סטודנטיות וסטודנטים

תקנון שכר לימוד

קבלת קהל במדור שכר לימוד

 • מדור שכר לימוד נמצא בבניין יעקב רוזן. רחוב יעקב רוזן 14 (הבונים לשעבר) קומה 4
 • טלפון: 03-6110167, פקס: 03-6110169.
 • דוא"ל: shulidr@shenkar.ac.il
 • שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א,ב,ד,ה בשעות 13:00-10:00 ו15:00-14:00, יום ג'- סגור. משרדי המדור סגורים בימי שישי, בערבי חגים, בחול המועד פסח, בחול המועד סוכות וב-ט' באב.
 • בכל פניה בכתב (דואר, פקס או דוא"ל) יש לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.
 • מען למכתבים: שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות., מדור שכר לימוד (חדר 120, קומה 1), אנה פרנק 12, רמת-גן מיקוד 5252628

שימו לב:

לאור הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, רשאי שנקר להעביר מידע על סטודנט רק לסטודנט עצמו. העברת מידע לקרוביו של הסטודנט, אף אם אלה בגדר בן/בת זוג, הורים או אחים או קרובי משפחה אחרים אסורה. העברת מידע על הסטודנט לאחר, תותר רק אם יוצג במשרדי המנהל האקדמי יפוי כח שנחתם כדין על ידי הסטודנט, המאפשר מסירת מידע.

תקנון שכר לימוד

כללי

 • מימוש הקבלה לשנקר מותנה בתשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.
 • סטודנטים שהתקבלו ללימודים, אשר לא שילמו מקדמה דרך מרכז מידע ומסיבה כלשהי לא קיבלו שובר לתשלום המקדמה, חייבים לפנות מיד למדור שכ"ל לצורך קבלת השובר והסדרת התשלום במועד.
 • מדור שכ"ל ישלח מכתב שכ"ל בדבר הכללים להסדרת תשלום שכר הלימוד במהלך חודש אוגוסט לכתובת המעודכנת במערכת. לא יהיה באי קבלת המכתב, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.
 • יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד ליום פתיחת שנת הלימודים, ובכל מקרה האחריות להסדרת תשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנטים מול מדור שכ"ל, גם אם גורם אחר מממן את לימודיהם.
 • לתשומת לבכם: על פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקת לימודים או סיבה אחרת, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של הסטודנט/ית (החייל/ת המשוחרר/ת). בשום מקרה לא יוחזרו כספי הפיקדון לחייל/ת המשוחרר/ת עצמו/ה.
 • סטודנטים שלא יסדירו את התשלומים במועדם, תיחסם גישתם לאתר האינטרנט, ולא תינתן להם אפשרות להיבחן ולקבל ציונים או תעודות.

תקופת שינויים

 • תקופת שינויים הינה תקופה שבה יש באפשרות הסטודנט לשנות את הקורסים אליהם נרשם בסמסטר מסויים. תקופת השינויים הינה תקופה של שבועיים מיום תחילת סמסטר א' או ב' ועד שבוע מיום תחילת סמסטר קיץ. 
 • לאחר תום תקופת השינויים, לא ניתן לשנות ו/או לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט. במידה וסטודנט נרשם לקורס ולא ביטל אותו בתקופת השינויים, החיוב לא יבוטל עבור קורס זה עם כל ההשלכות שנובעות מאי ביטול קורס. 
 • תקופת השינויים לא חלה על קורסים שיש להם תקנון ביטול נפרד.

דמי הרשמה

דמי הרשמה ללימודי תואר ראשון ולתואר שני הינם בסך 350 ש"ח ויש לשלמם עם ביצוע ההרשמה, במקרה של ביטול / דחייה אין החזר דמי הרשמה.

 • גובה שכר הלימוד בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (חל"צ) (להלן: "שנקר") לשנת תשפ"ד 2023/2024 הוא בהתאם להחלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים, כפי שייקבעו על-ידי שנקר.
 • גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים בשנקר אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי (M.Sc.,M.Des.B.Sc. ,B.Des., B.F.A) ייקבעו בנפרד על ידי שנקר.
 • נוסף על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים נוספים לשנקר, כפי שיפורט בהמשך, בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על ידי שנקר, לפי שיקול דעתו, בכל עת גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלכה.
 • כל תשלום, על חשבון שכר הלימוד, אשר לא ישולם במועד ובמלואו, יהיה צמוד למדד מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומו בפועל. כל זאת, כפי שייקבע על ידי שנקר בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד.
 • שילם סטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים לעיל בהמחאה או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, אשר חזרה בלא שנפרעה, ושנקר חויב בסכום ההמחאה/הרשאה לחיוב חשבון בנק, או בעמלה כלשהי בגינה – ישלם הסטודנט מיד את מלוא סכום ההוצאות בהן תישא שנקר כתוצאה מכך.
 • מועמד/סטודנט יחויב לחתום על כתב התחייבות שבו הוא מאשר את הסכמתו לתנאי התשלום של שכר הלימוד, ושל התשלומים הנוספים.
 • תקנון שכר הלימוד יפורסם אך ורק באתר האינטרנט של שנקר. התקנון לא ישלח או יימסר למועמד/לסטודנט באופן אישי.

שכר לימוד לתואר ראשון

תעריפי שכר הלימוד

שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים תשפ"ד מחושב על-פי שני תעריפים:

 • 100% שכר לימוד לסטודנט המממן בעצמו את לימודיו הוא 11,296 ש"ח צמוד למדד יולי 2023.
 • 125% שכר לימוד לסטודנט הממומן מלא על ידי צד שלישי וכן סטודנט אזרח חו"ל הוא 14,120 ש"ח צמוד למדד יולי 2023.
 • סכומי שכ"ל עשויים להשתנות בהתאם להחלטות ממשלת ישראל והמל"ג.
 • סטודנט הממומן חלקית על ידי צד שלישי ישלם 100% שכר לימוד על החלק שלו ו- 125% על החלק של צד שלישי.
 • סטודנט שצד שלישי מממן את שכר הלימוד שלו במלואו או בחלקו, יפנה למדור שכ"ל ויביא עימו כתב התחייבות מתאים מאת המוסד המממן ואת שוברי התשלום שקיבל ממדור שכ"ל.
 • היה והצד השלישי לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלווים, תחול ההתחייבות הכספית על הסטודנט. תשלום שיתקבל לאחר המועד לפירעון יחויב בהפרשי הצמדה.
 • במניין נקודות הזכות שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת יובאו בחשבון כל הקורסים שאליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה, ובכלל זאת קורסים עליהם חוזר הסטודנט. החיוב האחרון לאותה שנת לימוד יבוצע עד 30/09/2024.

ככלל, סטודנט לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד בגובה של 100% משכר לימוד כפול מספר שנות הלימוד התקניות לתואר. מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות) – 400%.

עבור תואר ראשון בהיקף 160 נ"ז ישלם הסטודנט 400% שכ"ל לאורך ארבע שנות לימוד. בכל שנה ישולם שכר הלימוד בהתאם לכמות הנ"ז שהסטודנט לומד. גבייה נוספת תתקיים במידה והסטודנט לומד מעבר ל160 נ"ז, או נאלץ לחזור על קורסים או גורר לימודיו מעבר ל 4 שנות לימוד.

הרכב שכר הלימוד

 • שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: אבטחה, קורסי אנגלית כשפה זרה, קורסי הכנה וכדומה. תעריפי שירותים נלווים, קורסי אנגלית כשפה זרה וקורסי הכנה יקבעו על ידי שנקר. 
 • הפטור מתשלום שכ"ל אינו חל על התשלומים הנלווים.
 • סטודנט שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ד יחויב בתחילת שנת הלימודים בשיעור 100% שכר לימוד יסודי ללא תלות במספר נקודות הזכות אליהן הוא רשום. כשבועיים לאחר תחילת סמסטר א', סמסטר ב' וכשבוע לאחר סמסטר קיץ, יעודכן חיוב שכר הלימוד של כל סטודנט בהתאם להיקף לימודיו באותה שנת לימודים. במניין נקודות הזכות שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת יובאו בחשבון כל הקורסים שאליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה, ובכלל זאת קורסים עליהם חוזר הסטודנט.
 • סטודנט שהחל את לימודיו לפני תשפ"ג יחויב ב 100% שכר לימוד יסודי במידה וקיימת לו מערכת שנתית מלאה.
 • בסמסטר א', לאחר תקופת השינויים, הסטודנט יחוייב במלוא שכ"ל.
 • במידה ולאחר סיום תקופת השינויים לסמסטר ב' סטודנט ילמד פחות מ-30 נ"ז וירצה להיכנס להגדרה של סטודנט במערכת חלקית יפנה למדור שכר לימוד במייל ויופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל שאליהם רשום. בכל מקרה, הפחתת שכ"ל כאמור, ניתנת לשיקול דעתה של שנקר. 
 • סטודנטים שנה ד': בסמסטר א', לאחר תקופת השינויים, הסטודנט יחוייב במלוא שכ"ל אם כמות נ"ז שלו הינה 9 נ"ז ומעלה. במידה ולאחר סיום תקופת השינויים לסמסטר ב' סטודנט ילמד פחות מ-15 נ"ז וירצה להיכנס להגדרה של סטודנט במערכת חלקית יפנה למדור שכר לימוד במייל ויופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל שאליהם רשום או יופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל שאליהם רשום או יופחת חיוב שכ"ל בהתאם לנ"ז בפועל אליהם רשום באופן מצטבר על פני השנים שלמד (ויכנס להגדרה של סטודנט במערכת חלקית). בכל מקרה, הפחתת שכ"ל כאמור, ניתנת לשיקול דעתה של שנקר.
 • חישוב שכ"ל במערכת חלקית הינו בהתאם לנ"ז הרשומות בפועל.
 • במניין נקודות הזכות שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת יובאו בחשבון כל הקורסים שאליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה, ובכלל זאת קורסים עליהם חוזר הסטודנט. החיוב האחרון לאותה שנת לימוד יבוצע עד 30/09/2024.

תעריפי תשלומים נלווים

כל סטודנט הלומד בשנקר, מחויב בתשלומים נלווים הבאים (בנוסף לשכר לימוד):

התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים, בין אם למדו סמסטר אחד או יותר (במהלך שנת הלימודים) ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד.

פירוטעלות בש"ח
שרותי שמירה ואבטחה (חובה)500
אגודת הסטודנטים (רשות)235
שירות הודעות טקסט (רשות)20
צפייה חופשית בבחינות (חובה)20
דמי ארגון הארצי היציג (חובה)10
חומרי לימוד (חובה)*
תשלום מנוי לאתר GOOL (רשות)**

סטודנטים הלומדים בפקולטה לעיצוב ובכלל זה במחלקה לאמנות רב-תחומית, יחוייבו בעבור חומרים. להלן הסכומים כפי שנקבעו בשנת תשפ"ד

 ** עלויות החומרים הינם בגין חומרים שיסופקו על ידי שנקר אינן תלויות בהיקף הלימודים השנתי. 

להלן הסכומים כפי שנקבעו בשנת תשפ"ד

מחלקהשנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ד'
עיצוב אופנה1,000 ש"ח1,500 ש"ח1,500 ש"ח2,000 ש"חלפירוט לחצו כאן
עיצוב טקסטיל1,200 ש"ח1,200 ש"ח1,200 ש"ח1,200 ש"חלפירוט לחצו כאן
עיצוב תכשיטים600 ש"ח600 ש"ח600 ש"ח600 ש"חלפירוט לחצו כאן
עיצוב תעשייתי850 ש"ח850 ש"ח800 ש"ח700 ש"חלפירוט לחצו כאן
עיצוב פנים, מבנה וסביבה550 ש"ח550 ש"ח550 ש"ח700 ש"חלפירוט לחצו כאן
אמנות רב-תחומית1,000 ש"ח1,000 ש"ח1,000 ש"ח1,000 ש"חלפירוט לחצו כאן
תקשורת חזותית500 ש"ח500 ש"ח500 ש"ח600 ש"חלפירוט לחצו כאן

חומרי לימוד וסל השירותים בפקולטה לעיצוב כוללים:

 • חומרי לימוד: גבס, צבעים, מודלים, בדים, חוטים וכו'  + חומרי הלימוד בסדנאות העיצוב השונות.
 • שימוש במדפסות תלת-ממד (ללא חומרים).
 • שיתופי פעולה, הרצאות וסדנאות עם מומחים ממוסדות אקדמיים מובילים בעולם.
 • שימוש במעבדות חדשניות בתחומי המדיה לאב ומשחקי המחשב.
 • הקמה ופירוק תערוכת סוף שנה ד'.
 • סיורים לימודיים במרחבי עולם העיצוב והאמנות.
 • פתיחת המכללה בשעות מיוחדות, מעבר לשעות הפתיחה הרגילות.
 • המרכז לחדשנות ACT Shenkar: תמיכה וליווי בפיתוח ומחקר וברישום פטנטים.
 • אפשרות גישה מרחוק למאגרי מידע בארץ ובחו"ל.
 • חומרי לימוד בשבוע מרקחה.
 • הקצאת חדר דפוס.
 • ** בפקולטה להנדסה, סטודנטים בשנים א' ו-ב', (שנה ב' ללא המחלקה להנדסת תוכנה) יחויבו בעבור תשלום מנוי לאתר GOOL בסכום שנתי של 250 ש"ח. ניתן לבטל את החיוב לשירות זה עד 30 ימים מיום תחילת שנת הלימודים (במייל racheli@shenkar.ac.il). לאחר המועד הנקוב לא יתאפשר החזר כספי.

שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר ראשון

 • קבלת תואר משנקר מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחויב בהשלמת תשלום שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.
 • מספר שנות הלימוד התקניות לתואר ראשון בכל המחלקות הינו 4 שנים. מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות) – 400%.
 • לשנקר זכות, על-פי שיקול דעתה, לגבות תשלום מסטודנט עבור נ"ז שלמד מעבר לתכנית הלימודים המלאה לתואר. 
 • סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו בתוספת תשלומים נלווים.
 • במקרה של החלפת תחום לימודים מניין שנות הלימוד ייעשה החל מיום תחילת הלימודים בתחום הלימודים החדש.
 • סטודנט זכאי להקפיא את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים,  בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.

הכרה בפטורים

 • סטודנט שעבר ממוסד אקדמי אחר או שקיבל הכרה חלקית בלימודיו ממוסד שאינו אקדמי, יהיה פטור משכר לימוד בהיקף יחסי למספר נ"ז שהוכרו לו. לעניין שכ"ל, קיזוז הפטורים יחושב בסיום התואר או במועד הפסקת הלימודים.
 • סך הפטורים מקורסים שסטודנט רשאי לקבל על סמך לימודים אקדמיים קודמים לא יעלה על 50% מתוכנית הלימודים לתואר בשנקר. מקרים חריגים ידונו בוועדת הוראה עליונה.

עלות הגשת עבודה באיחור

סטודנט שסיים את חובות השמיעה לתואר ונותר חייב עבודות/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר, ירשם כסטודנט ויחויב עבור כל שנה עד להשלמת חובותיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה השנה ותשלומים נלווים כפי שנקבעו על-ידי המוסד.

 • אישור אקדמי לאיחור הגשת עבודה/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר אינו פוטר מתשלומים אלו.
 • סטודנט חייב לסיים את לימודיו תוך פרק זמן שאינו עולה על 150% מפרק הזמן התקני (6 שנים כאשר משך הזמן התקני הוא 4 שנים).

חזרה על קורסים

סטודנט אשר חוזר על קורס פעם נוספת, מכל סיבה שהיא, יידרש לשלם עבורו. עלות קורס חוזר עבור כל שעה סמסטריאלית (ש"ס) שקולה לעלות של נקודת זכות אחת (נ"ז).  (בשנה"ל תשפ"ד עלות נ"ז חוזרת= 282 ₪).

לימודי אנגלית כשפה זרה

על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד.

עלות קורסי אנגלית

קורסעלות בש"ח
אנגלית טרום בסיסי2,000
אנגלית בסיסי2,000
אנגלית מתקדמים א'1,350
אנגלית מתקדמים ב'ללא עלות

רישום ותשלום לקורסי אנגלית
רישום לאנגלית מתבצע דרך מתאמת אנגלית. התשלום עבור הקורסים יתפרסם במכתב שישלח על ידה בכל סמסטר.

חזרה על קורסי אנגלית
סטודנט שחוזר על קורס אנגלית עקב כישלון או שיפור ציון, יחויב ב 50% מעלות הקורס.

נהלי נשירה מקורסי אנגלית

באחריות הסטודנט שנרשם לקורס אנגלית, להודיע למתאמת על נשירתו מהקורס במידה ויחליט לא להגיע לקורס. באם הסטודנט יחליט על נשירתו מהקורס, הוא יחויב בהתאם לנהלי חיוב כלהלן:

 • סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס עד תום תקופת השינויים, יקבל החזר מלא בגין התשלום ששילם עבור הקורס. לאחר מועד זה לא ניתן לקבל כל החזר כספי.

לימודי קורסי הכנה (חדוו"א 0 ופיסיקה 0)

עם פתיחת שנה"ל, המתקבלים ללימודים בפקולטה להנדסה בשנקר, צריכים להשתתף ולקבל ציון עובר בקורסי ההכנה במתמטיקה ובפיסיקה, למעט הזכאים לפטור.

עלות כל קורס הינה 1,750 ש"ח. סכום זה אינו חלק משכר הלימודים השנתי וישולם בנפרד.

חזרה על קורסי הכנה

סטודנט שחוזר על קורס הכנה יחויב ב 50% מעלות הקורס.

סטודנטים הנדרשים ביותר מקורס אחד בשנת לימודים אחת זכאים ל- 10% הנחה הסכום הכולל.

למען הסר ספק, ההנחה היא בגין תשלום עבור שני קורסי הכנה. במידה והקורס/ים מבוטל/ים באופן מלא או חלקי, ההנחה שניתנה תבוטל והחיוב הכספי יחושב על פי המחיר המלא.

משוחררי צה"ל בעלי תעודת לוחם זכאים להנחה חד פעמית של 50% מקורסי הכנה, ההנחה תינתן לאחר שסיים את סמסטר ב', על מנת לקבל הנחה כאמור, על הסטודנט להציג תעודת לוחם במדור רישום עד ליום 17/01/2024.

לא תינתן הנחה נוספת במידה ויירשם לשני קורסי הכנה.

תקנון ביטול הרישום לקורסי הכנה

 • סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס ההכנה עד יום פתיחת הקורס, יקבל החזר מלא בגין התשלום ששילם עבור הקורס.
 • סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס ההכנה עד תום השבוע השני של הקורס, יחויב במחצית ממחיר הקורס המלא. לאחר מועד זה לא ניתן לקבל כל החזר כספי.

צפייה במחברות בחינה

מאפשר לסטודנט  לצפות באופן חופשי במחברת הבחינה שלו, הכוללת את הערות המרצה בכל המקצועות, בעלות של 20 ש"ח לשנה.

חברות באגודת הסטודנטים

 • תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות עו"ד (יעוץ ומתן הצהרות), שיעורי עזר וחוגים מסובסדים, כרטיסי צילום, הנחות והטבות, כניסה מוזלת ליום הסטודנט ולכל אירועי האגודה, ייצוג בוועדות משמעת, משלחות, מלגות ועוד.
 • חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.
 • סטודנט רשאי לבטל חברותו על ידי חתימה על מילוי טופס ביטול חברות והעברתו למזכירות האגודה עד לתאריך 01.12 בכל שנה אקדמית.

שירות הודעת טקסט

שירות הודעות טקסט כולל הודעות בדבר ביטולי שיעורים שדווחו ברגע האחרון, הוספת שיעורים וכן ציונים סופיים בקורסים.

ניתן לבטל את החיוב לשירות זה עד 30 ימים מיום תחילת שנת הלימודים. לאחר המועד הנקוב לא יתאפשר החזר כספי.

תעריפי אישורים

אישורים להם זכאי הסטודנט במסגרת תשלומי שכר הלימוד:

 • רשומת לימודים.
 • אישור לימודים.
 • אישור זכאות לתואר (3 עותקים חתומים).
 • תעודה: תואר, תעודת הצטיינות (מקור + 5 עותקים חתומים).
 • אישור על רישום: לפי בקשת הסטודנט (עד 3 עותקים חתומים).
 • כל בקשה של סטודנט לקבל אישור בשפה האנגלית (עד 5 עותקים) תחויב בתשלום.
 • אישורים המותנים בבקשת הסטודנט, כאמור, יינתנו פעם אחת בלבד ללא תשלום. עבור כל בקשה נוספת, בין שהיא כלולה ברשימת האישורים לעיל ובין שלא נכללה בה, יגבה תשלום בסך 32 ש"ח .

שימו לב: לא ינתנו אישורים לסטודנטים אשר לא הסדירו את חובותיהם הכספיים.

תשלום לביטוח הלאומי

דמי הביטוח הלאומי משולמים ישירות על-ידי הסטודנט. שנקר מעביר את רשימת כל הסטודנטים (שם, מספר זהות ומען) למוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר גביית דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ובתעריף המוזל לסטודנטים, כפי שנקבע בחוק.

שכר לימוד לתואר שני

תעריפי שכר הלימוד

הרכב שכר לימוד השנתי מורכב משכר לימוד יסודי, מתשלומים נלווים ומתוספת גרירה של אותם סטודנטים החייבים בתוספת כאמור ע"פ התקנות.

שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים תשפ"ד מחושב על-פי שני תעריפים:

 • 100% שכר לימוד לסטודנט המממן בעצמו את לימודיו הוא 15,265 ש"ח, צמוד למדד יולי 2023.
 • 125% שכר לימוד לסטודנט אזרח חו"ל 19,081 ש"ח, צמוד למדד יולי 2023 .
 • סכומי שכ"ל עשויים להשתנות בהתאם להחלטות ממשלת ישראל והמל"ג.
 • סטודנט הממומן חלקית על ידי צד שלישי ישלם 100% שכר לימוד על החלק שלו ו- 125% על החלק של צד שלישי.
 • סטודנט שצד שלישי מממן את שכר הלימוד שלו במלואו או בחלקו, יפנה למדור שכ"ל ויביא עימו כתב התחייבות מתאים מאת המוסד המממן ואת שוברי התשלום שקיבל ממדור שכ"ל.
 • היה והצד השלישי לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלווים, תחול ההתחייבות הכספית על הסטודנט.
 • תשלום שיתקבל לאחר המועד לפירעון יחויב בהפרשי הצמדה.
 • שכר הלימוד מחושב בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט.
 • היקף הלימודים נקבע בהתאם למס' נקודות הזכות אליו נרשם הסטודנט.

הרכב שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: אבטחה, קורסי אנגלית כשפה זרה, קורסי הכנה וכדומה.

סטודנט שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ג יחויב בתחילת שנת הלימודים בשיעור 100% שכר לימוד יסודי.

כשבועיים לאחר תחילת סמסטר א', סמסטר ב' וכשבוע לאחר תחילת סמסטר קיץ, יעודכן חיוב שכר הלימוד של כל סטודנט בהתאם להיקף לימודיו באותה שנת לימודים.

במניין נקודות הזכות שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת יובאו בחשבון כל הקורסים שאליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה, ובכלל זאת קורסים עליהם חוזר הסטודנט מלבד חזרה על פרויקט גמר/תזה (ראה בהמשך גרירת פרויקט גמר/תזה). החיוב האחרון לאותה שנת לימוד יבוצע עד 30/09/2024.

תעריפי תשלומים נלווים

כל סטודנט הלומד בשנקר, מחויב בתשלומים נלווים הבאים (בנוסף לשכר לימוד): התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים, בין אם למדו סמסטר אחד או יותר (במהלך שנת הלימודים) ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד.

פירוטעלות בש"ח
שרותי שמירה ואבטחה (חובה)500
אגודת הסטודנטים (רשות)235
שירות הודעות טקסט (רשות)20
צפייה חופשית בבחינות (חובה)20 (**)
דמי ארגון הארצי היציג (חובה)10
חומרי לימוד (חובה)*

(*) סטודנטים הלומדים בפקולטה לעיצוב יחויבו בעבור חומרים.

להלן הסכומים כפי שנקבעו בשנת תשפ"ד:

מחלקה/שנה אקדמיתשנה א'שנה ב'פירוט
תואר שני בעיצוב למוסמכים600 ש"ח600 ש"חלחצו כאן
תואר שני בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים700 ש"ח350 ש"חלחצו כאן

עלויות החומרים הינם בגין חומרים שיסופקו על ידי שנקר ואינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

(**) לא יגבה תשלום זה בתואר שני בעיצוב למוסמכים.

תקנות שכר לימוד לתואר שני

שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר

 • קבלת תואר משנקר מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחויב בהשלמת שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.
 • מספר שנות הלימוד התקניות לתואר שני הינו: שנתיים.
 • מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות): 200%.

במקרה של החלפת תחום לימודים מניין שנות הלימוד ייעשה החל מיום תחילת הלימודים בתחום הלימודים החדש.

גרירת פרויקט גמר/תזה

סטודנט שגורר את ביצוע פרויקט הגמר/תזה מעבר לשנות לימוד תקניות לתואר (בשנה שלישית ורביעית ללימודים בתואר שני), ישלם 282 ₪ עבור כל נ"ז חוזרת, וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.

סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד לתואר ונותר חייב במטלה נוספת כמו כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר ישלם תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, וזאת בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל.

סטודנט שלא סיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה, בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל. סטודנט אשר סיים חובותיו לתואר, כולל עבודת הגמר או התזה (עם ציון סופי) ונותר חייב בבחינת גמר בלבד, לא יחויב בתשלום עבור שירותים נלווים בנוסף לחיוב עבור בחינת הגמר.

לימודי השלמה לתואר שני

גובה שכר לימוד עבור קורסי השלמה (שהנם תנאי ללימודי התואר השני) הוא 2.5% משכר הלימוד השנתי לתואר ראשון לכל נ"ז או שעת לימוד. קורסים אלו לא נכללים במסגרת שכר הלימוד של התואר השני. סטודנט יחוייב בתשלומים נלווים כפי שפורטו לעיל, גם אם לומד רק שנת השלמה בלבד.

תוכנית מצטיינים

תוכנית מצטיינים מיועדת לסטודנטים אשר ילמדו שנה א' בתואר שני במקביל לשנה ד' בתואר ראשון. המלגה תינתן רק בתארים הבאים: תואר שני בהנדסה תעשיה וניהול, תואר שני בעיצוב, תואר שני בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים. סטודנטים בתוכנית מצטיינים יקבלו מלגה בשנה הראשונה לתואר השני בגובה שכר לימוד שיחושב לפי נ"ז שנלמדות בפועל בשנה א' בתואר השני ועד לגובה שכ"ל מלא בסיסי.

מלגת הצטיינות בתואר שני הינה לשנת לימודים אחת ואיננה כוללת את התשלומים הנלווים.

נוהל תשלום שכר הלימוד

הרשמה כספית

 • חובת תשלום מקדמה, בסכום ובמועדים שנקבעו על ידי המוסד, חלה על כל מועמד ו/או סטודנט ו/או הלומד בשנקר.
 • תשלום שכר לימוד מהווה הרשמה כספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו. כמו כן, תשלום זה מהווה תנאי לעריכת רישום לקורסים.
 • סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות יוכל לערוך רישום לקורסים, אך ורק לאחר פירעון החוב.
 • סטודנט שיערוך רישום לקורסים למרות אי הסדרת תשלום שכר לימוד (תשלום מקדמה ו/או תשלום חוב קודם), רשאית שנקר למחוק רישום לקורסים לסמסטר, להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו להשתתף בבחינות/הגשות סוף סמסטר, לבטל הרשמה לקורסים של הסמסטר העוקב, למנוע קבלת אישורים ו/או תעודות עד לסילוק החוב.

החזר יתרות זכות

 • יתרת הזכות בחשבון הסטודנט, נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים ו/או התואר.
 • בקשה להחזר "סטודנט פעיל": יתרת הזכות בחשבונו של סטודנט "פעיל" מועברת אוטומטית לזכותו לשנה הבאה (כשהיא צמודה למדד). סטודנט המעוניין, על אף האמור, בקבלת החזר, יגיש בקשה מיוחדת להחזר במדור שכר לימוד. הבקשות תיבדקנה לגופו של עניין תוך קיזוז של שכר הלימוד, לכל השנה. סטודנט שימצא זכאי להחזר (לאחר הקיזוז), היתרה תועבר בהעברה בנקאית ותתבצע תוך 30 יום מיום הבקשה.
 • החזר יתרות בגין פרסי הצטיינות ומלגות: יתרות זכות הנובעות מעדכון מלגות ופרסי הצטיינות ואינן תלויות בשעות מלגה, יוחזרו לאחר הגשת בקשה במדור שכר לימוד. היתרה תועבר בהעברה בנקאית ותתבצע תוך 30 יום מיום הבקשה.
 • החזר יתרות לבוגרים: סטודנט המסיים את לימודיו לתואר וקיימת יתרת זכות בחשבונו, היתרה תוחזר לאחר השלמת מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר וקבלת תעודת הזכאות. ההחזר יהיה צמוד למדד. היתרה תועבר בהעברה בנקאית.
 • החזר יתרות בגין ביטול הרשמה: סטודנט שביטל הרשמתו לשנקר ונמצא זכאי להחזר (בהתאם לתקנות הפסקת לימודים וביטול הרשמה, ראה בהמשך) יקבל החזר אוטומטי באמצעות העברה בנקאית, ללא צורך בפניה מיוחדת למדור שכר לימוד. ההחזר יתבצע תוך 30 יום ממועד ביטול ההרשמה (כפי שמופיע ברשומות שנקר). ההחזר יהיה בערכים נומינלים (לא צמוד מדד). 
 • החזר יתרות בגין הפסקות לימודים: יתרות זכות הנובעות מהפסקת לימודים יבוצעו לאחר פניית הסטודנט  למדור שכר לימוד וזאת לאחר הודעתו על הפסקת לימודים למדור רישום. ההחזר יבוצע ממועד הפסקת הלימודים (כפי שמופיע ברשומות שנקר) או לאחר החלטת הועדה המתאימה. ההחזר יהיה צמוד למדד ויועבר בהעברה בנקאית. 

הפרשי הצמדה

 • גובה שכר הלימוד המופיע בשוברי התשלום הינו במחירי מדד יולי 2023 ועתיד להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן, המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש).
 • ההצמדה למדד המחירים לצרכן הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד, ביום התשלום.

סיום חובות כספיים

 • סטודנט המסיים את לימודיו חייב בתשלום מלוא חובותיו הכספיים, כולל השלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר. לתשומת הלב, בדיקת תשלום מלוא שכר לימוד המצטבר המינימלי לתואר מתבצעת על ידי מדור שכר לימוד, רק לאחר שהסטודנט הגיש "בקשת זכאות לתואר". רק עם סיום החובות הכספיים לתואר, יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודה ו/או אישור.

ועדת חריגים לענייני שכר לימוד

 • הועדה דנה בבקשות מיוחדות לשינוי חיוב כספי בגין ביטול לימודים, שינוי חלקיות שכר לימוד או ביטול קורסים שנעשו עקב סיבות בריאותיות או אחרות בשנת הלימודים הנוכחית בלבד או הקפאת לימודים.
 • הפנייה תיעשה במכתב למזכירות האקדמית המסביר את סיבות הבקשה, יש לצרף לפנייה מסמכים ואישורים המאשרים את הטיעונים. ללא האישורים הנדרשים, הבקשה לא תטופל.

אפשרויות לתשלום שכר הלימוד

תשלום מלוא שכר הלימוד מראש

 • סטודנט שבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש ישלם באמצעות שובר התשלום שישלח לביתו.
 • סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום 14/09/2023 יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5% משכר הלימוד היסודי ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה על שכר הלימוד היסודי. 
 • ההנחה ניתנת רק על שכר הלימוד הבסיסי בסך 11,296 ₪ . דהיינו, שכר הלימוד הוא 11,014 ש"ח לאחר הנחה.
 • סכומים שיחויבו עבור קורסים הנלמדים מעבר למערכת מלאה וקורסים חוזרים יהיו חייבים בהפרשי הצמדה.
 • סטודנט שישלם לאחר מועד זה יישא במדד יולי שמתפרסם ב-15/08/2023.
 • הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ-100%. כמו כן תבוטל ההנחה לסטודנט ממומן על ידי גוף שלישי ו/או על סטודנטים שלא שילמו את חוב שכר הלימוד משנים קודמות ו/או לסטודנט שיקבל מלגת לימודים.
 • סטודנט שיתקבל ללימודים לאחר ה-14/09/2023 וירצה לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש, לא יקבל הנחה של 2.5% משכר הלימוד הבסיסי.

תשלום בהוראת קבע בנקאית

 • ניתן לשלם שכר לימוד בחמישה תשלומים להשלמת שכר הלימוד והנלווים אשר ישולמו באמצעות הוראת קבע בנקאית בתאריכים: 14/01/2024, 14/02/2024, 14/03/2024, 14/04/2024, 14/05/2024
 • התשלום הראשון בהוראת הקבע בתאריך  14/01/2024 יכלול את מלוא הסכום של התשלומים הנלווים ולפיכך יהיה גבוה מהאחרים. במידה וה-14 בחודש לא יהיה יום עסקים הוראת הקבע תופעל ביום העסקים שלפניו. הסדר זה לא כולל תשלומים עבור קורסים חוזרים, קורסי הכנה ותשלומים נוספים שייווצרו בנוסף לשכר לימוד והתשלומים הנלווים.
 • סטודנט שהיתה לו הרשאה לחיוב חשבון בנקאי בשנה קודמת, ההרשאה תועתק באופן אוטומטי לשנת הלימודים הקרובה. סטודנט זה ישלם בנוסף גם את שובר מקדמת שכר הלימוד שישלח לביתו. מקדמת שכר הלימוד אינה נגבית בהוראת קבע.
 • סטודנט שלא היתה לו הרשאה לחיוב חשבון בנקאי בשנה הקודמת ישלם מקדמה ראשונה ולאחר מכן יחתים את ספח להרשאה לחיוב חשבון הבנק שישלח עם מעטפת שוברי התשלום.
 • כלל הסטודנטים נדרשים להחתים את הספחים בבנק בו מתנהל החשבון לחיוב. לאחר החתמת הטפסים בבנק, יוחזר הספח למדור שכר לימוד על ידי הסטודנט (בדואר/פקס/תיבת שרות) עם חותמת הבנק ויהווה אישור הבנק על קיום ההרשאה. את הטפסים יש להחזיר למדור לא יאוחר מיום ה-15.10.2023. 

משלוח שוברים והעברתם

 • שוברי התשלום נשלחים בדואר רגיל לפי הכתובת המופיעה במערכת המחשב של שנקר.
 • בכל מקרה של שינוי בכתובת, על הסטודנט לעדכן את השינוי במידענט.
 • לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.
 • סטודנט שלא קיבל שובר, יפנה למדור שכר לימוד לפני התאריך האחרון. סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו, מכל סיבה שהיא, יחויב במלוא הפרשי הצמדה (בהתאם למדדים שיפורסמו במשק).

תשלום בהוראת קבע באשראי

 • ניתן לשלם שכר לימוד בשמונה תשלומים להשלמת שכר הלימוד והנלווים אשר ישולמו באמצעות הוראת קבע באשראי בתאריכים: 14/02/2024,14/01/2024, 14/03/2024, 14/04/2024, 14/05/2024, 14/06/2024, 14/07/2024, 14/08/2024.
 • התשלום הראשון בהוראת הקבע בתאריך  14/01/2024 יכלול את מלוא הסכום של התשלומים הנלווים ולפיכך יהיה גבוה מהאחרים.
 • במידה וה-14 בחודש לא יהיה יום עסקים הוראת הקבע תופעל ביום העסקים שלפניו.
 • הסדר זה לא כולל תשלומים עבור קורסים חוזרים, קורסי הכנה ותשלומים נוספים שייווצרו בנוסף לשכר לימוד והתשלומים הנלווים.
 • מספר התשלומים בהוראת קבע יקבע בהתאם לתאריך שבו יוזנו פרטי אשראי במערכת. ככל שהתאריך בו יוזנו פרטי אשראי יהיה מאוחר יותר, מספר התשלומים יקטן בהתאם לתאריכי הגביה.
 • על מנת להירשם להסדר תשלום בהוראת קבע, יש להכנס למידענט – דף חשבון – הסדרים.

תשלום בהעברה בנקאית

 • תשלום באמצעות העברה בנקאית ניתן לבצע לחשבון מספר 12445 בסניף 507 של בנק מסד (מספר בנק -46) חשבון על שם "שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות."
 • יש לכלול בפרטי ההעברה הבנקאית ת.ז ושם מלא של הסטודנט
 • יש למלא את פרטי הסטודנט ופרטי המשלם בצורה ברורה בטופס הבא
 • יש לסרוק את הטופס בצירוף אסמכתא על ההעברה הבנקאית שבוצעה ולשלוח למייל: revitalgavriel@shenkar.ac.il
 • רק לאחר שליחת הטופס המלא בהתאם להוראות לעיל נוכל לעדכן את העברת התשלום בכרטיס הגביה

תשלום באמצעות מענק לחיילים משוחררים (פיקדון חיילים)

מיועד לסטודנטים המעוניינים לשחרר את מענק חיילים משוחררים לטובת לימודים, בהתאם ליתרת הפיקדון ולא יותר משכר לימוד מראש: 

 • כדי לממש את הפיקדון, על הסטודנט לפנות לשולי ממדור שכ"ל במייל shulidr@shenkar.ac.il  ולציין את הפרטים האישיים הכוללים שם מלא, ת.ז. והסכום המבוקש בשובר למימוש פיקדון חיילים משוחררים- השובר הדיגיטלי יישלח לתיבת המייל (המעודכנת בשנקר) של הסטודנט.
 • על הסטודנט להגיש בקשה למימוש הפיקדון באיזור האישי באתר של הקרן לחיילים משוחררים, ולהזין את הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים בשובר. הסכום המבוקש יועבר ישירות לשנקר ויזוכה בכרטיס הסטודנט.

תשלום המקדמה הראשונה

במידה וקיימת יתרה בפיקדון בסכום הנמוך מסכום המקדמה הראשונה, יוכל הסטודנט לממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ל, ולהשלים מכספו את ההפרש לגובה המקדמה.

תשלום מלוא שכר לימוד מראש

יוכל הסטודנט לממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ל, ולהשלים מכספו את ההפרש לגובה מלוא שכר הלימוד מראש.

תשלום חלק משכר הלימוד

סטודנט שיתרת הפיקדון שלו קטנה מגובה שכר הלימוד המלא יוכל לממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ל.

הנחיות לבעלי פטור משכר לימוד / סטודנטים ממומנים

כללי

 • סטודנט אזרח חו"ל או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר ישלם שכר לימוד הגבוה ב-25% מגובה שכר הלימוד הרגיל.
 • סטודנט אזרח חו"ל הלומד בתוכנית לימודים רגילה שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו ישלם שכר לימוד בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל.
 • סטודנט הממומן על ידי משרד הביטחון, צה"ל, מנהל הסטודנטים ומוסדות אחרים המוכרים בשנקר, ימציא מכתב התחייבות מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו.
 • סטודנט שלימודיו ממומנים ובידו כתב התחייבות מהגורם המממן, ישלם תשלומים נלווים (שאינם נכללים במימון).
 • סטודנט שלימודיו ממומנים באופן חלקי, ישלם שכר לימוד באופן חלקי בתוספת תשלומים נלווים.

סטודנט הזכאי לפטור משנקר

 • עובד שנקר, או בן משפחתו, שאושר לו פטור מתשלום שכר לימוד, בהתאם לנוהל "השתתפות בשכר לימוד לעובדי שנקר", ימסור למדור שכר לימוד טופס החתום על ידי מדור שכר. חשבון שכר הלימוד של התלמיד יזוכה בהתאם לאחוזי המשרה.
 • פטור מתשלום שכר הלימוד אינו חל על תשלומים נלווים.

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים/הקפאת לימודים

 • מועמד ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו לשנקר, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום, פקס, דוא"ל או במסירה אישית) במדור רישום באמצעות "טופס ביטול הרשמה/לימודים".
 • סטודנט הלומד בשנקר (סטודנט ממשיך) והמחליט להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב (בדואר רשום, פקס, דוא"ל או במסירה אישית) במדור רישום. לפני שמדור שכר לימוד יטפל בבקשה יידרש הסטודנט להסדיר את כל חובותיו הכספיים לשנקר.
 • היום שבו תתקבל ההודעה במדור רישום ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו.
 • הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 • סטודנטים ומועמדים המבטלים הרשמתם יישאו בתשלום שכר הלימוד כולו או מקצתו בהתאם למפורט להלן:
 • מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד ה-15/08/2023 יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
 • מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו בין ה-16/08/2023 עד ל-15/09/2023 יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
 • מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר ה-15/09/2023 יחויב במלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' שיודיע על הפסקת לימודים מיום ה-16/09/2023 עד תחילת הלימודים: יחוייב בסכום המקדמה בסך 3,000 ש"ח.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע  על הפסקת לימודים מיום תחילת הלימודים ועד תום תקופת השינויים לסמסטר א' (07/01/2024) יחויב במחצית משכר הלימוד לסמסטר א' או במלוא התשלום הראשון (מקדמה) – הגבוה מבין השניים.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע על הפסקת לימודים מתום תקופת השינויים לסמסטר א'  08/01/2024 עד תום תקופת השינויים לסמסטר ב' 15/04/2024 יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר א', בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע על הפסקת לימודים לאחר תום תקופת השינויים לסמסטר ב'  16/04/2024 עד יום 07/05/2024 יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר א' ובמחצית משכר הלימוד לסמסטר ב' בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 • סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' אשר יודיע על הפסקת לימודים החל מיום 08/05/2024 ואילך יחויב במלוא שכר הלימוד בתוספת כל התשלומים הנלווים.

לנרשמים בסמסטר אביב:

 • עד לתאריך 03/03/2024 יינתן החזר מלוא המקדמה.
 • מהתאריך 04/03/2024 ועד לתאריך 28/03/2024 יינתן החזר של מחצית המקדמה.
 • החל מתחילת סמסטר ב', 01/04/2024, אין החזר מקדמה. במידה והסטודנט/ית למד/ה מעבר ל-12 נ"ז חיוב שכר לימוד בהפסקת לימודים יחושב לפי נ"ז הרשומות במערכת בתוספת כל התשלומים הנלווים.

לנרשמים בסמסטר קיץ:

 • עד לתאריך 28/07/2024 יינתן החזר מלא על תשלום שכר לימוד ותשלומים נלווים.
 • מהתאריך 29/07/2024 אין החזר.
 • חיוב שכר לימוד בהפסקת לימודים יחושב לפי נ"ז הרשומות במערכת בתוספת כל התשלומים הנלווים.

הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות

 • סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות, יחוייב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו, שהינו יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, המאוחר מבין השניים.
 • סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחוייב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים.
 • הודעה על הפסקת לימודים, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של המלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
בודק...