תקנון המחלקה לעיצוב תעשייתי

מטרת התקנון להבהיר לסטודנטים, למרצים ולמנהל האקדמי את הנהלים האקדמיים של המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר. תקנון זה עומד בכפיפה אחת עם תקנון הסטודנטים של שנקר ובאחריות המרצים והסטודנטים לקרוא ולהתעדכן בו מעת לעת. 

 • התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

נוכחות בשיעורים
עמידה במטלות והגשות
מקוריות עבודות
ציונים
ערעור על ציונים
קורסי עיצוב מרכזיים
כישלון בקורס
ועדת הוראה מחלקתית 
תנאי מעבר לשנת לימוד עוקבת 
ועדת פורטפוליו
פרויקט גמר
ישיבות סגל 
חילופי סטודנטים
הפסקת לימודים יזומה
יציאה להתמחות

נוכחות בשיעורים

 • סטודנט נדרש להשתתף ולהיות נוכח בכל שיעורי הקורסים אליהם הוא רשום, בהתאם למועדים כפי שיתפרסמו על ידי המחלקה. כל איחור או יציאה, לא מוצדקים, לפני סוף השיעור ייחשבו כהיעדרות.
 • לסטודנט אשר ייעדר יותר מ 3 שיעורים בקורס המתקיים פעם בשבוע או מ-6  שעורים בקורס המתקיים פעמיים בשבוע (לא בשל מילואים או כל סיבה אחרת שקיבלה אישור ראש המחלקה והמזכירות האקדמית), יירשם ציון נכשל באותו הקורס והוא יחויב לחזור על הקורס בסמסטר אחר או על קורס חלופי – באישור ראש המחלקה וועדת הוראה.
 • במקרה של היעדרות מסיבת מילואים או בשל מחלה, יש להמציא אישורים למשרד המחלקה.

עמידה במטלות והגשות

 • סטודנט חייב למלא אחר כל חובות ומטלות הקורס, לרבות תרגילים, הגשות ביניים והגשות מסכמות.
 • את התרגיל הסופי יש להגיש יחד עם כל כיתתו, במועד שייקבע ע"י מזכירות המחלקה.
 • בקורסי סטודיו אין מועד ב'. 
 • במקרה של מילואים או מחלה (מעל 5 ימים) אשר מנעו מהסטודנט להגיש יחד עם כל בני כתתו, יציג הסטודנט מסמכים מתאימים בפני המזכירות המחלקתית.
 • מועד מיוחד חריג יתקיים באישור המרצה וראש המחלקה בלבד.
 • האחריות על קביעת מועד מיוחד להגשה חלה על הסטודנט אשר יתאם את התאריך עם המתאם האקדמי. 

מקוריות עבודות

 • בקורס טכני (שירטוט, תוכנה ומידול) יוגשו פרויקטים שנעשו אך ורק על ידי הסטודנט.
 • עזרה חיצונית תתקבל כלגיטימית, רק אם היא תומכת בתהליך הלימוד ומשמשת כהסבר או הדגמה לתלמיד במטרה ללמדו ליישם את הנלמד באופן עצמאי ושלא נעשית חד צדדית על ידי הגורם הנוסף.
 • במקרה של פרויקט שנעשה על ידי אדם שאינו הסטודנט עצמו, יהיה עילה להעלאת הסטודנט לוועדת משמעת עליונה, לשיקול דעתם של המרצה, ראש המחלקה וועדת הוראה מחלקתית.

ציונים

 • נוכחות בשיעורים והגשת עבודות ברורים מאליהם ואינם מהווים מרכיב בשיקולים למתן ציון.   
 • הציון ייקבע על פי הקריטריונים המצוינים בסילבוס הקורס.
 • בכל קורסי הסטודיו והקורסים העיוניים הציון 60 ומעלה הנו ציון עובר.
 • פירוט הציונים לגבי קורסי סטודיו וקורסים עיוניים יהיו כדלקמן:
100-98 הצטיינות יתירה: קונספט ותהליך מצויינים, תוצאה יוצאת דופן
97-91 קונספט ותהליך מצויינים ו/או תוצאה מעולה.
מסה גדולה של עבודה
90-86 קונספט ותהליך טובים מאוד ו/או תוצאה טובה מאד.
מסה של עבודה, התפתחות והתקדמות מקצועית.
85-76 קונספט ותהליך טובים ו/או תוצאה טובה.
מסה של עבודה והתקדמות מקצועית.
75-66 קונספט, תהליך ותוצאה בינוניים.
מסה מצומצמת של עבודה. 
60-65 קונספט, תהליך תוצאה מספיקים, מסה קטנה של עבודה.
מספיק למעבר, אך מחייב אזהרת הסטודנט באשר למצב בעייתי. 
59 ומטה

נכשל. יינתן באחד או יותר מהנסיבות הבאות:

 • חוסר נוכחות.
 • אין מאסה מינימלית של עבודה.
 • חוסר הפגנת כישורים בסיסיים המצופים מסטודנט בשלב זה של לימודיו.
 • תוצאה חלשה ביותר.

 

עדכון ציונים למכלול מותנית בהעלאת חומרים נדרשים לארכיון-המחלקה ולסידור ופינוי חללי העבודה בכתות  כנדרש ע"י המחלקה.

ערעור על ציוני קורסים במחלקה לעיצוב תעשייתי

 • ערעור על ציון יתבצע עד 5 ימים מיום קבלת הציון. בכדי לערער על ציון יש להיכנס למערכת המידענט ולמלא את בקשת הערעור.
 • התשובה תינתן לסטודנט תוך 5 ימים מיום קבלת הערעור.  
 • אם הסטודנט יבקש לערער על החלטת המרצה, הוא יהיה רשאי לעשות זאת בפני ראש המחלקה אשר יחליט אם יש לקיים ועדת ערעורים.
 • ועדת הערעורים תכלול לפחות שלושה חברי סגל.
 • הועדה תשקול את נימוקי הסטודנט ומרצי הקורס ותקבל החלטה סופית אשר תועבר לידיעת לסטודנט, תוך שבועיים מהגשת הערעור על החלטת המרצה.

כישלון בקורס

 • סטודנט אשר נכשל בקורס סטודיו יוזמן לוועדת הוראה מחלקתית כמפורט בהמשך התקנון. במסגרת הדיון בוועדה יוחלט בתאום עם המנחה כיצד עליו להשלים את הקורס בו נכשל.=
 • בכל סמסטר יש קורס מרכזי אחד.
 • סטודנט שנכשל בקורס עיצוב מרכזי מחויב לחזור על הקורס שנית בציון עובר.
 • עד אז, לא יוכל להמשיך לקורס עיצוב מרכזי נוסף ולשנת הלימודים הבאה.  במקרה זה יצטרך הסטודנט לחזור על השנה במתכונת חלקית.
 • במקרה של כישלון בשני קורסי סטודיו או יותר במהלך אותו הסמסטר, הסטודנט לא יוכל להמשיך לסמסטר העוקב. במקרה זה יצטרך הסטודנט לחזור על השנה במתכונת חלקית.
 • ע"פ תקנון שנקר, במקרה של חזרה על שנה במתכונת חלקית, הסטודנט יחויב בתשלום שכר לימוד יחסי.
 • כישלון חוזר באחד מקורסי הסטודיו, או כישלון בשני קורסי עיצוב מרכזי יביא להמלצת וועדת הוראה המחלקתית להפסקת לימודיו של אותו סטודנט. ההמלצה תובא בפני ועדת הוראה עליונה. הסטודנט רשאי לפנות לדיקן הסטודנטים או ליו"ר אגודת הסטודנטים שייצגו.
 • כישלון בשני קורסי סטודיו או יותר במהלך אותו הסמסטר, עשוי להביא להמלצת הועדה להפסקת לימודיו של אותו סטודנט.

ועדת הוראה מחלקתית 

 • ועדת הוראה מחלקתית תכלול את חברי סגל המחלקה. ניתן לזמן לדיון בוועדה מנחה של סטודנט שנכשל.
 • סטודנט שיופנה או יוזמן לוועדת הוראה מחלקתית, מחויב להתייצב בפני הועדה אליה זומן.
 • אם נבצר מהסטודנט להתייצב בפני הועדה ביום ובשעה שנקבעו עבורו, הועדה רשאית
 • לדון שלא בפניו במצבו. במקרה כזה, הסטודנט זכאי לשיחה עם ראש המחלקה, בה יועברו לו החלטת הועדה ונימוקיה.
 • בסמכותו של ראש המחלקה לזמן וועדת הוראה מחלקתית לסטודנט שהישגיו חלשים או במצב גבולי, גם אם לא נכשל בקורס סטודיו.

תנאי מעבר לשנת לימוד עוקבת 

 • על הסטודנט לצבור את כל נקודות הזכות הדרושות במהלך השנה.
 • לימודי אנגלית: כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג ולהשיג פטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. במידה והסטודנט לא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג' לימודיו יופסקו. חידוש לימודים יעשה לאחר שיסיים הסטודנט את לימודי האנגלית לפטור.
 • תעודת בגרות: סטודנטים שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ה ללא תעודת בגרות יחויבו להציג זכאות לתעודת בגרות עד סוף שנה ב'. סטודנט שלא ישלים את תנאי הבגרות, לא יוכל להמשיך את לימודיו לשנה ג'. חידוש הלימודים יהיה רק אל מול הצגת זכאות לתעודת בגרות. שנקר לא תעניק תעודת תואר לסטודנט ללא תעודת בגרות.

ועדת פורטפוליו

 • בתום סמסטר ראשון של שנה ב' במועד שיפורסם מראש, תתקיים ועדת פורטפוליו שתורכב מפאנל מורים מהמחלקה.   
 • הועדה תשמש כלי ביקורת להערכה מחודשת ומקיפה של מצב הסטודנטים משנה ב' ותאפשר לאתר סטודנטים חלשים.
 • על כל סטודנט משנה ב' להציג את עבודותיו מכל קורסי הסטודיו בהם השתתף, לרבות בשנה א'.
 • סטודנט שיזוהה בוועדה כחלש, יקבל משוב מפורט ומדויק לגבי מצבו ויקבל אפשרות/הזדמנות להמשיך את לימודיו "על-תנאי" במחלקה, תוך ההתחייבות ממשית לשפר את ביצועיו.
 • תוקף המלצת הוועדה גובר על ציוני הקורסים שיינתנו עד למועד התכנסותה.
 • סטודנט אשר קיבל בוועדה משוב שהוא "על-תנאי" ולא שיפר עד סוף שנה ב' את הישגיו העיצובים, יועלה לוועדת הוראה עליונה בשנקר

פרויקט גמר

 • הזכות להתחיל את קורס פרויקט גמר, מותנית בהשלמת כל החובות האקדמיים של קורסי העיצוב עד תום סמ' א' של שנה ד'.  
 • מקרים חריגים יאושרו על ידי ועדת הוראה מחלקתית.
 • הזכות להציג בתערוכת הבוגרים, מותנית בסיום כל החובות האקדמיים.
 • שאר הנהלים הנוגעים לפרויקט גמר כלולים ב״תקנון פרויקט גמר״.

ישיבות סגל 

 • בסוף כל סמסטר יתקיימו ישיבות סגל לכל שנה בנפרד. הישיבות יכללו את ראש המחלקה,
 • המרצים הרלוונטיים לשנת הלימודים והמתאם האקדמי. במהלך ישיבות סגל יוצגו ציוני הסטודנטים בפני כל הנוכחים ובמידת הצורך, יתקיים דיון במצבם של סטודנטים מסוימים.

חילופי סטודנטים

 • מדי שנה ייבחרו ע"י המחלקה סטודנטים משנה ג' שישתתפו בתכנית הבינלאומית של שנקר לחילופי סטודנטים
 • במידה והסטודנט ישלים את כל הדרישות האקדמיות של המוסד האקדמי אליו יצא מטעם שנקר תוך הצגת אישור רשמי לכך, יוכרו לימודיו באותו מוסד באופן מלא, כולל קבלת נקודות זכות שוות ערך לאותו הסמסטר בשנקר.
 • סטודנטים מהמחלקה המעוניינים להשתתף בתוכנית, יתבקשו לשלוח תיק עבודות שייבחן על ידי סגל המחלקה.
 • מספר הסטודנטים המקסימלי שייבחר יהיה עד 10% מכמות הסטודנטים הרשומים לשנה ג' באותה השנה.

הקריטריונים לבחירת הסטודנטים לתוכנית:

 • רמת ההישגים המקצועיים.
 • התקדמות ("דלתא") משמעותית לאורך שנות הלימוד, ברמת ההישגים המקצועיים. 
 • יכולת להתמודד עם מטלות שנה ד', לאחר היעדרות של סמסטר בשנה ג'.
 • לסטודנט לא יהיו חובות אקדמיים עד מועד בחירתו.
 • תרומה אישית למחלקה.
 • יכולת לייצג את שנקר במסגרת אקדמית זרה.
 • בעיות משמעת במחלקה.

הפסקת לימודים יזומה

 • במקרה של הפסקת לימודים יזומה על ידי סטודנט או של יציאה ללימודים במוסד אקדמי, שלא באמצעות התכנית הבינלאומית של שנקר לחילופי סטודנטים, יחולו על הסטודנט תקנות "הפסקת לימודים" ו"חזרה לאחר הפסקת לימודים", כפי שמופיעים בתקנון הסטודנטים של שנקר.  

יציאה להתמחות

 • מדי פעם המחלקה תשלח סטודנטים להתמחות (סטאז') במסגרות מקצועיות.
 • מספר הסטודנטים שייבחר יהיה בהתאם לזמינות המקומות בעת הבחירה.

הקריטריונים לבחירת הסטודנטים ליציאה התמחויות:

 • רמת ההישגים המקצועיים.
 • התקדמות ("דלתא") משמעותית לאורך שנות הלימוד, ברמת ההישגים המקצועיים. 
 • יכולת להשתלב בעבודת צוות.
 • בעיות משמעת במחלקה.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים