מרצים מן החוץ

הסכם קיבוצי מיוחד // הסכמות נלוות (PDF)
תפקידי מרצה מן החוץ
שכר
תנאים סוציאלים
קצובת נסיעות
חופשה
חופשת מחלה
חופשת לידה
מתנות בחגים
שינוי פרטים אישיים
ועד עובדים

תפקידי מרצה מן החוץ  

מסגרת תפקידו של מרצה מן החוץ כוללת את הפעולות הבאות: 

 • הכנה אקדמית של הקורס.

 • הוראה קורסים.

 • מענה לפניות סטודנטים וקבלת סטודנטים. 

 • בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת שאלוני בחינה, נוכחות בכל מועדי הבחינות/ההגשות, בדיקת בחינות/הגשות, העברת ציונים במועד ע"פ נהלי שנקר, השתתפות בישיבות מורים, ועדות ופגישות מחלקתיות.

↑ חזרה לתפריט הראשי

שכר

 • שכר מרצים מן החוץ יהיה בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ומפורסמות ע"י ות"ת. 
 • שכר הסגל ישולם עד ה-9 לחודש בגין החודש הקודם.
 • יחידת הוראה הינה שוות ערך לשעת הוראה פרונטאלית/סטודיו ול-2 שעות תרגול/הדרכה/מעבדה, בשבוע במשך סמסטר.

↑ חזרה לתפריט הראשי

תנאים סוציאלים

 • ביטוח פנסיוני: המכללה תבטח את המרצה בביטוח פנסיוני, בהתאם להוראות הקבועות בצו ההרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 6.3.11 ולשיעורים הקבועים בו, כפי שיהיו מעת לעת.
  ההפקדות והניכויים ייעשו על בסיס שכרך כממ"ה, ותקרת ההפקדה תהא עד השכר הממוצע במשק.
  למען הסר ספק, הפקדות שנקר לפיצויים בשיעורים כאמור בצו ההרחבה, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, עבור השיעור היחסי המתאים של פיצויי פיטורים.
  ההפרשות הפנסיוניות יבוצעו בתום 6 חודשים מתחילת העבודה. 
  במידה והמרצה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהא זכאי המרצה לביצוע ההפרשות החל מיום עבודתו הראשון בכפוף לאסמכתא המעידה כי קיימת לו פוליסת פנסיה/ביטוח מנהלים פעילה (פוליסה פעילה הינה פוליסה שהיו בה הפקדות לקצבה ב-5 חודשים טרם תחילת עבודתו בשנקר). הפרשות אלו יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת העבודה.
 • דמי הבראה: ישולמו למרצה מן החוץ בהתאם לצווי ההרחבה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובהתאם לחלקיות המשרה.

↑ חזרה לתפריט הראשי

קצובת נסיעות

 • מרצה מן החוץ יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, על-פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

 • תשלום בגין ביטול זמן ישולם רק אם מרחקי הנסיעה הם מעל 60 ק"מ לכל כיוון. כל 60 ק"מ יחשבו כשעת נסיעה והתשלום בגין זמן זה לא יעלה על 15% מהתעריף ליחידת הוראה. על העובד חלה חובת ההודעה בדבר מרחק נסיעתו מביתו למכללת שנקר, ע"י הצגת צילום ת.ז בלבד.

חופשה

 • מרצה מן החוץ זכאי לחופשה כמתחייב עפ"י חוק.
 • יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים, בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

↑ חזרה לתפריט הראשי

 • מרצה מן החוץ זכאי לדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, תשל"ו - 1976, ובהתאם לחלקיות המשרה.
 • מובהר בזאת כי ימי חופשת המחלה הבלתי מנוצלים אינם ניתנים לפדיון בין בתקופת העבודה ובין לאחריה.

חופשת לידה

 • מרצה מן החוץ הנמצאת בחודש חמישי להריונה תדווח על כך למחלקה ולמזכירות האקדמית.
 • היולדת זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות בתשלום, בתקופה זו יועבר תשלום דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאות לדמי לידה חלה על-פי הנחיות הביטוח הלאומי המפורטות באתר.
 • החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.
 • תתאפשר יציאה לחופשת לידה במקרים נוספים כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

↑ חזרה לתפריט הראשי

מתנות בחגים

שי לחג יחולק מדי שנה למרצים מן החוץ.

↑ חזרה לתפריט הראשי

שינוי פרטים אישיים 

חלה חובת דיווח למחלקת האם ולמדור סגל אקדמי על כל שינוי שחל בפרטים האישיים כגון: העתקת מקום מגוריו, שינוי כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו‘.

↑ חזרה לתפריט הראשי

איגוד המרצים מן החוץ והסגל העמית

 • האיגוד מייצג את המרצים מן החוץ ואת חברי הסגל העמית.
 • ליצירת קשר עם הוועד: shenkar@workers.org.il

↑ חזרה לתפריט הראשי

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים