סטודנטיות וסטודנטים

תקנון המרכז לקידום הסטודנטים (הִלה)

שימו לבהמידע המצוי בתקנון זה חשוב ובאחריות כל סטודנט לקרוא אותו היטב!

בקשת התאמות 

סטודנטים עם לקויות למידה/ הפרעת קשב

סטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית

עולים חדשים וסטודנטים זרים

סטודנטים מהחברה הערבית

מימוש התאמות

 • סטודנט הזכאי ל"התאמות מיוחדות" יבקש התאמות אלו עד חודש לפני מועד הבחינות בהתאם להנחיות שניתנו.
 • על כל סטודנט שזכאי להתאמה של השמעת שאלון באנגלית לקבל הדרכה על תוכנת Natural Reader  במרכז התמיכה. רק לאחר ההדרכה הזכאות להתאמה תאושר באופן סופי.
 • שימו לב: על הסטודנט להביא עמו את אישור ההתאמות לכל הבחינות!

טוהר הבחינות

 • על כל סטודנט למלא אחר הנחיות הבוחנים בבחינות ולפעול בהתאם.
 • סטודנט שישתמש בהתאמות שלו שלא בתום לב, יעלה לוועדת משמעת.

ועדת ערעורים

במקרים בהם סטודנט מבקש לשנות או להוסיף התאמה, עליו למלא ולהגיש למרכז התמיכה טופס "בקשה לערעור". מומלץ לצרף לבקשה מסמכים נוספים שטרם הוגשו. הבקשה תישקל בהתאם לנתונים שיתקבלו. ייתכן שהסטודנט יתבקש להציג ממצאים נוספים בכדי שבקשתו תידון.

 • יש להגיש בקשות לערעורים עד חודש לפני תחילת תקופת הבחינות.
 • לא ניתן להגיש ערעור במהלך תקופת הבחינות של מועדי א'.
 • מימוש ההתאמות שאושרו לאחר הערעור יתרחש רק לאחר 10 ימים מתום הדיון בערעור

ועדת חריגים

 • במקרים בהם מוגשות בקשות חריגות, וערעור על החלטת ועדת ערעורים, תופנה הבקשה לדיון בוועדת חריגים המורכבת מדיקן הסטודנטים, ראש המחלקה ו/או דיקן הפקולטה, ראש המזכירות האקדמית ונציגת מרכז התמיכה.

ליווי לקראת עליה לוועדת הוראה

 • סטודנט שהיה בקשר עם מרכז התמיכה ועולה לוועדת הוראה בעקבות מצב לימודי לא תקני רשאי לקבל חוות דעת ממרכז התמיכה שתידון בוועדה. 

שמירה על סודיות

 • צוות המרכז מחויב לשמירת הסודיות (רפואית/אבחנתית/אחרת) של הסטודנטים. מידע שוטף עובר למדור בחינות לצורך מימוש התאמות ורשימת ההתאמות מופיעה בתיק האלקטרוני של כל סטודנט.  כל עובד, מתרגל וחונך חתומים על הקוד האתי לשמירת חסיון מידע.
 • במקרים בהם חשיפת המידע בפני גורמים רלוונטיים היא כדאית לצורך שיפור התנאים האקדמיים של הסטודנט, יתבקש הסטודנט לחתום על טופס ויתור סודיות לכל מקרה ומקרה.

העברת מידע לסטודנט

 • מרכז התמיכה יעביר מידע חשוב לסטודנטים באמצעות הדוא"ל או דרך מערכת המידענט – באחריות הסטודנט להתעדכן בהודעות שהוא מקבל.

בודק...