סטודנטיות וסטודנטים

תקנון משמעת

מטרת התקנון
עבירות
עונשים
הרכב ועדת משמעת
דיון משמעתי
טיפול בתלונה

מטרת התקנון

מדיניות המכללה גורסת מתן סיוע מרבי לסטודנטים וקיום יחסים טובים וחופשיים בין ההנהלה וסגל המרצים ובין ציבור הסטודנטים ומוסדותיו הנבחרים. כהשלמה למדיניות זו, עומדת ההנהלה בתוקף על קיום כללי התנהגות ומשמעת בסיסיים אשר בלעדיהם לא יתכנו לימודים סדירים ויעילים. ההנהלה מצפה להבנה ושיתוף פעולה בתחום זה מצד ציבור הסטודנטים והאגודה המייצגת אותם.

עבירות 
כעבירות כלפי המכללה, מוסדותיו ורכושו תיחשבנה:

 • מסירת נתונים כוזבים, מעשה תרמית לשם קבלת זכויות והטבות מהמכללה. 
 • כל מעשה הונאה או ניסיון של הונאה בבחינות, בפרויקטים, בכל סוגי העבודות המוגשות, אישורים, והפרת הוראות בנוגע לבחינות. נדגיש כי יש לציין בעבודה/בפרוייקט את כל המקורות עליהם התבססה העבודה תוך שימוש  בכללי הציטוט. אם נעשה שימוש בכלי בינה מלאכותית יש לציין מה השאלה שנשאלה את הכלי ובאילו מקומות נעזרו בתשובתו/בתוצריו.
 • כל מעשה פלגיאט. 
 • אי-ציות להוראות הניתנות על ידי רשויות שנקר (סגל אקדמי וסגל מנהלי) במסגרת תפקידיהם, ו/או פגיעה בכבודם, ו/או אי-מילוי הנחיות המופיעות על גבי השילוט או בכל פרסום רשמי אחר של שנקר.
 • התנהגות שיש בה אלימות מילולית או אלימות פיזית.
 • התנהגות שאינה הולמת את כבוד שנקר או את מעמדו של הסטודנט בשנקר (מתוך כוונה כי סעיף זה לא יפגע בחופש הביטוי הלגיטימי של הסטודנטים).
 • אי-ביצוע תשלומים המגיעים לשנקר במועד.
 • פגיעה ברכוש המוסד, בזדון או ברשלנות, לרבות גרימת לכלוך, שימוש במתקנים ללא אישור, כמו גם קידוחים בקירות, שימוש בתקרות ו/או חלונות ודלתות.
 • פגיעה במערכות המחשוב בזדון או ברשלנות, לרבות ציוד, קווי תקשורת, תוכנות ומאגרי נתונים.
 • העתקת תוכנות ברישיון ו/או מאגרי נתונים הנחשבים כרכוש שנקר.
 • אי-עמידה בנהלי הבטיחות, הביטחון, בעבודה בכיתות, בסדנאות, מעבדות ובחדרי המחשבים: בשנקר קיימים נהלי בטיחות שנקבעו בהתאם להנחיות משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות. פירוט הנהלים מפורסם באתר ונמצא במחלקות, במעבדות ובסדנאות ועל הסטודנטים לנהוג בהתאם לנהלים אלו, כמו גם בהתאם לכללי הבטיחות הייחודיים לכל סדנה ומתקן. 
 • עישון בכל מבני שנקר אסור, למעט במקומות המותרים על פי שילוט.
 • איסור על זריקת בדלים על הרצפה.

כללי התנהגות בחדרי המחשבים ובכיתות הלימוד:​

 • אין להכניס אוכל ושתייה. 
 • אין לעשן. 
 • אין לתקן, לפרק או לגעת בציוד שלגביו אין הרשאת שימוש לסטודנט.
 • אין להתקין פונטים או תוכנות מכל סוג.
 • יש להודיע מיד לצוות התמיכה על כל בעיה או תקלה.
 • חובה להישמע לכל נציג המייצג את שנקר (מנהלי ו/או אקדמי).
 • אין להשתמש בטלפון נייד, טאבלט או מחשב אישי במידה ומרצה אוסר זאת.
 • אין לאפשר כניסה או גישה לציוד לאנשים שאינם סטודנטים בשנקר.
 • אין להכניס בעלי חיים.
 • הכנסת דברי מזון ושתיה למקומות האסורים לכך.
 • אין לשבת בכיסאות השמורים לסטודנטים עם מוגבלויות או להוריד את המדבקה המציינת את המקום השמור ללא אישור מפורש מהלה – המרכז לקידום הסטודנט.

עבירות על תקנות הספרייה:

 • השחתת ספרים, פרויקטים, כתבי-עת, או כל חומר אחר השייך לספריה.
 • הוצאת ספרים, פרויקטים, כתבי-עת, או כל חומר אחר ללא אישור הספרן/ית.
 • שימוש בטלפונים ניידים בספרייה.
 • הכנסת אוכל ושתייה לבניין הספרייה.

כעבירות הפוגעות בשמה של המכללה תיחשבנה:

 • פגיעה בשמו וביוקרתו של "שנקר". 
 • הפרת כללי ההתנהגות והאתיקה בעת ביצוע פרויקטים מחוץ ובתוך שנקר במהלך הלימודים.
 • הפרת כללי האתיקה המקצועית בעת עבודה בתעשייה במהלך הלימודים.

עונשים

ניתן יהיה להטיל את העונשים הבאים על הסטודנט שיימצא אשם בעבירות המצוינות לעיל:

 • נזיפה לתיק האישי של הסטודנט/ית.
 • התראה לתיק האישי של הסטודנט/ית.
 • פעילות ציבורית למען הקהילה בהיקף שיקבע על ידי ועדת המשמעת ובתיאום עם היחידה למעורבות חברתית.
 • תשלום פיצוי לשנקר או לאחר/ת על נזק שנגרם בעבירה על ידי הנאשם, בסכום שלא יעלה על ערך הנזק.
 • פסילת בחינה או בחינות ו/או אישור לגשת לבחינה או בחינות.
 • פסילת פרויקטים.
 • פסילת עבודת-בית, עבודה סמינריונית, עבודת-גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט/ית.
 • פסילת קורס.
 • עיכוב מתן תעודה או אישור על לימודים.
 • ביטול הזכות לקבלת תעודת הצטיינות או מלגה על בסיס הישגים אקדמיים.
 • התראה על הרחקת הסטודנט/ית לתקופה מסוימת ו/או לצמיתות.
 • הרחקת הסטודנט/ית מן הלימודים במכללה לתקופה מסוימת ו/או לצמיתות. המלצה להרחקה לצמיתות מן הלימודים מחייבת אישור של ועדת משמעת עליונה.
 • כל עונש אחר, בהתאם לשיקול דעת הועדה.

ועדת המשמעת תהיה רשאית להחליט:

 • על הכנסת פרטי הדיון וההחלטה הסופית (זיכוי או הרשעה) לתיק האישי של הסטודנט.
 • על פרסום החלטתה במערכת שנקר "מידע-נט" ו/או על לוחות המודעות של הסטודנטים, בעילום שם או תוך ציון שמו של הסטודנט.

​הרכב ועדת משמעת

 • דיקנית הסטודנטים והסטודניות (יו"ר הוועדה)
 • ראש המנהל האקדמי (או נציג מטעמו)
 • ראש המחלקה בה לומד הסטודנט (או נציג מטעמו)
 • יו"ר אגודת הסטודנטים (או נציג מטעמו)
 • במקרים דחופים, בהעדר הדיקן: חבר סגל אקדמי בכיר בדרג פרופסור במשרה מלאה ישמש כממלא מקומו כיו"ר הוועדה ויודיע על כך לחברי וועדת המשמעת.

הוועדה מוסמכת להטיל עונשים בכל הדרגות כמפורט בסעיף "עונשים" שלעיל.

דיון משמעתי
כל דיון משמעתי יתקיים בנוכחות חברי ועדת משמעת והמשתתפים הבאים: 

 • הסטודנט הנאשם, אשר יהיה זכאי לטעון את מלוא טענותיו, הן בכתב והן בעל פה ולזמן עדים.
 • חבר הסגל האקדמי ו/או המנהלי כמתלונן או עד על חשד לביצוע עבירה. המתלונן רשאי לזמן עדים.
 • הסטודנט יהיה רשאי להיות מיוצג על-ידי עו"ד מטעמו בוועדת משמעת במקרים הבאים : (א) כאשר הוכיח הסטודנט כי קיימת מגבלה משמעותית ביכולת הסטודנט לייצג את עצמו; (ב) כאשר מדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות חמורות (כפי שייקבע ע"י שנקר בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים) או (ג) כאשר שנקר הינו מיוצג ע"י עו"ד באותו הליך.

אי-הופעת הסטודנט בדיון משמעתי:
סטודנט אשר יוזמן לדיון ולא יופיע מסיבה מוצדקת (מילואים או מחלה) יקבל הזמנה חדשה למועד, שלא יהיה מאוחר יותר משבועיים ממועד ההזמנה הראשונה. מידה וגם בפעם השנייה לא יופיע, ייערך הדיון בהעדרו וההחלטה תתקבל ללא נוכחותו.

טיפול בתלונה

 • תלונה בכתב תוגש על ידי המתלונן לדיקנית הסטודנטים והסטודניות (כיו”ר ועדת המשמעת). 
 • קבלת התלונה או דחייתה: יו"ר ועדת משמעת, בהתייעצות עם חברי הוועדה, רשאי לדחות תלונה אם לדעתו אין באמור בה משום עבירת משמעת או שאין היא ראויה לדעתו, שיפתחו בגינה הליכי שיפוט.
 • ההחלטה לקבל או לדחות את התלונה תועבר בכתב למתלונן ולנלון.

הכנות לקראת הדיון בוועדת המשמעת:

 • מזכירות הדיקנית תעביר עותקים של התלונה ומסמכים נוספים במידה וקיימים- למתלונן, לנלון וליו"ר אגודת הסטודנטים.
 • הדיון ייקבע למועד לא מאוחר מחודש ממועד הגשת התלונה, ובלבד שהמסמך יימסר לנלון לא יאוחר משבוע לפני מועד הדיון.
 • מזכירות הדיקנית תקבע את מועד ומקום הדיון ותודיע על כך למתלונן, לנלון וליו"ר אגודת הסטודנטים.

מהלך הדיון:

 • הדיון יתקיים בדלתיים סגורות בחדר דיונים.
 • הדיקנית וכל חברי הוועדה, המתלונן והנלון, וכל אדם אחר אשר עקב תפקידו נודעו לו פרטים על כל תלונה או הדיון, חייב לשמרם בסוד.
 • המתלונן והנלון רשאים להיות מיוצגים בהליכים על ידי נציגי ארגון הסטודנטים.
 • לא הופיע הנלון לדיון המשמעתי ללא סיבה מספקת, רשאית ועדת המשמעת לדון שלא בפניו (בהתאם לסעיף 5).
 • סירוב מצד הנלון להופיע בפני ועדת המשמעת ו/או לציית לעונש שהוטל עליו ייחשב לפגיעה חמורה ביותר ב"כבוד שנקר".
 • יו"ר ועדת משמעת רשאי להזמין עדים לכל בירור ודיון, ולהשתמש בכל ראיה נוספת כראות עיניו ולפי בקשת הנלון ו/או המתלונן.
 • ועדת המשמעת רשאית לקבל ראיות מתוך מסמכים או בכל דרך אחרת.
 • בתחילה, יציג המתלונן את גרסתו בפני ועדת המשמעת, ויצא מן החדר (הנלון לא יהיה נוכח בחדר).
 • לאחר מכן יציג הנלון את גרסתו בפני ועדת המשמעת, ויצא מן החדר (המתלונן לא יהיה נוכח בחדר).
 • לאחר יציאת המתלונן והנלון תקיים ועדת המשמעת דיון ותקבל החלטה. יו"ר הועדה רשאי לדחות את קבלת ההחלטה אך לא יותר משבוע לאחר קיום הוועדה.
 • דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול. הפרוטוקול לא יפורסמו.

החלטות ועדת המשמעת:

 • ועדת המשמעת תוציא את החלטתה אודות הצדקת או דחיית התלונה פה אחד או ברוב דעות.
 • העתק מהחלטות הועדה יימסר בכתב למתלונן, לנלון וליו"ר אגודת הסטודנטים בתוך עשרה ימים מיום קבלתן.
 • יצא הנלון חייב, יפורסמו ההחלטות.
 • יצא הנלון זכאי, תהא בידו הזכות לקבוע אם יפורסמו ההחלטות אם לאו.
 • הוגשה תביעה פלילית נגד הנלון בעניין נושא התביעה המשמעתית, יושעה הדיון המשמעתי עד למתן הכרעת דין סופית בתביעה הפלילית.

ערעור על החלטת ועדת משמעת:

 • הסטודנט רשאי להגיש ערעור על החלטת ועדת המשמעת עד שבועיים מפרסום ההחלטה. 
 • הערעור יוגש בכתב ליו"ר ועדת משמעת, דיקנית הסטודנטים והסטודניות. 
 • הערעור ידון בוועדת המשמעת העליונה המתפקדת כוועדת ערעורים לוועדת המשמעת. 
 • החלטת ועדת המשמעת העליונה הינה סופית, ואינה ניתנת לערעור.
 • חברי ועדת המשמעת העליונה: דיקנית הסטודנטים והסטודניות (כיו”ר ועדת המשמעת ויו"ר ועדת המשמעת העליונה), ראש המנהל האקדמי, יו"ר אגודת הסטודנטים, ראש המחלקה הרלוונטית, דיקנית הפקולטה הרלוונטית ונציג נוסף מאגודת הסטודנטים והסטודניות. 
 • הוועדה תזמן את המתלונן ואת הנאשם להצגת טיעוניהם.
 • הסטודנט הנאשם והגוף המתלונן יהיו רשאים להביא עדים מטעמם.
 • דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול. הפרוטוקולים לא יפורסמו.
 • החלטת ועדת המשמעת העליונה תישלח למערער בתוך שבועיים מיום הדיון. ההחלטה תימסר בכתב ותחייב את הצדדים הנוגעים בדבר.