תקנון שכר לימוד

קבלת קהל במדור שכר לימוד

 • מדור שכל לימוד נמצא בחדר 125 בבניין פרניק (קומה 1): רחוב אנה פרנק 12, רמת-גן
 • טלפון: 03-6110167, פקס: 03-6110169.
 • דוא"ל: shulidr@shenkar.ac.il
 • שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: ימי ראשון עד חמישי (מלבד שלישי) בין השעות 13:00-10:00 ו-15:00-14:00. משרדי המדור סגורים בימי שישי, בערבי חגים, בחול המועד פסח, בחול המועד סוכות וב-ט' באב.
 • בכל פניה בכתב (דואר, פקס או דוא"ל) יש לציין שם מלא ואת מספר הזהות.
 • מען למכתבים: שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות., מדור שכר לימוד (חדר 125, קומה 1), אנה פרנק 12, רמת-גן מיקוד 52526

שימו לב:

לאור הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, רשאי שנקר להעביר מידע על סטודנט רק לסטודנט עצמו. העברת מידע לקרוביו של הסטודנט, אף אם אלה בגדר בן/בת זוג, הורים או אחים או קרובי משפחה אחרים אסורה. העברת מידע על הסטודנט לאחר, תותר רק אם יוצג במשרדי המנהל האקדמי יפוי כח שנחתם כדין על ידי הסטודנט, המאפשר מסירת מידע.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

תקנון שכר לימוד

כללי

 • מימוש הקבלה לשנקר מותנה בתשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.
 • סטודנטים שהתקבלו ללימודים, לא שילמו מקדמה דרך מרכז מידע ומסיבה כלשהי אינם מקבלים שובר לתשלום המקדמה חייבים לפנות מיד למדור שכ"ל לצורך קבלת השובר והסדרת התשלום במועד.
 • מדור שכ"ל ישלח חוזר בדבר הכללים להסדרת תשלום שכר הלימוד במהלך חודש אוגוסט.
 • לקראת פתיחת שנת הלימודים. יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד ליום פתיחת שנת הלימודים, ובכל מקרה האחריות להסדרת תשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנטים מול מדור שכ"ל, גם אם גורם אחר מממן את לימודיהם.
 • השוברים לתשלום הנשלחים לסטודנטים מאושרים לצורך מימוש הפקדון. 
 • לתשומת לבכם: על פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקת לימודים או סיבה אחרת, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של הסטודנט/ית (החייל/ת המשוחרר/ת). בשום מקרה לא יוחזרו כספי הפיקדון לחייל/ת המשוחרר/ת עצמו/ה.
 • סטודנטים שלא יסדירו את התשלומים במועדם, תיחסם גישתם לאתר האינטרנט, ולא תינתן להם אפשרות להיבחן ולקבל ציונים או תעודות.

תקופת שינויים

 • תקופת שינויים הינה תקופה שבה יש באפשרות הסטודנט לשנות את הקורסים אליהם נרשם בסמסטר מסויים. תקופת השינויים הינה תקופה של שבועיים מיום תחילת הסמסטר. 
 • לאחר תום תקופת השינויים, לא ניתן לשנות או לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט. במידה וסטודנט נרשם לקורס ולא ביטל אותו בתקופת השינויים, החיוב לא יבוטל עבור קורס זה עם כל ההשלכות שנובעות מאי ביטול קורס. 
 • תקופת השינויים לא חלה על קורסים שיש להם תקנון ביטול נפרד.

דמי הרשמה

דמי הרשמה ללימודי תואר ראשון ולתואר שני הינם בסך 350 ש"ח ויש לשלמם עם ביצוע ההרשמה, במקרה של ביטול / דחייה אין החזר דמי הרשמה.

 • גובה שכר הלימוד בשנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות. (חל"צ) (להלן: "שנקר") לשנת תשפ"א 2020/2021 הוא בהתאם להחלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים, כפי שייקבעו על-ידי שנקר.
 • גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים בשנקר אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי (M.Sc.,M.Des.B.Sc. ,B.Des., B.F.A) ייקבעו בנפרד על ידי שנקר.
 • נוסף על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים נוספים לשנקר, כפי שיפורט בהמשך, בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על ידי שנקר, לפי שיקול דעתו, בכל עת גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלכה.
 • כל תשלום, על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא ישולם במועד ובמלואו, יהיה צמוד למדד מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומו בפועל. כל זאת, כפי שייקבע על ידי שנקר בתחילת שנת הלימודים תשפ"א.
 • שילם סטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים לעיל בהמחאה או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, אשר חזרה בלא שנפרעה, ושנקר חויב בסכום ההמחאה/הרשאה לחיוב חשבון בנק, או בעמלה כלשהי בגינה – ישלם הסטודנט מיד את מלוא סכום ההוצאות בהן יישא שנקר כתוצאה מכך.
 • מועמד/סטודנט יחויב לחתום על כתב התחייבות שבו הוא מאשר את הסכמתו לתנאי התשלום של שכר הלימוד, ושל התשלומים הנוספים.
 • תקנון שכר הלימוד יפורסם אך ורק באתר האינטרנט של שנקר. התקנון לא ישלח או יימסר למועמד/לסטודנט באופן אישי.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

שכר לימוד לתואר ראשון

תעריפי שכר הלימוד

שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים תשפ"א מחושב על-פי שני תעריפים:

 • 100% שכר לימוד לסטודנט המממן בעצמו את לימודיו הוא 10,198 ש"ח צמוד למדד יולי 2020.
 • 125% שכר לימוד לסטודנט הממומן מלא על ידי צד שלישי וכן סטודנט אזרח חו"ל הוא 12,748 ש"ח צמוד למדד יולי 2020.
 • סכומי שכ"ל עשויים להשתנות בהתאם להחלטות ממשלת ישראל והמל"ג.
 • סטודנט הממומן חלקית על ידי צד שלישי ישלם 100% שכר לימוד על החלק שלו ו- 125% על החלק של צד שלישי.
 • סטודנט שצד שלישי מממן את שכר הלימוד שלו במלואו או בחלקו, יפנה למדור שכ"ל ויביא עימו כתב התחייבות מתאים מאת המוסד המממן ואת שוברי התשלום שקיבל ממדור שכ"ל.
 • היה והצד השלישי לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלווים, תחול ההתחייבות הכספית על הסטודנט. תשלום שיתקבל לאחר המועד לפירעון יחויב בהפרשי הצמדה.

ככלל, סטודנט לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד בגובה של 100% משכר לימוד כפול מספר שנות הלימוד התקניות לתואר. מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות) - 400%

הרכב שכר הלימוד

 • שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: אבטחה, קורסי אנגלית כשפה זרה, קורסי קיץ וכדומה. תעריפי שירותים נלווים, קורסי אנגלית כשפה זרה וקורסי קיץ יקבעו על ידי שנקר. 
 • הפטור מתשלום שכ"ל אינו חל על התשלומים הנלווים.
 • מערכת מלאה שנתית לצורך חיוב שכ"ל הינה מערכת בת 30 נ"ז ומעלה. במניין נ"ז לא יכללו קורסים חוזרים. מערכת מלאה לשנים א'-ג' בסמסטר א' הינה בת 16 נ"ז ומעלה. מערכת מלאה לשנה ד' בסמסטר א' הינה בת 9 נ"ז ומעלה ובסמסטר ב' הינה בת 15 נ"ז ומעלה.

 • בסמסטר א', לאחר תקופת השינויים, הסטודנט יחוייב במלוא שכ"ל אם כמות נ"ז שלו הינה 16 נ"ז ומעלה (לא תהיה הפחתת שכ"ל).

 • במידה ולאחר סיום תקופת השינויים לסמסטר ב' סטודנט ילמד פחות מ-30 נ"ז, יופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל שאליהם רשום (ויכנס להגדרה של סטודנט במערכת חלקית). בכל מקרה, הפחתת שכ"ל כאמור, ניתנת לשיקול דעתה של שנקר. 

 • סטודנטים שנה ד': בסמסטר א', לאחר תקופת השינויים, הסטודנט יחוייב במלוא שכ"ל אם כמות נ"ז שלו הינה 9 נ"ז ומעלה (לא תהיה הפחתת שכ"ל). במידה ולאחר סיום תקופת השינויים לסמסטר ב' סטודנט ילמד פחות מ-15 נ"ז, יופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל שאליהם רשום או יופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל אליהם רשום באופן מצטבר על פני השנים שלמד (ויכנס להגדרה של סטודנט במערכת חלקית). בכל מקרה, הפחתת שכ"ל כאמור, ניתנת לשיקול דעתה של שנקר.

 • חישוב שכ"ל במערכת חלקית הינו בהתאם לנ"ז בפועל.

תעריפי תשלומים נלווים

כל סטודנט שמתחיל ללמוד או לומד בשנקר, מחויב בתשלומים נלווים הבאים (בנוסף לשכר לימוד):

 • שרותי שמירה ואבטחה: 500 ש"ח
 • אגודת הסטודנטים: 235 ש"ח
 • שירות הודעות טקסט: 20 ש"ח. ניתן לבטל את החיוב לשירות זה עד 30 ימים מיום תחילת שנת הלימודים. לאחר המועד הנקוב לביטול הודעות טקסט, לא יתאפשר החזר כספי.
 • צפיה חופשית בבחינות: 20 ש"ח
 • דמי ארגון הארצי היציג: 10 ש"ח
 • סטודנטים הלומדים בפקולטה לעיצוב ובכלל זה במחלקה לאמנות רב-תחומית, יחוייבו בעבור חומרים*. להלן הסכומים כפי שנקבעו בשנת תשפ"א:
מחלקה שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'  
עיצוב אופנה 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח 1,200 ש"ח לפירוט לחצו כאן
עיצוב טקסטיל 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח לפירוט לחצו כאן
עיצוב תכשיטים 600 ש"ח 600 ש"ח 600 ש"ח 600 ש"ח לפירוט לחצו כאן
עיצוב תעשייתי 700 ש"ח 700 ש"ח 700 ש"ח 700 ש"ח לפירוט לחצו כאן
עיצוב פנים, מבנה וסביבה 650 ש"ח  650 ש"ח 650 ש"ח 650 ש"ח לפירוט לחצו כאן
אמנות רב-תחומית 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח לפירוט לחצו כאן
תקשורת חזותית 500 ש"ח 600 ש"ח 500 ש"ח 600 ש"ח לפירוט לחצו כאן 
תואר שני בעיצוב 700 ש"ח 350 ש"ח     לפירוט לחצו כאן 
תואר שני בעיצוב - כיתת מהנדסים 700 ש"ח 350 ש"ח     לפירוט לחצו כאן
תואר שני בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים 700 ש"ח 350 ש"ח     לפירוט לחצו כאן

* עלויות החומרים הינם בגין חומרים שיסופקו על ידי שנקר. גובה התשלומים הנלווים אינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

חומרי לימוד וסל השירותים בפקולטה לעיצוב כוללים:

 • חומרי לימוד: גבס, צבעים, מודלים, בדים, חוטים וכו'  + חומרי הלימוד בסדנאות העיצוב השונות.
 • שימוש במדפסות תלת-ממד (ללא חומרים).
 • שיתופי פעולה, הרצאות וסדנאות עם מומחים ממוסדות אקדמיים מובילים בעולם.
 • שימוש במעבדות חדשניות בתחומי המדיה לאב ומשחקי המחשב.
 • הקמה ופירוק תערוכת סוף שנה ד'.
 • סיורים לימודיים במרחבי עולם העיצוב והאמנות.
 • פתיחת המכללה בשעות מיוחדות, מעבר לשעות הפתיחה הרגילות.
 • המרכז לחדשנות ACT Shenkar: תמיכה וליווי בפיתוח ומחקר וברישום פטנטים.
 • אפשרות גישה מרחוק למאגרי מידע בארץ ובחו"ל.
 • חומרי לימוד בשבוע מרקחה.
 • הקצאת חדר דפוס.
 • בפקולטה להנדסה, סטודנטים בשנים א' ו-ב', (שנה ב' ללא המחלקה להנדסת תוכנה וללא המחלקה לחשמל ואלקטרוניקה) יחויבו בעבור תשלום מנוי לאתר GOOL בסכום שנתי של 250 ₪. ניתן לבטל את החיוב לשירות זה עד 30 ימים מיום תחילת שנת הלימודים (במייל academic@shenkar.ac.il). לאחר המועד הנקוב לא יתאפשר החזר כספי.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

תקנות שכר לימוד לתואר ראשון

שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר

 • קבלת תואר משנקר מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחויב בהשלמת ובתשלום שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.
 • מספר שנות הלימוד התקניות לתואר ראשון בכל המחלקות – 4 שנים. מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות) – 400%.
 • לשנקר זכות, על-פי שיקול דעתה, לגבות תשלום מסטודנט עבור נ"ז שלמד מעבר לתכנית הלימודים המלאה לתואר. 
 • סטודנט הלומד בפועל תכנית לימודים בהיקף של 50% ומטה מתכנית הלימודים הנורמטיבית השנתית המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו.
 • סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו בתוספת תשלומים כללית שיפורטו בהמשך.

הכרה ופטורים

 • סטודנט שעבר ממוסד אקדמי אחר או שקיבל הכרה חלקית בלימודיו ממוסד שאינו אקדמי, יהיה פטור משכר לימוד בהיקף יחסי למספר נ"ז שהוכרו לו. לעניין שכ"ל, קיזוז הפטורים יחושב בסיום התואר או במועד הפסקת הלימודים.
 • סך הפטורים מקורסים שסטודנט רשאי לקבל על סמך לימודים אקדמיים קודמים לא יעלה על 50% מתוכנית הלימודים לתואר בשנקר. מקרים חריגים ידונו בוועדת הוראה עליונה.

עלות הגשת עבודה באיחור

סטודנט שסיים את חובות השמיעה לתואר ונותר חייב עבודות/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר, ירשם כסטודנט ויחויב עבור כל שנה עד להשלמת חובותיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה השנה ותשלומים נלווים כפי שיקבעו על-ידי המוסד.

 • אישור אקדמי לאיחור הגשת עבודה/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר אינו פוטר מתשלומים אלו.
 • סטודנט חייב לסיים את לימודיו תוך פרק זמן שאינו עולה על 150% מפרק הזמן התקני (6 שנים כאשר משך הזמן התקני הוא 4 שנים).

חזרה על קורסים

חזרה על קורסים לצורך השלמת כישלונות או שיפור ציון תחויב בתשלום של 50 ₪ לנקודת זכות אחת לכל קורס חוזר.

לימודי אנגלית כשפה זרה

על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד.

עלות קורסי אנגלית

 • אנגלית טרום בסיסי: 1,500 ₪
 • אנגלית בסיסי: 1,500 ₪
 • אנגלית מתקדמים א': 1,000 ₪
 • אנגלית מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.

רישום ותשלום לקורסי אנגלית
רישום לאנגלית מתבצע דרך מתאמת אנגלית. התשלום עבור הקורסים יתפרסם במכתב שישלח על ידה בתחילת סמסטר א' ובתחילת סמסטר ב'.

חזרה על קורסי אנגלית
סטודנט שחוזר על קורס אנגלית עקב כישלון או שיפור ציון, יחוייב ב 50% מעלות הקורס.

נהלי נשירה מקורסי אנגלית
באחריות הסטודנט שנרשם לקורס אנגלית, להודיע למתאמת על נשירתו מהקורס במידה ויחליט לא להגיע לקורס. באם הסטודנט יחליט על נשירתו מהקורס, הוא יחוייב בהתאם לנהלי חיוב כלהלן:

סמסטר א'

 • סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס עד 08.11.2020 יקבל זיכוי של 100% מעלות הקורס.
 • סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס עד 22.11.2020 יקבל זיכוי של 50% מעלות הקורס.
 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס לאחר ה- 22.11.2020 לא זכאי להחזר.

סמסטר ב'

 • סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס עד 14.03.2021 יקבל זיכוי של 100% מעלות הקורס.
 • סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס עד 28.03.2021 יקבל זיכוי של 50% מעלות הקורס.
 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס לאחר ה- 28.03.2021 לא זכאי להחזר.

סטודנט שנרשם ולא הודיע על נשירה מהקורס, למרות שלא השתתף בקורס, יחויב במלוא עלות הקורס.

סמסטר קיץ

 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 11.07.2021 זכאי להחזר של 100% מעלות הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 15.07.2021 זכאי להחזר של 70% מעלות הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 01.08.2021 זכאי להחזר של 50% מעלות הקורס.

קורסי קיץ

 • קורסי קיץ באנגלית: ראו סעיף "לימודי אנגלית כשפה זרה".
 • על קורסי קיץ הניתנים למסלול הרגיל ולמסלול הגמיש (חדוו"א מוגבר 2, חדו"א 2 ופיסיקה 2) יגבה תשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד הקבוע. חיוב קורסי קיץ יקבעו בהתאם לנהלי שנקר.

לימודי חדוו"א 0 ופיסיקה 0 סמסטר א'

עם פתיחת שנה"ל תשפ"א, המתקבלים ללימודים בפקולטה להנדסה בשנקר, צריכים להשתתף ולקבל ציון עובר בקורסי ההכנה במתמטיקה ובפיסיקה, למעט הזכאים לפטור.

עלות כל קורס הינו 1500 ₪. סכום זה אינו חלק משכר הלימוד השנתי שלך וישולם בנפרד.

עלות קורס הכנה חוזר הינו 50% מעלות כל קורס.

משוחררי צה"ל בעלי תעודת לוחם זכאים להנחה חד פעמית של 50% מדמי המכינות, אשר יוחזרו לאחר סיום תקופת הבחינות בסמסטר א', על מנת לקבל הנחה כאמור, על הסטודנט להציג תעודת לוחם במדור רישום עד ליום 08/01/2021.

כמו כן, סטודנטים הנדרשים ביותר מקורס אחד בשנת לימודים אחת זכאים ל- 10% הנחה הסכום הכולל.

להלן תקנון ביטול השתתפות לקורסי פיסיקה 0 וחדוו"א 0:

סמסטר א'

 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס עד ה- 09/11/20, זכאי להחזר מלוא הסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס עד ה- 07/12/20, זכאי ל 50% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס לאחר ה- 07/12/20 לא זכאי להחזר.

סמסטר קיץ

 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס עד לתאריך 01/07/21, זכאי להחזר מלוא הסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד תאריך 08/07/21, זכאי להחזר של 80% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד תאריך 15/07/21, זכאי להחזר של 70% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד תאריך 22/07/21, זכאי להחזר של 60% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד תאריך 05/08/21, זכאי להחזר של 50% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס לאחר התאריך 05/08/21 לא זכאי להחזר.

השתתפות בקורסים אלה ניתן לבטל על ידי הודעה במייל למתאמת המחלקה אליה משוייך הסטודנט.

להלן תקנון ביטול השתתפות לקורס הכנה בכימיה:

סמסטר קיץ

 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס עד ה- 13/07/2021, זכאי להחזר מלוא הסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד תאריך 29/07/2021, זכאי להחזר של 50% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס לאחר התאריך 29/07/2021, לא זכאי להחזר.

להלן תקנון ביטול השתתפות לקורס הכנה בתכנות 0:

 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס עד תאריך 10/07/2021 זכאי להחזר מלוא הסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד תאריך 18/07/2021, זכאי להחזר של 70% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 04/08/2021, זכאי להחזר של 50% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס לאחר התאריך 04/08/21 לא זכאי להחזר.

להלן תקנון ביטול השתתפות לקורס הכנה באילוסטרייטור ופוטושופ:

סמסטר קיץ

 • סטודנט שיודיע על ביטול הרשמה לקורס עד ה- 15/07/21, זכאי להחזר מלוא הסכום עבור הקורס.
 •  סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו  בקורס עד תאריך  26/07/21, זכאי ל 70% מהסכום עבור הקורס.
 •  סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו  בקורס עד תאריך  02/08/21, זכאי ל 50% מהסכום עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו  בקורס לאחר התאריך 02/08/21 לא זכאי להחזר.

להלן תקנון ביטול השתתפות לקורס הכנה בחדווא 2 / פיסיקה 2:

סמסטר קיץ

 • החזר מלא עד שבועיים מפתיחת הקורס. לאחר מכן לא יינתן החזר על ביטול הקורס.

הערות

 1. במקרה של החלפת תחום לימודים מניין שנות הלימוד ייעשה החל מיום תחילת הלימודים בתחום הלימודים החדש.
 2. סטודנט זכאי להקפיא את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים,  בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

תשלומים נוספים

צפייה במחברות בחינה

סטודנט יכול להסתכל בצפייה חופשית במחברת הבחינה שלו, הכוללת את הערות המרצה בכל המקצועות, בעלות של 20 ש"ח לשנה.

תעריפי אישורים

אישורים להם זכאי הסטודנט במסגרת תשלומי שכר הלימוד:

 • רשומת לימודים.
 • אישור לימודים.
 • אישור זכאות לתואר (3 עותקים חתומים).
 • תעודה: תואר, תעודת הצטיינות (מקור + 5 עותקים חתומים).
 • אישור על רישום: לפי בקשת הסטודנט (עד 3 עותקים חתומים).
 • כל בקשה של סטודנט לקבל אישור בשפה האנגלית (עד 5 עותקים) תחויב בתשלום.

אישורים המותנים בבקשת הסטודנט, כאמור, יינתנו פעם אחת בלבד ללא תשלום. עבור כל בקשה נוספת, בין שהיא כלולה ברשימת האישורים לעיל ובין שלא נכללה בה, יגבה תשלום בסך 32 ש"ח (תעריף זה נכון לשנת הלימודים תשפ"א).

שימו לב: לא ינתנו אישורים לסטודנטים אשר לא הסדירו את חובותיהם הכספיים.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

חברות באגודת הסטודנטים

 • תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות עו"ד (יעוץ ומתן הצהרות), שיעורי עזר וחוגים מסובסדים, כרטיסי צילום, הנחות והטבות, כניסה מוזלת ליום הסטודנט ולכל אירועי האגודה, ייצוג בוועדות משמעת, משלחות מלגות ועוד.
 • חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.
 • סטודנט רשאי לבטל חברותו על ידי חתימה על מילוי טופס ביטול חברות והעברתו למזכירות האגודה עד לתאריך 01.12 בכל שנה האקדמית.

תשלום לביטוח הלאומי

דמי הביטוח הלאומי משולמים ישירות על-ידי הסטודנט. שנקר מעביר את רשימת כל הסטודנטים (שם, מספר זהות ומען) למוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר גביית דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ובתעריף המוזל לסטודנטים, כפי שנקבע בחוק.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

שכר לימוד לתואר שני

תעריפי שכר הלימוד

שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים תשפ"א מחושב על-פי שני תעריפים:

 • 100% שכר לימוד לסטודנט המממן בעצמו את לימודיו הוא 13,780 ש"ח, צמוד למדד יולי 2020.
 • 125% שכר לימוד לסטודנט אזרח חו"ל 17,225 ש"ח, צמוד למדד יולי 2020 .
 • תשלום שיתקבל לאחר המועד לפירעון יחויב בהפרשי הצמדה.

ככלל, סטודנט לתואר שני חייב בתשלום שכר לימוד בגובה של 100% משכר לימוד כפול מספר שנות הלימוד התקניות לתואר. מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות) - 200%.

תעריפי תשלומים נלווים

 • שמירה ואבטחה: 500 ש"ח
 • אגודת סטודנטים: 235 ש"ח
 • צפייה חופשית בבחינות: 20 ש"ח
 • דמי הארגון הארצי היציג: 10 ש"ח
 • שירות הודעות טקסט:20 ש"ח

בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו פה, סטודנטים בתואר מוסמכים בעיצוב יחוייבו גם בחומרים כפי שמפורט בטבלת חומרים. שימו לב: גובה התשלומים אינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

תקנות שכר לימוד לתואר שני

שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר

 • קבלת תואר משנקר מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחויב בהשלמת שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.
 • מספר שנות הלימוד התקניות לתואר שני: 2 שנים.
 • מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות): 200%.

הנדסת פלסטיקה ופולימרים: לימודי מוסמכים M.Sc

 1. סטודנט ישלם שכר לימוד לפי מספר נקודות הזכות שאליהם רשום בפועל וזאת יחסית לתוכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ- 25% שכר לימוד בסמסטר.
 2. סטודנט החוזר על קורסים (שאינם פרויקט גמר או תיזה), ישלם 50 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת.
 3. סטודנט שגורר את ביצוע פרויקט גמר לשנה נוספת מעבר לשנת לימודים אחת (בשנה שלישית ורביעית ללימודים בתואר שני), ישלם 50 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת. דהיינו,  400 ₪ עבור גרירת פרויקט גמר ללא תזה ו- 900 ₪ עבור גרירת פרויקט גמר עם תזה (גרירה מעבר לשנות לימוד תקניות לתואר), וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.
 4. סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד לתואר ונותר חייב במטלה נוספת כמו כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר ישלם תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.
 5. סטודנט שלא סיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל. 
 6. סטודנט אשר סיים חובותיו לתואר, כולל עבודת הגמר או התזה (עם ציון סופי) ונותר חייב בבחינת גמר בלבד, לא יחויב בתשלום עבור שירותים נלווים בנוסף לחיוב עבור בחינת הגמר. 

לימודי השלמה לתואר שני: הנדסת פלסטיקה ופולימרים

 • גובה שכר לימוד עבור קורסי השלמה (שהנם תנאי ללימודי התואר השני) הוא 2.5% משכר הלימוד השנתי לתואר ראשון לכל נ"ז או שעת לימוד.
 • קורסים אלו לא נכללים במסגרת שכר הלימוד של התואר השני. 
 • סטודנט יחוייב בתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל, גם אם לומד רק שנת השלמה בלבד.

עיצוב למוסמכים M.Des

 1. חיוב שכר הלימוד יבוצע לפי נ"ז ובהתאם לקורסים שיהיו רשומים במערכת באותה שנה.
 2. סטודנטים שהחלו בלימודיהם לפני שנת תשע"ח - מספר נ"ז בתואר שני בעיצוב הינו 60. במידה וסטודנט יבחר ללמוד, או ילמד מעבר ל-60 נ"ז בתואר, יחול תשלום נוסף על נ"ז עודפות לפי תעריף תואר שני. 
 3. סטודנט החוזר על קורסים (כולל פרויקט גמר או תיזה), ישלם 50 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת.
 4. סטודנט שגורר את ביצוע פרויקט גמר לשנה נוספת מעבר לשנת לימודים אחת (בשנה שלישית ורביעית ללימודים בתואר שני), ישלם 50 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת. וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.
 5. סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד לתואר ונותר חייב במטלה נוספת כמו כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר ישלם תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.
 6. סטודנט שלא סיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל. 
 7. סטודנט אשר סיים חובותיו לתואר, כולל עבודת הגמר או התזה (עם ציון סופי) ונותר חייב בבחינת גמר בלבד, לא יחויב בתשלום עבור שירותים נלווים בנוסף לחיוב עבור בחינת הגמר.

הנדסת תעשייה וניהול: לימודי מוסמכים

 1. סטודנט ישלם שכר לימוד לפי מספר נקודות הזכות שאליהם רשום בפועל וזאת יחסית לתוכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ- 25% שכר לימוד בסמסטר.
 2. סטודנט החוזר על קורסים (שאינם פרויקט גמר), ישלם 50 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת.
 3. סטודנט שגורר את ביצוע פרויקט גמר לשנה נוספת מעבר לשנת לימודים אחת (בשנה שלישית ורביעית ללימודים בתואר שני), ישלם 50 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת, וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.
 4. סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד לתואר ונותר חייב במטלה נוספת כמו כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר ישלם תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.
 5. סטודנט שלא סיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל. 
 6. סטודנט אשר סיים חובותיו לתואר, כולל עבודת הגמר או התזה (עם ציון סופי) ונותר חייב בבחינת גמר בלבד, לא יחויב בתשלום עבור שירותים נלווים בנוסף לחיוב עבור בחינת הגמר.

לימודי השלמה לתואר שני: הנדסת תעשייה וניהול

 • גובה שכר לימוד עבור קורסי השלמה (שהנם תנאי ללימודי התואר השני) הוא 2.5% משכר הלימוד השנתי לתואר ראשון לכל נ"ז או שעת לימוד.
 • קורסים אלו לא נכללים במסגרת שכר הלימוד של התואר השני. 
 • סטודנט יחוייב בתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל, גם אם לומד רק שנת השלמה בלבד.

תוכנית מצטיינים - הנדסת תעשיה וניהול: לימודי מוסמכים

 • תוכנית מצטיינים מיועדת לסטודנטים בשנה ד' במסלול תעשיה וניהול אשר ילמדו תואר שני שנה א' במקביל לתואר ראשון שנה ד'.
 • סטודנטים בתוכנית מצטיינים יקבלו מלגה בשנה הראשונה לתואר השני בגובה שכר לימוד שיחושב לפי נ"ז שנלמדות בפועל בשנה א' (ניתן לקחת עד 23 נ"ז בשנה א').
 • מלגת הצטיינות בתואר שני הינה לשנת לימודים אחת בלבד: שנה ראשונה ללימודי תואר שני בהנדסת תעשיה וניהול.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

נוהל תשלום שכר הלימוד

הרשמה כספית

 • חובת תשלום מקדמה, בסכום ובמועדים שנקבעו על ידי המוסד, חלה על כל מועמד ו/או סטודנט ו/או הלומד בשנקר. 
 • תשלום שכר לימוד מהווה הרשמה כספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו. כמו כן, תשלום זה מהווה תנאי לעריכת רישום לקורסים. סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות יוכל לערוך רישום לקורסים, אך ורק לאחר פירעון החוב.
 • סטודנט שיערוך רישום לקורסים למרות אי הסדרת תשלום שכר לימוד (תשלום מקדמה ו/או תשלום חוב קודם), רשאי שנקר למחוק רישום לקורסים לסמסטר, להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו להשתתף בבחינות/הגשות סוף סמסטר, לבטל הרשמה לקורסים של הסמסטר העוקב, למנוע קבלת אישורים ו/או תעודות עד לסילוק החוב.

הרשאה לחיוב חשבון

שנקר גובה שכר לימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.

 • ספח להרשאה לחיוב חשבון הבנק ישלח עם מעטפת שוברי התשלום.
 • כלל הסטודנטים נדרשים להחתים את הספחים בבנק בו מתנהל החשבון לחיוב. לאחר החתמת הטפסים בבנק, יוחזר הספח למדור שכר לימוד על ידי הסטודנט (בדואר/פקס/דוא"ל) עם חותמת הבנק ויהווה אישור הבנק על קיום ההרשאה. את הטפסים יש להחזיר למדור לא יאוחר מה-10/10/20.
 • ההרשאה תועתק אוטומטית לשנת הלימודים תשפ"א לסטודנטים פעילים ותופעל החל מהתשלום הראשון ב-14/11/20. בנוסף יש לשלם גם את שובר מקדמת שכר הלימוד. מקדמת שכר הלימוד אינה נגבית בהוראת קבע.
 • סטודנט שהתקבל ללימודים יקבל מכתב אישור קבלה בצירוף שובר מקדמה. לאחר תשלום המקדמה ולאחר קביעת שכ"ל לשנת הלימודים, יקבל סטודנט מכתב להמשך הסדר התשלומים שבין היתר יכלול בתוכו טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק ובאחריות הסטודנט להעבירו לשנקר חתום על-ידי הבנק.

משלוח שוברים וקבלתם

 • שוברי התשלום נשלחים בדואר רגיל לפי הכתובת המופיעה במערכת המחשב של שנקר.
 • בכל מקרה של שינוי בכתובת, על הסטודנט לעדכן את השינוי במידענט.
 • אי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום במועד.
 • סטודנט שלא קיבל שובר, יפנה למדור שכר לימוד לפני התאריך האחרון.
 • סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו, מכל סיבה שהיא, יחויב במלוא הפרשי הצמדה (בהתאם למדדים שיפורסמו במשק).

החזר יתרות זכות

 • יתרת הזכות בחשבון הסטודנט, נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים ו/או התואר.
 • בקשה להחזר "סטודנט פעיל": יתרת הזכות בחשבונו של סטודנט "פעיל" מועברת אוטומטית לזכותו לשנה הבאה (כשהיא צמודה למדד). סטודנט המעוניין, על אף האמור, בקבלת החזר, יגיש בקשה מיוחדת להחזר במדור שכר לימוד. הבקשות תיבדקנה לגופו של עניין תוך קיזוז של שכר הלימוד, לכל השנה. סטודנט שימצא זכאי להחזר (לאחר הקיזוז), היתרה תמסר בהמחאה במחלקת הנהלת חשבונות (בניין פרניק, חדר 125). ההחזר יתבצע תוך 30 יום מיום הבקשה.
 • החזר יתרות בגין פרסי הצטיינות ומלגות: יתרות זכות הנובעות מעדכון מלגות ופרסי הצטיינות ואינן תלויות בשעות מלגה, יוחזרו לאחר הגשת בקשה במדור שכר לימוד. היתרה תמסר בהמחאה במחלקת הנהלת חשבונות (בניין פרניק, חדר 125). ההחזר יתבצע תוך 30 יום מיום הבקשה.
 • החזר יתרות לבוגרים: סטודנט המסיים את לימודיו לתואר וקיימת יתרת זכות בחשבונו, היתרה תוחזר באופן אוטומטי ללא צורך בפניה למדור שכר לימוד, זאת לאחר השלמת מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר וקבלת תעודת הזכאות. ההחזר יהיה צמוד למדד. היתרה תשלח בהמחאה לכתובת המעודכנת במערכת תוך 30 יום מתאריך הזכאות.
 • החזר יתרות בגין ביטול הרשמה: סטודנט שביטל הרשמתו לשנקר ונמצא זכאי להחזר (בהתאם לתקנות הפסקת לימודים וביטול הרשמה, ראה בהמשך) יקבל החזר אוטומטי באמצעות המחאה שתשלח לכתובתו, ללא צורך בפניה מיוחדת למדור שכר לימוד. ההחזר יתבצע תוך 30 יום ממועד ביטול ההרשמה (כפי שמופיע ברשומות שנקר). ההחזר יהיה בערכים נומינלים (לא צמוד מדד).
 • החזר יתרות בגין הפסקות לימודים: יתרות זכות הנובעות מהפסקת לימודים יוחזרו באופן אוטומטי באמצעות המחאה שתשלח לכתובתו של הסטודנט, ללא צורך בפניה למדור שכר לימוד וזאת לאחר הודעתו על הפסקת לימודים למדור רישום. ההחזר יתבצע תוך 30 יום ממועד הפסקת הלימודים (כפי שמופיע ברשומות שנקר) ולאחר התכנסות הועדה המתאימה. ההחזר יהיה צמוד למדד.

הפרשי הצמדה

 • גובה שכר הלימוד המופיע בשוברי התשלום הינו במחירי מדד יולי 2020 ועתיד להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן, המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש).
 • ההצמדה למדד המחירים לצרכן הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד, ביום התשלום.
 • סיום חובות כספיים
 • סטודנט המסיים את לימודיו חייב בתשלום מלוא חובותיו הכספיים, כולל השלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר. לתשומת הלב, בדיקת תשלום מלוא שכר לימוד המצטבר המינימלי לתואר מתבצעת על ידי מדור שכר לימוד, רק לאחר שהסטודנט הגיש "בקשת זכאות לתואר". רק עם סיום החובות הכספיים לתואר, יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודה ו/או אישור.

ועדת חריגים לענייני שכר לימוד

 • הועדה דנה בבקשות מיוחדות לשינוי חיוב כספי בגין ביטול לימודים, שינוי חלקיות שכר לימוד או ביטול קורסים שנעשו עקב סיבות בריאותיות או אחרות בשנת הלימודים הנוכחית בלבד או הקפאת לימודים.
 • הפנייה תיעשה במכתב למזכירות האקדמית המסביר את סיבות הבקשה, יש לצרף לפנייה מסמכים ואישורים המאשרים את הטיעונים. ללא האישורים הנדרשים, הבקשה לא תטופל.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

אפשרויות לתשלום שכר הלימוד

תשלום מלוא שכר הלימוד מראש

 • סטודנט שבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש ישלם באמצעות שובר התשלום שישלח לביתו (יצויין בסימול "שכר לימוד מלא תשלום מראש").
 • סטודנט שישלם עד ה-14/09/20 וילמד מערכת לימודים מלאה יהיה פטור לגמרי מהצמדות במהלך השנה, למעט סכומים שיחוייב בהם עבור קורסים חוזרים אם יהיו.
 • סטודנט שישלם לאחר מועד זה וילמד מערכת לימודים מלאה, יישא במדד יולי שמתפרסם ב-15/08/20.
 • סטודנט שילמד בשנת הלימודים תשפ"א בהיקף לימודים מלא וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש, באמצעות שובר תשלום, עד יום העסקים בבנקים של ה-14/09/20 (שעה 11:30 לפנה"צ) יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ-100%. כמו כן תבוטל ההנחה לסטודנט ממומן על ידי גוף שלישי או/ו לסטודנט שיקבל מלגת לימודים.
 • סטודנט שיתקבל ללימודים לאחר ה-14/09/20 וירצה לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש, לא יקבל הנחה של 2.5% משכר הלימוד הבסיסי.

פריסת שכר הלימוד לתשלומים

 • סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים (עד 6 תשלומים כולל תשלום מקדמה, ללומד בהיקף לימודים מלא) יוכל לשלם באמצעות הרשאה בנקאית לחיוב חשבון.
 • סטודנט שהיתה לו הרשאה לחיוב חשבון בנקאי בשנה קודמת תועתק ההרשאה באופן אוטומטי לשנת הלימודים הקרובה. סטודנט זה ישלם בנוסף גם את שובר מקדמת שכר הלימוד שישלח לביתו. מקדמת שכר הלימוד אינה נגבית בהוראת קבע.
 • סטודנט שלא היתה לו הרשאה לחיוב חשבון בנקאי בשנה הקודמת ישלם מקדמה ראשונה ולאחר מכן יחתים את ספח להרשאה לחיוב חשבון הבנק שישלח עם מעטפת שוברי התשלום.
 • כלל הסטודנטים נדרשים להחתים את הספחים בבנק בו מתנהל החשבון לחיוב. לאחר החתמת הטפסים בבנק, יוחזר הספח למדור שכר לימוד על ידי הסטודנט (בדואר/פקס/תיבת שרות) עם חותמת הבנק ויהווה אישור הבנק על קיום ההרשאה. את הטפסים יש להחזיר למדור לא יאוחר מיום ה-10.10.20. 
 • מועדי החיוב: 14/11/20, 14/12/20, 14/02/21, 14/03/21, 14/04/21.

הערות

 • התשלום הראשון בהוראת הקבע יהיה גבוה מיתר התשלומים ויכלול בתוכו מלבד את תשלום שכר הלימוד גם את גובה התשלומים הנלווים כפי שפורטו לעיל.
 • מספר התשלומים: סטודנט שילמד בשנת הלימודים תשפ"א בהיקף לימודים מלא (או יותר) רשאי לשלם את שכר הלימוד בשישה תשלומים (כולל מקדמה ראשונה). סטודנט שילמד בהיקף לימודים הקטן מ-100% עשוי לשלם את שכר הלימוד במספר תשלומים קטן יותר.
 • תיקון שוברי תשלום: בכל מקרה של תיקון גובה החיוב בשוברי תשלום, יש לפנות למדור שכר לימוד עם השובר המקורי.

פריסת תשלום בהוראת קבע באשראי

 • ניתן לשלם שכר לימוד בשמונה תשלומים להשלמת שכר הלימוד והנלווים אשר ישולמו באמצעות הוראת קבע באשראי בתאריכים: 14/11/2020, 14/12/2020, 14/02/2021,14/01/2021, 14/03/2021, 14/04/2021, 14/05/2021, 14/06/2021.
 • התשלום הראשון בהוראת הקבע בתאריך 14/11/2020 יכלול את מלוא הסכום של התשלומים הנלווים ולפיכך יהיה גבוה מהאחרים.
 • הסדר זה לא כולל תשלומים עבור קורסים חוזרים, קורסי הכנה, קורסי בחירה ותשלומים נוספים שיווצרו בנוסף לשכר לימוד ותשלומים נלווים.
 • הערה: מספר התשלומים בהוראת קבע יקבע בהתאם לתאריך שבו יוזנו פרטי אשראי במערכת. ככל שהתאריך בו יוזנו פרטי אשראי יהיה מאוחר יותר, מספר התשלומים יקטן בהתאם לתאריכי הגביה.
 • על מנת להרשם להסדר תשלום בהוראת קבע, יש להכנס למידענט – דף חשבון – הסדרים.

תשלום באמצעות מענק לחיילים משוחררים (פיקדון חיילים)

מיועד לסטודנטים המעוניינים לשחרר את מענק חיילים משוחררים לטובת לימודים, בהתאם ליתרת הפיקדון ולא יותר משכר לימוד מראש: 

 • כדי לממש את הפיקדון, על הסטודנט לפנות לשולי ממדור שכ"ל במייל shulidr@shenkar.ac.il  ולציין את הפרטים האישיים הכוללים שם מלא, ת.ז. והסכום המבוקש בשובר למימוש פיקדון חיילים משוחררים- השובר הדיגיטלי יישלח לתיבת המייל (המעודכנת בשנקר) של הסטודנט.
 • על הסטודנט להגיש בקשה למימוש הפיקדון באיזור האישי באתר של הקרן לחיילים משוחררים, ולהזין את הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים בשובר. הסכום המבוקש יועבר ישירות לשנקר ויזוכה בכרטיס הסטודנט.

תשלום המקדמה הראשונה

במידה וקיימת יתרה בפיקדון בסכום הנמוך מסכום המקדמה הראשונה, יוכל הסטודנט לממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ל, ולהשלים מכספו את ההפרש לגובה המקדמה.

תשלום מלוא שכר לימוד מראש

יוכל הסטודנט לממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ל, ולהשלים מכספו את ההפרש לגובה מלא שכר הלימוד מראש.

תשלום חלק משכר הלימוד

סטודנט שיתרת הפיקדון שלו קטנה מגובה שכר הלימוד המלא יוכל לממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ל.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

הנחיות לבעלי פטור משכר לימוד / סטודנטים ממומנים

כללי

 • סטודנט אזרח חו"ל או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר ישלם שכר לימוד הגבוה ב-25% מגובה שכר הלימוד הרגיל.
 • סטודנט אזרח חו"ל הלומד בתוכנית לימודים רגילה שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו ישלם שכר לימוד בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל.
 • סטודנט הממומן על ידי משרד הביטחון, צה"ל, מנהל הסטודנטים ומוסדות אחרים המוכרים בשנקר, ימציא מכתב התחייבות מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו.
 • סטודנט שלימודיו ממומנים ובידו כתב התחייבות מהגורם המממן, ישלם תשלומים נלווים (שאינם נכללים במימון).
 • סטודנט שלימודיו ממומנים באופן חלקי, ישלם שכר לימוד באופן חלקי בתוספת תשלומים נלווים.

סטודנט הזכאי לפטור משנקר

 • עובד שנקר, או בן משפחתו, שאושר לו פטור מתשלום שכר לימוד, בהתאם לנוהל "השתתפות בשכר לימוד לעובדי שנקר", ימסור למדור שכר לימוד טופס החתום על ידי מדור שכר. חשבון שכר הלימוד של התלמיד יזוכה בהתאם לאחוזי המשרה.
 • פטור מתשלום שכר הלימוד אינו חל על תשלומים נלווים.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים/הקפאת לימודים

 • מועמד ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו לשנקר, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום, פקס, דוא"ל או במסירה אישית במדור רישום) באמצעות "טופס ביטול הרשמה/לימודים".
 • סטודנט הלומד בשנקר (סטודנט ממשיך) והמחליט להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב (בדואר רשום, פקס, דוא"ל או במסירה אישית במדור רישום). לפני שמדור שכר לימוד יטפל בבקשה יידרש הסטודנט להסדיר את כל חובותיו הכספיים לשנקר.
 • היום שבו תתקבל ההודעה במדור רישום ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו.
 • הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

סטודנטים ומועמדים המבטלים הרשמתם יישאו בתשלום שכר הלימוד כולו או מקצתו בהתאם למפורט להלן:

 • מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד ה-15/08/20 יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 • מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו בין ה-16/08/20 עד ל-15/09/20 יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 • מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר ה-15/09/20 יחויב במלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' שיודיע על הפסקת לימודים מיום ה-16/09/20 עד תחילת הלימודים: יחוייב בסכום המקדמה בסך 3,000 ש"ח.

 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע  על הפסקת לימודים מיום תחילת הלימודים ועד תום תקופת השינויים לסמסטר א' (07/11/2020) יחוייב במחצית משכר הלימוד לסמסטר א' או במלוא התשלום הראשון (מקדמה) - הגבוה מבין השניים.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע על הפסקת לימודים מתום תקופת השינויים לסמסטר א' (08/11/2020) עד תום תקופת השינויים לסמסטר ב' (13/03/21) יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר א', בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע על הפסקת לימודים אחרי תום תקופת השינויים לסמסטר ב' (14/03/2021) עד יום 03/04/2021 יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר א' ובמחצית משכר הלימוד לסמסטר ב' בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע על הפסקת לימודים החל מיום 04/04/2021 ואילך יחוייב במלוא שכר הלימוד בתוספת כל התשלומים הנלווים.

לנרשמים בסמסטר אביב:

 • עד לתאריך 28/01/21 יינתן החזר מלוא המקדמה.
 • מהתאריך 29/01/21 ועד לתאריך 27/02/21 יינתן החזר של מחצית המקדמה.
 • החל מתחילת סמסטר ב', 28/02/21, אין החזר מקדמה. במידה והסטודנט/ית למד/ה מעבר ל-12 נ"ז חיוב שכר לימוד בהפסקת לימודים יחושב לפי נ"ז הרשומות במערכת בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 • הערה:
  סטודנט המודיע על הפסקת לימודיו עד תום תקופת השינויים אינו זכאי להבחן בבחינות סוף הסמסטר.

הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות

 • סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות, יחוייב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו (שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, המאוחר מבין השניים).
 • סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחוייב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים.
 • הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של המלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי לשנקר.

↑ חזרה לתפריט תקנון שכר לימוד

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים