תקנון המחלקה לתקשורת חזותית

תהליך וקריטריונים להערכות וציונים

 • ציונים והערכות המרצים יהיו מבוססים על עבודה מעשית של הסטודנטים בבית ובמסגרת השיעור, תיקי עבודות, מבחנים בכיתה, עבודות כתובות בבית, עבודות סמינריוניות והשתתפות בכיתה. 
 • נוכחות בשיעורים והגשת עבודות אינם מזכים בציון, הם ברורים מאליהם. הציון ניתן על רמת העבודות שמגיש הסטודנט.

דירוג ציונים

100-95

מעולה

94-85

טוב מאוד
84-75 טוב
74-66 פחות מטוב
65-60 חלש
55 נכשל
06 זכאי להגשה מאוחרת

הסבר לגיליון הציונים

 • בגיליון הציונים הרשמי מופיעים מספר ערכים שאינם ציון והם משוקללים בממוצע הציונים של הסטודנט כציון "0":
  >> לא נבחן
  >> נכשל
  >> לא הגיש פרוייקט/עבודה
  >> לא השלים מטלות הקורס
 • חשוב מאוד לדאוג להתאמה מלאה בין הקורסים אותם אתם לומדים בפועל לבין הקורסים המופיעים לכם במערכת המידע-נט. על כל הבדל, יש לפנות למתאמת האקדמית.
 • חשוב להבין כי ציון "0", גם אם בשל סיבות טכניות, יכול לגרור את ממוצע הציונים באופן דרמטי כלפי מטה ואף לגרום להדחה מהלימודים.
 • יש לזכור כי היעדרות בלתי מוצדקת משיעורים יכולה לגרום לכישלון בקורס ואף להדחה מהלימודים.
 • ניתן לבטל/ לשנות השתתפות בקורס עד לתום השבועיים הראשונים של כל סמסטר.

הרכב ציון פרויקט הגמר

ציון פרויקט הגמר הינו ממוצע משוקלל של הציונים הבאים:

 • ראש מחלקה (20%), צוות הנחיה (30%), גלית גאון (10%), חבר פאנל X מתוך המחלקה (20%), חבר פאנל Y מתוך שנקר (20%).
 • אורחים חיצוניים לא יתנו ציון.
 • ציון המנחים יינתן כשבוע לפני ההגשה הסופית, על פי טופס הערכה מוגדר מראש.
 • ציון 70 ומעלה - עובר.
 • אין אפשרות לערער על ציון פרויקט הגמר.
 • במידה וסטודנט נכשל, יהיה עליו לחזור על תהליך פרויקט הגמר מראשיתו בשנת הלימודים הבאה. אין אפשרות למועד ב'.

החלטה שלא לאפשר הגשה של פרויקט הגמר

 • שלושה שבועות לפני מועד ההגשה הפומבית, יעדכנו המנחים את מרכז פרויקט הגמר במצבו של כל פרויקט תחת הנחייתם. העדכון יתייחס לרמת הפרויקט וכן לסיכויי השלמתו בזמן יחסית לשלב שבו הוא מצוי ברגע הנתון.

 • שלושה שבועות לפני מועד ההגשה הפומבית, יעדכנו המנחים את ראש תכנית הלימוד במצבו של כל פרויקט תחת הנחייתם. העדכון יתייחס לרמת הפרויקט וכן לסיכויי השלמתו בזמן יחסית לשלב שבו הוא מצוי ברגע הנתון.

 • במידה ויעלו ספקות ביחס לרמת פרויקט מסוים ו/או היכולת להשלימו במועד, יקבל צוות ההנחיה, ראש התוכנית וראש המחלקה החלטה האם יש להפסיק את תהליך העבודה ולא לאפשר לסטודנט להגיש את פרויקט הגמר. אין אפשרות לערער על החלטה זו!

 • סטודנט שיוחלט בשלב זה להפסיק את עבודתו על פרויקט הגמר, יאלץ לחזור על תהליך פרויקט הגמר מראשיתו בשנת הלימודים הבאה.

מעבר משנה לשנה

 • על הסטודנט לצבור את כל נקודות הזכות הדרושות במהלך השנה.

 • על הסטודנט להגיע לממוצע שנתי של לפחות 75 בקורסי המוקד (יסומנו לפני תחילת כל סמסטר ובאחריות הסטודנט לבדוק מהם; הממוצע יכלול גם קורסים בהם הציון הוא נכשל).

 • על סטודנט להגיע לממוצע שנתי כללי של לפחות 70 (כל הקורסים אליהם נרשם בשנת הלימודים. הממוצע יכלול גם קורסים בהם הציון הוא נכשל).

 • מצבו של סטודנט שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים בסעיפים שלעיל, יובא לדיון בפני ועדת הוראה מחלקתית בסוף השנה, בה יוחלט:
  >> בנסיבות מיוחדות תינתן לסטודנט האפשרות לעלות על תנאי לעוד סמסטר או שנה. הוועדה תוכל להחליט מה יהיה התנאי שעל הסטודנט לעמוד בו. התנאי יכול לכלול חזרה על קורסים, השלמת עבודות, ועמידה בממוצע ציונים או בציון קורס מסוים עליהם תחליט הוועדה. כל מקרה יבחן לגופו.
  >> הסטודנט לא יוכל להמשיך לשנה הבאה ויצטרך לחזור על השנה כולה, או במתכונת חלקית. במקרה כזה תוכל הוועדה לדרוש מהסטודנט לחזור על כל קורס בו קיבל מציון 75 ומטה. סטודנט לא יוכל לחזור על שנה במתכונת מלאה או חלקית יותר מפעם אחת.
  >> להמליץ על סיום לימודיי הסטודנט במחלקה (במקרים של שני ציוני נכשל בקורסי מוקד ומעלה, תהיה ההמלצה להדחה אוטומטית). המלצה על סיום לימודים תובא לאישור לפני ועדת ההוראה העליונה של שנקר.

 • כדי להרחיב את המידע המתייחס למצב בלימודים, ולצורך הסקת מסקנות מבוססות, רשאית המחלקה לקיים הליך בדיקת תיק עבודות (פורטפוליו) במעבר משנה לשנה לסטודנט, לכיתה או לשכבה.

מעבר מסמסטר ראשון של שנה ד' להמשך עבודה על פרוייקט הגמר בסמסטר ב'

 • בתום סמסטר א' של שנה ד' תבחן ועדת הוראה מחלקתית את ממוצע הציונים של כל סטודנט.

 • על הסטודנט לעמוד בשלושה קריטריונים על מנת שיוכל להמשיך לעבוד על פרויקט הגמר:
  >> ממוצע ציוני מוקד מעל 75
  >> ממוצע ציוני סטודיו מעל 70
  >> עובר (מעל 60) בכל הקורסים של סמסטר א'

 • סטודנט שלא יעמוד באחד או יותר מהקריטריונים שלעיל יועלה לדיון בוועדת הוראה מחלקתית, שם יוחלט האם לאפשר לסטודנט להמשיך את תהליך פרויקט הגמר, או לעצור את התהליך ולהתחילו מחדש בשנת הלימודים הבאה.

בחירה

 • קורסי בחירה ובחירה במנחי פרויקט גמר יעשו בהתאם לתפיסות המחלקה ואפשרויותיה, מתוך התחשבות מירבית בבקשות הסטודנטים.

בחירת תכניות לימוד

שנה ב':

 • לקראת סוף שנה א' ניתן לבחור בין תכנית לימודי איור לתכנית לימודי עיצוב.

 • הסטודנט המעוניין מגיש בקשה שתבחן ע"י ראש תכנית לימודי איור ומרצי שנה א'.
 • במידת הצורך, יתבקש הסטודנט להציג בפגישה אישית תיק עבודות משנה א'.

שנה ג':

 • לקראת סוף שנה ב' יתבקש הסטודנט לבחור 2 מקבצי התמחות מתוך 9 מוצעים.
 • הסטודנט ידרג 4 מקבצי התמחות מתוכם ישובץ ל-2.

מעבר מתכנית לימודים אחת לתכנית לימודים אחרת

 • בקשה למעבר בין תכניות לימוד או מקבצי התמחות תוגש לראש המחלקה.
 • השינוי יבחן לאחר פגישה עם ראש תכנית הלימודים או מרכז תחום התמחות והצגת תיק עבודות. ההחלטה הסופית תתקבל במסגרת ועדת הוראה מחלקתית.
 • מעבר בין מקבצי התמחות תתאפשר במקרים חריגים, רק בין סמסטר א' לסמסטר ב' של שנה ג', ובהתאם להסתייגויות הבאות:
  >> בקשה למעבר בין תכניות לימוד או מקבצי התמחות תוגש לראש המחלקה.
  >> השלמת החומר הנדרש במסגרת חופשת הסמסטר.
  >> פגישה עם אחראי תחום ההתמחות (אשר הקורס אליו רוצה לעבור הסטודנט הוא בתחום אחריותו) ראיון אישי והצגת תיק עבודות.
  >> מקום פנוי במקבץ ההתמחות אליו רוצה הסטודנט לעבור.

קבלת פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים

 • בקשת פטור מקורס מחשב, צילום או רישום, על סמך לימודים קודמים, יש להגיש על טופס רשמי אותו ניתן לקבל במזכירות.
 • יש להגיש את הטופס למרצה בהתאם להנחיות הגשת הבקשה הכתובות בטופס. המרצה יחליט אם לקבל את הבקשה או לא על סמך מבחן שינתן לסטודנט או תיק עבודות.
 • הפטור הוא מלא, כלומר הסטודנט לא יקבל ציון ולא יידרש להגיש עבודות או עבודות גמר של הקורס.
 • במקרה שמרצה מעוניין בפטור חלקי, כלומר שהסטודנט יגיש עבודות או עבודת סיום ללא נוכחות בקורס, עליו גם להחליט אם לתת ציון עובר/לא עובר או ציון בנקודות.
 • על המרצה להודיע לסטודנט ולמחלקה מראש על כל ההחלטות הללו.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים