מכרז פומבי לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במכללת "שנקר" ברמת גן (להלן: "המכרז")

מכרז פומבי לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במכללת "שנקר" ברמת גן (להלן: "המכרז")

 1. מוזמנות בזה הצעות להתקשרות לאספקת שירותי שמירה ואבטחה (להלן: "השירותים") במכללת "שנקר" ברמת גן (להלן: "שנקר") והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
 2. ההתקשרות היא למתן שירותים עתירי כוח אדם, כמשמעות המונח בתקנות המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.
 3. התקשרות הינה למשך תקופה בת 60 חודשים, כאשר לשנקר תהיה זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות, היה ותבחר לעשות כן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לזכותה של שנקר להורות על סיום מוקדם של ההתקשרות בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ט').
 4. על כל מציע לעמוד בכל הדרישות הבאות, שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
  1. המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי שמירה ואבטחה ל-3 אתרים לפחות, בעלי שטח מצטבר בפועל בהיקף של לפחות 2,500 מ"ר כל אחד, מתוכם לפחות אחד הוא מוסד חינוכי, שלכל אחד מהם סופקו השירותים באמצעות 40 עובדים לפחות אשר הועסקו במישרין ובאותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים בכל אתר, והכל במהלך השנתיים הרצופות שקדמו למועד הגשת ההצעה.
  2. נכון למועד הגשת ההצעה, מספר העובדים המועסקים על ידי המציע בפועל במתן שירותי שמירה ואבטחה במועד הגשת ההצעה, לא יפחת מ-150 עובדים.
  3. על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל מחזור שנתי ממתן שירותי שמירה ואבטחה במהלך השנים 2016 עד 2019 (כולל), בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מסך של 15,000,000 (חמישה עשר מיליון) ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה.
  4. המציע צירף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים.
  5. המציע צירף להצעתו תצהיר ובו התחייבות, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים.

לעניין זה, 'עובד זר', כמשמעו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

  1. נכון למועד הגשת ההצעה, המציע הינו "קבלן שירות" בענף השמירה ואבטחה לפי הוראות סעיף 10א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 והוא מקיים את כל הוראות הרישיון ותנאיו.
  2. על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 1. בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן: "החוק להגברת האכיפה") ולחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013 (להלן: "החוק"), כל ספק זוכה יחיל על עובדיו שישמשו לצורך מתן השירותים לשנקר, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים, כהגדרתם בחוק ומן התנאים נשוא צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013. לעניין הוראת סעיף 5 לחוק, יראו לכל דבר וענין את האמור לעיל כהודעה לספק שירות בדבר היות שנקר גוף ציבורי לפי החוק ובדבר חלות הוראות החוק על ספק השירות ועובדיו ככל שהמדובר על מתן השירותים לשנקר מכח מכרז זה.
 2. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במודעה זו הינם תמצית תנאי הסף לצורך השתתפות במכרז. אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו. כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 3. מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.
 4. דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של 5,000 ₪ שישולמו בשיק לפקודת שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. (חל"צ). יש לצרף שיק זה להצעה. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה.
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי לאספקת שירותי שמירה ואבטחה עבור מכללת "שנקר" ברמת גן". על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע. המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי הנהלת שנקר ברחוב אנה פרנק 12, רמת גן, לא יאוחר מיום  1.10.2020 בשעה 13:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). אין לשלוח את ההצעות בדואר. לא תתקבלנה הצעות שהופקדו בתיבת ההצעות לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

 

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. (חל"צ)

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>