סטודנטיות וסטודנטים

נהלי בטיחות בסדנאות

המטרה

 1. שמירה על בריאותם של העובדים הסטודנטים והחוקרים בשנקר.
 2. מניעת סיכוני בריאות ,הרעלה , שריפה וכל מצב של היתכנות של אירוע חומ"ס.
 3. מניעת נזק סביבתי .

השיטה

 1. כל סטודנט אשר מגיש הצעה לביצוע מחקר אשר יכלול עבודה במעבדות שנקר – מעבדה לכימה ,לייזרים ,מעבדות לעיצוב וכד', יגיש תוכנית בה יצוינו החומרים ושיטות העבודה בהם הסטודנט\חוקר יש בדעתו להשתמש.
 2. ניסויים בכימיה במחלקות הבאות: הנדסה כימית, פלסטיקה, לייזרים, – יש להגיש את תוכנית הניסוי/ים אשר על הסטודנט/ לבצע (ראו טופס נספח). בטופס זה יש למלא בפירוט את רשימת החומרים אשר עליו להשתמש בהם לצורך לניסויים, האם יש בתהליכי הניסוי הפעלה של חום\אש.
 3. לאחר שתוגש רשימת החומרים ושיטת העבודה והאמצעים הדרושים לביצוע המחקר אל ממונה הבטיחות, יאשר אותם בחתימת ידו ויצרף נוהל בטיחות לביצוע הניסוי.
 4. הסטודנט ידאג להודיע מראש על תחילת הניסוי לשם ביצוע מבדק בטיחות וקבלת אישור כתוב לביצוע הניסוי .
 5. אחריות לשמירה שוטפת על הבטיחות בעבודה במעבדה היא על המנחה ,מדריך במעבדה. אין לעבוד לבד במעבדה, יש להקפיד על נוכחות 2 עובדים / סטודנטים בזמן ביצוע הניסויים.
 6. שימוש בחומרים מסוכנים ורעילים מחייב הגשה מוקדמת של MSDS של החומרים הכימיים אשר בהם נדרש הסטודנט לשימוש. לרשימת חומרים מסוכנים לחצו כאן!
 7. שימוש בכלי זכוכית למיניהם יהיה רק בכלים ללא פגם.
 8. תהליכי זיקוק יהיו רק בנוכחות מדריך/מנחה.
 9. טיפול בפסולת כימית: יש לאסוף את הפסולת הכימית שנשארת לאחר הניסויים במיכלים יעודיים שנמצאים במעבדה, תוך הקפדה על הפרדה בין חומרים אורגאניים לאנאורגאניים והפרדה בין מחמצנים לחומרים אשר יכולים להגיב בנוכחות מחמצנים.
 10. ציוד מגן אישי: כל סטודנט, מדריך ומנחה יהיה לבוש בחלוק ארוך עם שרוולים ארוכים וישתמש בכפפות מתאימות ומשקפי מגן/מגן פנים.
 11. הוראות אלה הן בנוסף להוראות הבטיחות במעבדה שישנן בשנקר.

שלנגר יהושע: ממונה בטיחות

טפסים להורדה:

בודק...