלית המועברת למתאמת.
  • כל סטודנט מחויב להירשם לקורסי הבחירה בנוסף לרישום לשאר קורסי החובה.
  • סטודנט אשר יבטל קורס בתום שבועיים מתחילת הסמסטר יחויב בתשלום עבורו. בנוסף, יירשם בגיליון הציונים ציון נכשל (50 ) וייחשב בממוצע הציונים.
  • לא ניתן לקחת קורסי בחירה אשר חופפים שעות "קורסי חובה" במערכת השעות של המחלקה.
  • סטודנט שלא אושר רישומו לקורס בחירה, לא יירשם קורס הבחירה בגיליון הציונים.
  • סטודנט אשר יימצא בשירות מילואים בתקופת הרישום לקורסים, יפנה מראש למתאמת המחלקה לתיאום סדרי ההרשמה על מנת שזכויותיו לא תיפגענה. אם ייקרא למילואים בהתראה קצרה, עליו לפנות למתאמת המחלקה מיד עם שובו. ראה נספח א' – "התאמות לסטודנטים משרתי מילואים".
 3. ציונים בקורסי בחירה:
  • קורס בחירה ניתן להמרה בקורס בחירה אחר במידה והסטודנט מעוניין לשפר את ציונו או כישלונו שלא במסגרת בחינה נוספת במועד ב'.
  • בסיום הלימודים ניתן לבקש ביטול קורס בחירה אחד בלבד, זאת על מנת לא לפגוע בחישוב ממוצע הציונים.
  • הסטודנט יגיש בקשה למתאמת המחלקה לאישור אשר יועבר למנהל האקדמי.
 4. נקודות זכות "לא אקדמיות":
  • לסטודנט במכללת שנקר ישנה זכאות לצבור עד 2 נקודות זכות לא אקדמיות במסגרת קורסי הבחירה.
  • נקודות זכות לא אקדמיות ניתנות עבור פעילות חברתית, פעילות התנדבותית, פעילות ספורט או שירות מילואים פעיל.
  • לא ניתן לצבור יותר מ-2 נקודות זכות לא אקדמיות.
  • נקודות זכות לא אקדמיות יחשבו כחלק ממניין נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התואר (כמשקל נ.ז האקדמיות).
 5. המדדים לצבירת נ.ז. כלליות:
  • פעילות ספורט: סטודנטים העוסקים בפעילות ספורט במסגרת של אגודות ספורט ארציות ו/או פעילות ספורט במסגרת שנקר ובהשגחתו של מדריך. היקף הפעילות הנדרש: 52 שעות – קבלת 2 נקודות זכות; 26 שעות – 1 נקודת זכות. הסטודנטים מחויבים בהגשת מסמכים לאגודת הסטודנטים ובקבלת אישור המנהל האקדמי. ללא אישור נקודות הזכות לא יוכרו.
  • פעילות התנדבותית: נקודות זכות לא אקדמיות בתחום ההתנדבות יינתנו רק לסטודנטים אשר התנדבו בעמותות וגופים שאושרו על ידי דקנאט הסטודנטים. היקף הפעילות הנדרש: 52 שעות- קבלת 2 נקודות זכות; 26 שעות – 1 נקודת זכות. הסטודנטים מחויבים בהגשת מסמכים לאגודת הסטודנטים ובקבלת אישור דקאנט הסטודנטים. ללא אישור נקודות הזכות לא יוכרו.
  • משרתים במילואים: נקודות זכות כלליות יינתנו למשרתים במילואים, על פי המפתח הבא: סטודנט לתואר ראשון אשר שירת במהלך שנת לימודים אחת שירות מילואים בהיקף של 14 ימים ומעלה, לא בהכרח ברצף, יהיה זכאי ל2- נ"ז. נקודת זכות אלו יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון, ובתנאי שהסטודנט לא קיבל כבר נקודות זכות בגין פעילות חברתית או מילואים.
  • קורסים אקדמיים שונים אשר קיבלו אישור מקדים של המנהל האקדמי.

זכויות יוצרים

סטודנט במכללת שנקר יחתום על הסכם "זכויות יוצרים" עם קבלתו ללימודים. הזכויות על עבודות, פרויקטים והמצאות שפותחו במהלך הלימודים מפורטות בתקנון המלא לשנת 2015. טופס שחרור זכויות יוצרים ניתן להוריד כאן!

חשיפה לתקשורת 

חל איסור לחשיפת עבודות ופרויקטים שנעשו במסגרת הלימודים במכללה באמצעי התקשורת, אלא באישור ראש המחלקה ומדור יחסי ציבור ודוברות.

נספחים

בודק...