תקנון הלימודים במחלקה לעיצוב אופנה

 1. נוכחות בשיעורים הינה חובה: סטודנט שייעדר מעל ל-3 שיעורים (לא בשל מילואים או כל סיבה אחרת שקיבלה אישור ראש המחלקה והמזכירות האקדמית), ייכשל טכנית בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס בסמסטר אחר.
 2. על הסטודנט לשהות בשיעור מתחילתו ועד סופו: אין לצאת באמצע השיעור כדי למדוד, לעזרה טכנית, או להיפגש עם מרצה אחר. כל יציאה לפני סוף השיעור/קורס תחשב כהיעדרות
 3. ציון מעבר משנה א' לשנה ב' במחלקה לעיצוב אופנה הוא 70 ומעלה בקורסים המפורטים להלן:
  סמסטר א': מבוא לפרויקטים, דיגום חופשי א', תדמיתנות א'.
  סמסטר ב': פרויקטים בעיצוב אופנה, דיגום חופשי ב', תדמיתנות ב'.
 4. בשנים שנים ב'-ד':  ציון המעבר בפרויקטים לעיצוב אופנה הוא 70 ומעלה; בשאר מקצועות סטודיו וקורסים עיוניים: ציון עובר הוא 60. 

  צילום: רפי דלויה (למעלה: עדי סגל)

 5. כל כישלון בפרויקט בעיצוב אופנה יגרור דיון בוועדת הוראה מחלקתית.
 6. סטודנט שנכשל בשני פרויקטים בעיצוב אופנה במהלך השנה האקדמית יופנה לוועדת הוראה מחלקתית בסוף השנה. במידה ותמליץ על הפסקת לימודים, ההחלטה תובא בפני ועדת ההוראה העליונה של שנקר, שהחלטותיה אינן ניתנות לערעור.
 7. את המטלות בקורסים יש להגיש במועד שנקבע: איחור בהגשת עבודה יגרור הורדת ציון או נכשל. אי התייצבות לביקורות פרויקטים בעיצוב אופנה תגרור ציון נכשל בקורס.
 8. ניתן לגשת לפרויקט גמר רק לאחר השלמת כל חובות הלימודים בהצלחה עד תום שנה ג'. במקרים חריגים - בהחלטת ועדת הוראה - תורכב תוכנית השלמות ויוחלט בתום סמסטר א' של שנה ד' האם הסטודנט יוכל להמשיך בפרויקט הגמר. במהלך הלימודים מתקיימים סמינרים מרוכזים מחוץ לתוכנית הרגילה. ההשתפות בהם היא חובה ולעיתים תנאי מוקדם להשתתפות בקורסים מסוימים או בפרויקט הגמר.
 9. פרטים אישיים: באחריות הסטודנט לעדכן כל שינוי בפרטים האישיים שלו במהלך תקופת הלימודים (כתובת, שם משפחה, טלפונים ודוא"ל) באמצעות מערכת המידענט ולהודיע למזכירות המחלקה.
 10. הפסקת לימודים באמצע השנה: סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו מסיבות אישיות יודיע בכתב למתאמת המחלקה, עם העתק למזכירות האקדמית ולראש המחלקה. ועדת הוראה מחלקתית תדון בכל בקשה לגופה וניתן יהיה לחזור ללימודים רק באישורה.
 11. פניה למחלקות עזר: כל פנייה למחלקות עזר וכל בקשת ציוד תתבצע דרך מזכירות המחלקה בלבד ולא באופן ישיר (כגון: תחזוקה, יחידת המחשוב וכו').
 12. שמירת ציוד: יש לשמור על הציוד בכיתה ובתחומי המחלקה ואין להוריד וילונות ולהזיז ציוד ששייך לכיתה, סטודנט שימצא משחית ציוד יועלה לדיון לוועדת משמעת.
 13. השאלת מפתחות: באחריות הסטודנט להחזיר מפתח שלקח ממזכירות המחלקה. אם העביר אותם לסטודנט אחר, האחריות חלה על מי שקיבל את המפתחות מהמשרד.
 14. שנה ג':  סטודנטים בשנה השלישית ללימודיהם חייבים לעזור בהכנות לתצוגת הגמר ובתצוגה עצמה, לפי הנחיות מרצי המחלקה. סטודנט שלא יגיע למשימה שנקבעה לו יועלה מיידית לדיון בוועדת משמעת.
 15. פרוייקט הגמר: מטרת הפרוייקט היא סיכום 4 שנות לימוד במחלקה לעיצוב אופנה בשנקר, תוך הצגתן בהיקף וברמה מקצועית המשקפים את מיומנותו, כישוריו ויצירתיותו של הסטודנט.
  תנאים מוקדמים להכנת פרוייקט הגמר:
  • על הסטודנט להשתתף בכל השיעורים שנקבעו במערכת הלימודים במחלקה ולהשלים כל המטלות.
  • סטודנט שלא הגיש פרוייקט כלשהו מסיבות מוצדקות (מילואים או מחלה) חייב להשלימו בטרם יורשה לגשת לשלב פרוייקט הגמר.
  • אי מילוי חובות אקדמיות עד היום הראשון לסמסטר השמיני ימנע מהסטודנט לגשת לפרוייקט הגמר.
  קביעת הנושא:
  • לסטודנטים ינתן מירב החופש היצירתי והעיצובי לקביעת נושא פרויקט הגמר ויתקיימו פגישות תקופתיות על התחום והנושא יחד עם ראש המחלקה וצוות המנחים.
  • הסטודנט אחראי לבחירת וקניית הבדים, החומרים והאביזרים עבור פרוייקט הגמר.
  • תהליך המחקר הקודם לפרויקט יכלול איורים, ספר סקיצות, ציורים, לוחות השראה ודוגמאות בדים ויוצג עם הקולקציה בביקורת הסופית.
  מהלך פרוייקט הגמר:
  בשנה ד' יעבור הסטודנט חמישה שלבים בעת הכנת קולקציית הגמר:
  א. שלב הגשת הסקיצות, לוחות השראה, חומרים וצבעים.
  ב. שלב הגשת שני דגמים תפורים.
  ג. שלב הגשת שלושה טואלים.
  ד. שלב הגשת הדגמים התפורים.
  ה. ביקורת סופית בנוכחות מבקרים אורחים מהארץ ומחו"ל. 

שימו לב:

 • מעבר משלב לשלב יתאפשר רק לאחר שוועדת פרוייקט הגמר תעריך את הישגיו ותפקודו של הסטודנט בחיוב.
 • סטודנט שהפרויקט שלו לא יעמוד בקריטריונים תפקודיים/רעיוניים ו/או עיצוביים כפי שתפסוק הועדה, לא יוכל להמשיך בעבודה על פרויקט הגמר.
 • ניתנת אפשרות להתחיל ולעבוד מחדש על הפרויקט בשנת הלימודים שלאחר מכן.
 • הועדה מורכבת מראש המחלקה לעיצוב אופנה ומרצים בכירים במחלקה (מנחי פרויקט הגמר).
 • אם יוחלט על-ידי הנהלת שנקר והמחלקה לעיצוב אופנה לקיים תצוגה לבוגרים, תחליט ועדה מקצועית מטעם המחלקה אילו מהקולקציות יוצגו ואילו לא. שיקולי הוועדה הינם פנימיים ואוטונומיים ואינם נובעים או קשורים להערכות הביקורת.

בראש העמוד: מתוך תצוגת האופנה 2019 (צילום: אחיקם בן יוסף)

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים