סגל אקדמי בכיר

הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר 18.03.20
הסכם קיבוצי: סגל אקדמי בכיר 28.06.11 (PDF)
הסכם קיבוצי מיוחד 25.10.18 (PDF)
הסכם קיבוצי מיוחד 06.03.18 (PDF)​
תפקידי הסגל האקדמי
עומס הוראה
קרן קשרי מדע (קק"מ) 
שעות מחקר
קורס אקדמי חדש
תעסוקה נוספת
שכר
תנאים סוציאלים
קצובת נסיעות
פירוט תלוש שכר
חופשה
חופשת מחלה
חופשת לידה
תנאים נלווים להעסקה
עדכון פרטים אישיים
ועד ארגון הסגל האקדמי

תפקידי הסגל האקדמי

חבר סגל אקדמי חייב במסגרת המינוי שניתן לו ומעבר למכסת שעות ההוראה לקיים מגוון רחב של פעולות, כגון: ליעץ, להנחות וללוות סטודנטים, להדריכם ולהושיט להם כל עזרה לשם התקדמותם הלימודים, להכין שאלוני בחינה, להיות נוכח בזמן הבחינות, ההגשות והביקורות, לבדוק את הבחינות ולדון בערעורים, לתקן עבודות בכתב של תלמידיו, לבדוק עבודות גמר שהטילו עליו רשויות המוסד, להעביר ציונים במועד, להשתתף בישיבות של כל הועדות והגופים בהם הוא חבר בתוקף המינוי שלו או על פי בחירה ולבצע את כל המטלות אשר הנהלת המוסד תטיל עליו במסגרת תפקידו.

 • נוכחות: שבוע עבודה הוא בן 5 ימים למשרה מלאה. הוראה ותפקידים נוספים בקמפוס יתבצעו לפחות 3 ימים בשבוע למשרה מלאה.
 • הנחיית פרויקט גמר: הנחיית פרויקט גמר תחשב כהוראה לכל דבר. ליווי של פרויקט גמר במכללה יחושב לפי 0.5 יחידת הוראה לסטודנט לשעה אקדמית שבועית.

עומס הוראה

 • ע"פ הנחיות המל"ג ועל פי ההסכם הקיבוצי לסגל הבכיר מיום-28.6.11, סגל אקדמי בכיר מחויב לעמוד ב-12 שעות שבועיות למשרה מלאה, 9 שעות שבועיות ל-3/4 משרה ו-6 שעות שבועיות לחצי משרה.
 • חבר סגל בדרגת פרופסור חבר/חבר נלווה/פרופסור מן המניין: מחויב לעמוד ב-10 שעות שבועיות למשרה מלאה.

קרן קשרי מדע (קק"מ) - נסיעה להשתלמות אקדמית 

קרן קשרי מדע (קק"מ) נועדה לאפשר לחבר הסגל האקדמי הבכיר להרחיב את אופקיו המקצועיים ולקדמו בתחומי ההוראה, המחקר, פיתוח וקידום איכות ההוראה. הקק"מ לסוגיו מיועד לשימוש חברי הסגל הבכיר בלבד.

 • קרן קשרי מדע אישי: חבר סגל בכיר בעל זכאות לקק"מ אישי יגיש בקשה לוועדת ההשתלמויות לצורך נסיעה להשתלמות מקצועית באמצעות הטופס המצ"ב.
 • קרן קשרי מדע לחברי סגל בעלי זכאות לקק"מ קבוצתי (קק"מ שאינו אישי ואינו מצטבר): חבר סגל ששייך לתוכנית הקק"מ הקבוצתי יהיה זכאי להגיש בקשה לוועדת השתלמויות, לצורך נסיעה להשתלמות מקצועית באמצעות הטופס המצ"ב.

להלן הנחיות לאופן הגשת בקשות להשתלמויות, בהתאם לזכאות של כל חבר סגל:

 • את הטפסים יש להגיש בהתאם לזכאות להשתלמות: סגל עם זכאות לקק"מ אישי וסגל עם זכאות לקק"מ קבוצתי.
 • יש להקפיד להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי ולפחות שבועיים לפני מועד הנסיעה על מנת למנוע עיכובים במתן האישורים.
 • בעת הגשת הטופס אנא בדקו כי כל הפרטים מלאים וכי המידע הבא מופיע במלואו:
  >> תאריכי הנסיעה מעודכנים ומדויקים לפי תאריכי הטיסות שהוזמנו. במידה והתאריכים השתנו יש לפנות לגב' לורה צוקרמן (בנין פרניק, חדר 139) ולעדכן את התאריכים הנכונים בכדי לאשרר את הנסיעה. 
 • >> יעד הנסיעה המדויק.
  >> מטרת הנסיעה ופירוט תכנית הנסיעה ברמה יומית.
  >> צירוף מסמכים ואסמכתאות רלוונטיים.
  >> פירוט סכומים מבוקשים בכל סעיף.
  >> תאריך חזרה מהנסיעה האחרונה על חשבון שנקר (מכל מקור תקציבי).
  >> סידורים שיינקטו למניעת פגיעה בעבודה, כולל פירוט שמות המרצים המחליפים.
  >> ציינו האם בן משפחה מצטרף לנסיעה. 
  >> חתימה מקורית של מגיש הטופס + תאריך ההגשה.
  >> חתימה של ראש המחלקה/הממונה הישיר.
 • לאחר שהטופס מלא וחתום יש להעביר אותו לגב' לורה צוקרמן (בנין פרניק, חדר 139) לטיפול על ידי הגורמים האקדמיים והמנהליים המוסמכים לכך.
 • עד שבועיים מיום חזרתכם מחו"ל יש להגיש לגב' לורה צוקרמן (בנין פרניק, חדר 139) דו"ח אקדמי מפורט עם תיאור הפעילויות שנעשו במסגרת ההשתלמות. ע"פ דרישת מס הכנסה דו"ח הנסיעה יכלול פירוט ברמה יומית ואף שעתית ככל שניתן.
 • בשלב ההתחשבנות עליכם להביא חשבוניות ו/או קבלות מקוריות של הוצאות נסיעה לחו"ל על שמכם בלבד.
 • עליכם להקפיד על תשלום בכרטיס האשראי שלכם בלבד ולא של בני זוג/בני משפחה/חיצוניים.
 • ללא כרטיס העלייה למטוס (Boarding Pass) עם שם הנוסע לא ניתן יהיה לבצע התחשבנות.

שעות מחקר ופיתוח הוראה:

שנקר רואה חשיבות גדולה בפיתוח תחום המחקר, ההוראה והיצירה בפקולטה להנדסה ובפקולטה לעיצוב ואמנות ומשקיעה משאבים רבים בנושא זה. ההסכם הקיבוצי של הסגל הבכיר מכיר בפעילות מחקר וקידום איכות ההוראה של המרצה כחלק מעומס ההוראה לו הוא מחוייב. 

 • בכל שנה יפורסם קול קורא להכרה בשעות מחקר/קידום איכות ההוראה וכלל חברי הסגל הבכיר זכאים להגיש בקשתם לוועדה. מצ"ב טופס להכרה בשעות מחקר / קידום איכות ההוראה.
 • חברי סגל שיוכרו להם שעות מחקר/ קידום איכות ההוראה על-ידי הוועדה האקדמית, יקבלו הקלה בעומס ההוראה בשנת הלימודים העוקבת. 
 • מספר שעות המחקר/ קידום איכות ההוראה יקבע על-ידי הוועדה, עד ל-4 שעות שבועיות ולתקופה של שנה אחת, ובלבד שעומס ההוראה לא יפחת מ-8 שעות הוראה שבועיות למשרה מלאה על פי הנחיות מל"ג.
 • חבר סגל שקיבל הכרה בשעות מחקר/קידום איכות ההוראה יחויב להגיש דו"ח ביניים ודו"ח מסכם על פעילותו המחקרית או פעילותו בתחום פיתוח ההוראה.
 • לתקנון שעות מחקר לחצו כאן!
 • לא ניתן לקבל על אותו פרויקט מחקרי גם הטבה בהפחתת שעות הוראה וגם תשלום כספי דרך מענק מחקר.

קורס אקדמי חדש

ההסכם הקיבוצי של הסגל הבכיר מאפשר לחבר סגל לקבל הפחתה בעומס שעות ההוראה במידה והוא מלמד קורס אקדמי חדש. מתוך ההסכם הקיבוצי של הסגל מיום 28.6.11 סעיף 4ג': "שתי שעות הוראה בסמינר חדש או בקורס חדש הניתן בפעם הראשונה על ידי מרצה ותיק ייחשבו כשלוש שעות הוראה של חבר סגל במשרה. הפחתת שעות הוראה בגין סעיף זה לא תעלה על שתי שעות הוראה שבועיות".

הקריטריונים לקורס אקדמי חדש הינם:

 • הקורס הוגדר כחדש על ידי ראש המחלקה וקיבל אישור אקדמי של דיקן הפקולטה.
 • קורס שלא נמצא בתחום ההתמחות של איש הסגל.
 • מרצה המלמד בשנקר החל משנתו השלישית.

הפחתה זו לא תנתן במקרה בו הקורס החדש הוא חלק מתכנית לימוד חדשה, מסלול חדש או תואר חדש, תואר ראשון או שני.

חבר סגל שעומד בקריטריונים המפורטים יפנה לראש המחלקה לפתיחת הליך להפחתת עומס הוראה בעת תכנון שנת הלימודים האקדמית העוקבת (פברואר/מרץ). 

תעסוקה נוספת

חבר סגל אקדמי בכיר מחויב להצהיר על תעסוקה נוספת מעבר למשרתו במכללת שנקר באמצעות הטופס המצ"ב. יש למלא את ההצהרה לפני תחילת כל שנת לימודים אקדמית ולחתום על הטופס גם במידה וחבר הסגל עובד רק במכללת שנקר.

 • על פי הנחיות ות"ת היקף העסקה של חבר סגל יכולה להגיע עד מקסימום 150% משרה במערכת ההשכלה הגבוהה, כשמתוכם 100% במשרת סגל אקדמי ועוד 50% ביחידות הוראה כמרצה מן החוץ.
 • בכדי שחבר סגל אקדמי בכיר יוכל ללמד מחוץ למוסד בו משרתו העיקרית עליו לקבל אישור מראש ממוסד האם, על פי בקשת המוסד האחר, אישור אשר יחודש מידי שנה. אפשר שאישור מוסד האם לחבר סגל, יעשה על פי פנייה של חבר הסגל ולא ע"פ בקשת המוסד האחר, ובתנאי שהאישור יכלול את התכנית בה מיועד חבר הסגל להורות ולהיקף השעות המאושר.
 • העסקה נוספת תאושר בכתב ע"י ראש המחלקה וראש המזכירות האקדמית.

 שכר

שכר חברי הסגל האקדמי יהיה בהתאם לטבלאות השכר לסגל האקדמי הבכיר, המאושרות ומפורסמות ע"י ות"ת.

תנאים סוציאלים

 • חבר סגל יהיה זכאי לביטוח פנסיה או ביטוח מנהלים לפי בחירתו.
 • קרן השתלמות: הפרשות המעביד תהיינה בשיעור של 7.5% משכרו של חבר הסגל. חלקו של העובד בהפרשה יהא בשיעור של 2.5%, אשר ינוכו משכרו. הבסיס להפרשות יהיה השכר הטבלאי.
 • הבראה: חבר סגל זכאי לתשלום הבראה.

קצובת נסיעות

מרצה יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, על-פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

פירוט תלוש שכר

 • אנשי הסגל זכאים ל-7 שבועות חופש בפגרת הקיץ.
 • חופשה בפועל לא ניתנת לצבירה.
 • ימי חופש במהלך הסמסטרים יינתנו רק באישור ראש המחלקה ויידוע מדור סגל אקדמי.

חופשת מחלה

 • חבר סגל זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה.
 • ימי מחלה אלה ניתנים לצבירה (עפ"י הנחיות התקשי"ר), אך לא לפדיון במהלך תקופת העבודה.
 • חבר הסגל האקדמי נדרש לדווח על ניצול/אי ניצול ימי מחלה כדלקמן:
  >> ניצול של עד 3 ימי מחלה רצופים: בעדכון מדור סגל אקדמי, ללא צורך באישור רפואי.
  >> ניצול של למעלה מ-3 ימי מחלה רצופים: בעדכון מדור סגל אקדמי ובצירוף אישור רפואי.
  >> חבר סגל  ידווח בכל חודש על נוכחותו, בין אם נעדר ובין אם לא. במידה ולא יוגש דוח נוכחות חודשי יקוזזו 2.5 ימי מחלה עבור כל חודש.

חופשת לידה

 • חברת סגל הנמצאת בחודש חמישי להריונה תדווח על כך למחלקה ולמזכירות האקדמית.
 • היולדת זכאית לחופשת לידה בתשלום בת 14 שבועות, בתקופה זו יועבר תשלום דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאות לדמי לידה חלה על-פי הנחיות הביטוח הלאומי המפורטות באתר.
 • החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.
 • תתאפשר יציאה לחופשת לידה במקרים נוספים כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

תנאים נלווים להעסקה

 • מתנות בחגים: לחבר סגל אקדמי בכיר יוענק פעמיים בשנה שי לחג.
 • שכר לימודים בשנקר: חברי הסגל האקדמי הבכיר זכאים להחזר דמי הרשמה ושכר הלימוד בגין לימודים לתואר אקדמי בשנקר, בהתאם להיקף המשרה שלהם. הזכאות ניתנת עבור בני/בנות הזוג וילדיהם לאחר 24 חודשי עבודה בשנקר; שווי מס יגבה בתלוש השכר על סכום עלות הלימודים ויתפרש על פני תקופת הלימודים. 
 • הלוואות: חבר סגל יהיה זכאי לקבל הלוואה במידה וצבר ותק של 24 חודשי עבודה בשנקר.
  גובה ההלוואה לעובד במשרה מלאה הוא עד 15,000 ש"ח. עובד במשרה חלקית יקבל הלוואה בהתאמה להיקף משרתו.
  מספר התשלומים המקסימלי להחזר ההלוואה הוא עד 24 חודשים.
  עובד יהיה זכאי לקבל הלוואה חדשה רק לאחר תום 6 חודשים מתום החזר ההלוואה הישנה.
  ההלוואה מותנית באישור הוועדה.
  קריטריונים לקבלת הלוואה: דיור ושיפוץ // רכישת רכב // טיפול רפואי // אירועים משפחתיים

פרטים אישיים

חלה חובת דיווח למחלקת האם ולמדור סגל אקדמי על כל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון: העתקת מקום מגוריו, שינוי כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו'.

ועד ארגון הסגל האקדמי 

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים