תקנון לימודים של בית הספר להנדסת תעשיה וניהול

האמור בנוסח זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. התקנון כולל את תקנון לימודים לתואר "בוגר" ותקנון לימודים לתואר "מוסמך".

סטודנטים של בית הספר להנדסת תעשיה וניהול כפופים לתקנון שנקר, תקנון בית הספר ונוהלי התוכנית (תוכנית לתואר ראשון או תוכנית לתואר שני) אליה הם משתייכים.

במקרה של סתירה בין תקנון שנקר לתקנון בית-הספר, תקנון שנקר הוא המחייב. לתקנון שנקר: 
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations

1. תנאי רישום וקבלה

תנאי הרישום והקבלה לתואר הראשון מפורטים באתר שנקר, בכתובת:
Http://www.shenkar.ac.il/he/pages/engineering-industrial-and-management-registration
תנאי הרישום והקבלה לתואר השני מפורטים באתר שנקר, בכתובת: 
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/engineering-industrial-and-management-MSc-registration

2. הכרה בלימודים קודמים

2.1. סטודנט המעוניין לקבל פטור מקורס/ים על סמך לימודים קודמים לקראת תואר "בוגר" במוסד אקדמי מוכר והקורס נדרש בתכנית הלימודים בביה"ס להנדסת תעשיה וניהול, יפנה אל מדור רישום של שנקר. הסטודנט יידרש לצרף אישור לימודים רשמי מהמוסד בו למד, גיליון ציונים וסילבוס הקורס הרלוונטי.
2.2. ראש התוכנית או כל סמכות אקדמית אחרת אשר מונתה על ידו רשאי לאשר פטור מקורס/ים כנ"ל. הפטור יינתן על קורסים שהציון בהם היה 60 לפחות, וכל עוד ישנה התאמה מבחינת נקודות הזכות. עפ"י הוראות שנקר חלה התיישנות על קורס שחלפו למעלה מ-5 שנים מסיום הקורס.
2.3. בית הספר רשאי לחייב סטודנט לגשת לבחינת פטור כתנאי להכרה בלימודים קודמים.
2.4. לא ניתן להכיר מעבר למחצית ממכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר. פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים יינתן על סמך הישגים בקורסים שהם רלבנטיים, שנלמדו במוסד אקדמי ולאחר שאלה נבדקו על ידי גורם אקדמי מוסמך.

3. משך הלימודים

3.1. הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים בין 8 סמסטרים ל-13 (מסלול קו"ל), בכל סמסטר ניתן לצבור עד 28 נ"ז, בהתאם לתוכנית הלימודים. הלימודים לקראת תואר מוסמך נמשכים ארבעה סמסטרים.
3.2. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה לשנה נוספת. האישור יינתן רק ע"י ועדת הוראה של ביה"ס, והועדה רשאית להחליט כי על חלק מהקורסים חלה התיישנות ויש לחזור עליהם. ועדת הוראה עליונה רשאית לאשר הארכת לימודים נוספת.

4. נוכחות בשיעורים

4.1. נוכחות הסטודנט בשעורים הינה חובה, למעט בקורסים בהם המרצה קבע מראש כי אין חובת נוכחות. סטודנט אשר ייעדר מעל שלושה שיעורים ובקורסים המתקיימים פעמיים בשבוע, מעל 6 שיעורים (לא בשל מילואים או כל סיבה אחרת שקיבלה אישור ראש המחלקה והמזכירות האקדמית), ייכשל בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס בסמסטר אחר.
4.2. במקרה של היעדרות מפאת מחלה, יש להציג אישור רפואי. במקרה של מילואים או סיבות אחרות, יש לבקש במידת האפשר מראש, אישור על היעדרות. את האישור יש למסור למתאמת האקדמית.

5. הקלות למשרתים במילואים

סטודנט אשר שירת במילואים במהלך הסמסטר/תקופת בחינות, זכאי להקלות ולעזרה בהתאם למפורט בתקנון שנקר ובהתאם להנחיות מל"ג. להלן קישור לקובץ המפרט על ההתאמות לסטודנטים בשירות מילואים: http://www.shenkar.ac.il/ckeditor_assets/attachments/294/attach2_reserve.pdf

רכזת המילואים בשנקר:

גב' קרן ביתן-שמש.

טלפון: 03-6110172

מייל: kerenbs@shenkar.ac.il

 6. בחינות

6.1.  לוח בחינות כללי יפורסם לכל סמסטר בנפרד ויכלול מועדי א' ו-ב'. מועדי הבחינות יפורסמו במערכת המידענט. באחריות הסטודנט לעקוב אחר שינויים. לכל בחינה מתקיימים שני מועדים אליהם רשאי הסטודנט לגשת. מועדי הבחינות אינם מוגבלים לשעות המופיעות במערכת השעות בלבד ויוכלו להתקיים בימי א'-ו' על פי החלטת המזכירות האקדמית. בפקולטה להנדסה מועדי הבחינות יפורסמו עד שבועיים טרם פתיחת הסמסטרים.
6.2.  ציון עובר בקורסים בתואר הראשון הוא 60, ובתואר השני 65, אלא אם תוכנית הלימוד קבעה אחרת (ראה סילבוס של כל קורס). 
6.3. כל סטודנט רשאי לשני מועדי בחינה. סטודנט רשאי להבחן במועד ב' גם אם לא נבחן במועד א'. אם יעשה זאת לא יהיה רשאי לקבל מועד נוסף, אלא אם הוא עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף מועד מיוחד, ע"פ תקנון שנקר http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations
6.4. סטודנט הנכשל בשני מועדים בבחינה של אותו קורס, חייב לחזור על הקורס. במקרים חריגים הנושא יועלה לדיון בוועדת ההוראה הבית ספרית.
6.5. מרצה יפרסם את ציוני הבחינה תוך שבועיים ממועד קיומה בכיתות המונות עד 100 סטודנטים. בכיתות המונות מעל 100 סטודנטים, יינתן למרצה שבוע נוסף לפרסום הציונים.
6.6. מחברות הבחינה יחשפו לסטודנטים במערכת המידענט או במפגש חשיפת מבחנים שיקבע על ידי מרצה הקורס, עד שבועיים מיום קיום הבחינה. לנוהל חשיפת מחברות פנייה, ראה תקנון שנקר:
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations
6.7. ערעור על ציונים, ע"פ הנאמר בתקנון שנקר:
6.7.1. סטודנט יכול לערער על הציון עד 5 ימים ממועד פרסום הציון. בקורסים בהם נסרקו הבחינות יש להגיש את הערעור דרך מערכת המידענט.
6.7.2. לא ניתן לתקן ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
6.7.3. לא ניתן לערער על ציון פרויקט אשר ניתן בהרכב של ועדת בוחנים, הן בתואר הראשון והן בתואר השני.
6.7.4. ערעור על ציון עשוי לאשש את הציון, להורידו או להעלותו.
6.7.5. ראש התוכנית לתואר רשאי לטפל בערעורים אשר הוגשו ולא התקבלה עליהם תשובה כעבור שבועיים.
6.7.6. לא ניתן לערער על ציון של בחינה בע"פ.
6.8. לנהלי חשיפת בחינה וערעור על בחינה חסויה, ראה תקנון שנקר.
6.9. המרצה או מי מטעמו יהיה נוכח בחדר הבחינה לאחר מחצית השעה הראשונה מתחילת הבחינה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה. ביתר הזמן יהיה זמין עד לסיום הבחינה.
6.10. לנהלי שיפור ציון ראה תקנון שנקר

7. הוראות לנבחן

ראה בתמצית הוראות שנקר ונהליה לשנה"ל תשע"ח באתר שנקר, http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations#

8. סדרי בחינות מיוחדים והתאמות מיוחדות

סטודנטים עם לקויות למידה, ו/או הפרעות קשב, סטודנטים עם מוגבלות פיזית או רגשית, עולים חדשים, סטודנטים שעברית אינה שפת אמם וסטודנטים מהחברה הערבית רשאים לפנות למרכז הלה – מרכז לקידום הסטודנט http://www.shenkar.ac.il/he/pages/student-support-center

9. עבודות בכתב

9.1. העבודה תיעשה על ידי הסטודנט, באופן אישי ועצמאי, אלא אם כן התקבל אישור ממרצה הקורס לעשות עבודה בצוות.
9.2. המועד להגשת עבודה ייקבע על-ידי המרצה, אך לא יאוחר משבועיים מתום הסמסטר. אי הגשת עבודה במועד ללא אישור, תגרור אחריה ציון "נכשל" באותו קורס. במקרים יוצאי דופן בלבד, בהם יקבל הסטודנט אישור לדחייה במועד הגשת העבודה, בהסכמת המרצה ובתאום עם מזכירות בית הספר, יהיה רשאי הסטודנט להגיש את העבודה לכל המאוחר עד ראשית סמסטר ב' - לקורס שהתקיים בסמס' א', ולכל המאוחר עד 1/10 - לקורס שהתקיים בסמס' ב' או לקורס שנתי. היה והסטודנט לא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, יקבל ציון "נכשל".
9.3. המועד להגשת עבודה סמינריונית ייקבע ע"י המרצה, אך לא יאוחר משישה שבועות מתום הסמסטר.
התנאים לדחייה בהגשת עבודה סמינריונית זהים לתנאים בהגשת עבודה רגילה, כמפורט בסעיף 10.1 לעיל.
9.4. מרצה יפרסם את ציוני העבודות תוך 3 שבועות מהמועד האחרון להגשת העבודות. בכיתות המונות מעל 100 סטודנטים המרצה יחזיר ציונים תוך 4 שבועות.

10. סמינרים, סדנאות, פעילות אקדמית נוספת

10.1. השתתפות בסמינרים, סדנאות ופעילות אקדמית נוספת מותנית בהתנהגות מקצועית נאותה, הכוללת מחויבות לכללי האתיקה המקצועית והחוק.
10.2. רק סטודנט שעמד בהצלחה בכל הקורסים המהווים תנאי מוקדם לפעילויות הנ"ל יורשה להשתתף בהן.
10.3. לכל פעילות יוגדר הסכם מתאים בהן תפורטנה זכויות וחובות הסטודנטים באותה פעילות.

11. תנאי מעבר משנה לשנה, הפסקה וחידוש לימודים

11.1 נכשל סטודנט בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס/ים אחר/ים, בהתאם לתכנית הלימודים, יהיה עליו לפנות למתאמת התוכנית לתכנון לימודיו בהמשך.
11.2 תנאי מעבר משנה לשנה הוא: ממוצע ציונים של 60 לפחות בתוכנית לתואר ראשון, וממוצע של 65 לפחות בתוכנית לתואר שני.
11.3 בית הספר רשאי להמליץ לוועדת הוראה עליונה על הדחת הסטודנט במקרים הבאים:
11.3.1 סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר, בעלי משקל של 2 נ"ז לפחות.
11.3.2 סטודנט בתוכנית לתואר ראשון שממוצע ציוניו בתום שנה א' נמוך מ- 60, או סטודנט בתוכנית לתואר שני שממוצע ציוניו בתום שנה א' נמוך מ- 65.
11.3.3 כישלון ב"קורס ליבה" מאפשר חזרה אחת בלבד על הקורס ועל דרישותיו האקדמיות. סטודנט אשר נכשל ב"קורס ליבה" חוזר יובא עינינו לדיון בוועדת הוראה עליונה כאשר קיימת אפשרות להפסקת לימודיו. קורסי הליבה הבית ספריים מוגדרים בסעיף 13.
11.4 בתום כל שנת לימודים תיערך ועדת הוראה בית ספרית, אליה יזומנו סטודנטים אשר מצבם האקדמי אינו תקין, ע"פ הרשום בסעיף 11.3 לעיל, או ע"פ החלטת ראש התוכנית. ראה בתקנון הלימודים של שנקר, בחלק "נהלי לימודים" סעיפים 4 ו-5.
11.5. ועדת הוראה רשאית לחייב סטודנט שיש לו שלושה כישלונות, ללמוד תכנית מצומצמת בה לא ניתן לצבור יותר מ-15 נקודות זכות בסמסטר. תכנית הלימודים המצומצמת תעשה בשיתוף ראש התוכנית והמתאמת האקדמית.

12מעבר בין תכניות אקדמיות

מעבר בין תוכניות אקדמיות בבית הספר להנדסת תעשיה וניהול וכן מעבר מיחידות אקדמיות בשנקר, יתאפשר רק פעם אחת במהלך התואר ובלבד שממוצע הציונים הכללי יעמוד על 90 ומעלה בשני סמסטרים עוקבים ובאישור הדיקן.

13. הפסקת לימודים, חידוש והתיישנות לימודים

התיישנות לימודים - להלן קישורית לתמצית הוראות שנקר ונהליה:  

http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations

14. קורסי ליבה

הקורסים הבאים מוגדרים כקורסי ליבה בתוכנית לתואר ראשון בבית הספר להנדסת תעשייה וניהול:

 • חדו"א 1
 • חדו"א 2
 • פיזיקה 1
 • פיזיקה 2
 • אלגברה לינארית
 • מבוא להנדסת תעשייה וניהול
 • מערכות ארגוניות
 • מבוא לתכנות/פייתון 1 ופייתון 2
 • סטטיסטיקה 1
 • סטטיסטיקה 2
 • תכנון וניהול התפעול 1
 • תכנון וניהול התפעול 2
 • חקר ביצועים 1
 • חקר ביצועים 2
 • ניתוח מערכות מידע 1
 • סימולצי

15. הערכת הסטודנט וציון גמר

15.1. הערכת סטודנטים מורכבת מסך ההערכות הבאות: בחינות בכתב, עבודות, פרויקט גמר.  התרומה של כל מרכיב לציון הגמר נקבעת בכל קורס ובכל תוכנית.
15.2. סטודנט אשר סיים לימודיו יפנה למתאמת המחלקה לבדיקת זכאותו לתואר עד סוף חודש אוקטובר.
15.3. סטודנט שקיבל אישור מהמזכירות האקדמית על כך שסיים את כל חובותיו האקדמיים זכאי לתואר, כפוף לסילוק כלל החובות האחרים (ספריה, כספים, ציוד וכו').
15.4. לאחר סיום כל המוזכר לעיל יהיה הסטודנט זכאי לתואר (ממועד קבלת הציון האחרון עבור קורס ו/או פרויקט גמר) ולקבלת תעודה בטקס חלוקת התעודות הסמוך ביותר, זאת במידה וסיים כל חובותיו לפחות כחודשיים ימים טרם הטקס. במקרים חריגים, יכולה המזכירות האקדמית לנהוג אחרת.

16. עבירות משמעת

בית הספר להנדסת תעשייה וניהול מצפה מהסטודנטים הלומדים בו להתנהלות אישית ואקדמית ראויה ומכבדת. סטודנט אשר יבצע עבירת משמעת, יועלה עניינו לדיון בוועדת משמעת של שנקר. את תקנון המשמעת של שנקר ניתן למצוא בקישור הבא:
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-behavior-regulations

17. מערכת הלימודים לסטודנט

17.1. מערכת השעות האישית לסטודנט תוגדר ע"י המתאמת האקדמית.
17.2. לא יתאפשר שינוי במערכת השעות האישית, אלא במקרים חריגים בלבד, ובשבועיים הראשונים של הסמסטר. בקשה לשינוי מערכת שעות תופנה אל המתאמת האקדמית בלבד, ותועבר אל דיקן בית הספר או אל סגן הדיקן לעניינים אקדמיים.
17.3. סטודנט אינו יוכל להירשם לקורס אם אינו עומד בדרישות הקדם של הקורס.
17.4. סטודנט המעוניין ברישום לקורס בחירה יירשם דרך ה"יועץ הוירטואלי", ובמידת הצורך יפנה אל המתאמת האקדמית. הרישום לקורס הבחירה יתאפשר כל עוד הסטודנט עומד בדרישות הקדם האקדמיות של הקורס (כגון קורסי קדם, שנה אקדמית).
17.5. לא ניתן לשנות את מערכת השעות האישית כתוצאה משיבוץ לקורסי בחירה.
17.6. הסטודנט מחויב להיכנס לקבוצת הלימוד אליה שובץ על מנת למנוע חוסר איזון בעומס הסטודנטים בקבוצות הלימוד השונות.
17.7. סטודנט אשר נרשם לקורס ולא נבחן בו, ציונו ייחשב "נכשל" ומחיקתו מגיליון הציונים תתבצע רק לאחר השלמת כלל חובותיו בתואר.
17.8 סטודנט אינו יוכל להירשם לקורסים אשר קיימת ביניהם חפיפה בשעות הלימוד.
17.9 סטודנט אינו יוכל ללמוד במקביל קורסים ממסלול לימוד אחר.
17.10 לא ניתן להירשם לקורסי חובה המשויכים לשנה פדגוגית מתקדמת.

18.  הצטיינות בלימודים

את הקריטריונים להצטיינות במכללה ניתן למצוא בתקנון שנקר בסעיף "תעודות הצטיינות".
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים