סגל עמית

הסכם קיבוצי מיוחד (18.3.20)
הסכם קיבוצי מיוחד // הסכמות נלוות (PDF)
תפקידי חבר סגל עמית
תקופת המינוי
קרן קשרי מדע (קק"מ) / השתלמויות
שכר
תנאים סוציאלים
קצובת נסיעות
חופשה
חופשת מחלה
חופשת לידה
מתנות בחגים
שינוי פרטים אישיים
ועד עובדים

תפקידי חבר סגל עמית

מסגרת תפקידיו של סגל עמית כוללת את הפעולות הבאות:

 • הכנה אקדמית של הקורס.
 • הוראת קורסים.
 • מענה לפניות סטודנטים וקבלת סטודנטים.
 • בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת שאלוני בחינה, נוכחות בכל מועדי הבחינות/ההגשות, בדיקת בחינות/הגשות, העברת ציונים במועד ע"פ נהלי שנקר, השתתפות בישיבות מורים, ועדות ופגישות מחלקתיות.
 • סגל עמית המועסק בהיקף של 33% משרה ומעלה בממוצע שנתי ישתתף במבחני מיון, במבחני כניסה, בהגשות ובביקורות בקורסים שאינם הקורסים שמלמד סגל העמית ובפעילות אקדמית נוספת בהיקף של 4 שעות סה"כ בשנה, הכל ע"פ הנחיית ראש המחלקה.

↑ חזרה לתפריט הראשי

תקופת המינוי

 • במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב') תקופת העסקה תהיה בת 6 חודשים.
 • במינוי של שני סמסטרים (סמסטר א' ו- ב'), תקופת העסקה תהיה בת 12 חודשים.

↑ חזרה לתפריט הראשי

קרן קשרי מדע / השתלמויות

מטרת ההשתלמות הממומנת ע"י קרן קשרי מדע-קק"מ היא לאפשר לחבר סגל עמית להרחיב את אופקיו המקצועיים ולקדמו בתחומי ההוראה והמחקר. התקציב אינו נצבר משנה לשנה ואינו מהווה זכות אישית של סגל העמית. 

הקריטריונים האקדמיים על פיהם יאושרו בקשות המרצים:

 • השתלמות אקדמית בתחום מומחיות המרצה.
 • השתתפות בכנס מקצועי, קורס או תערוכה כנציג שנקר.
 • השתלמות במוסדות לימוד או מחקר.

הגשת בקשה להשתלמות באמצעות טופס קק"מ:

 • יש להקפיד להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי ולפחות שבועיים לפני מועד הנסיעה על מנת למנוע עיכובים במתן האישורים.
 • בעת הגשת הטופס אנא בדקו כי כל הפרטים מלאים וכי המידע הבא מופיע במלואו:
  >> תאריכי הנסיעה: אנא ודאו כי תאריכי הנסיעה יהיו מעודכנים ומדויקים לפי תאריכי הטיסות שהוזמנו. במידה והתאריכים השתנו יש לפנות ללשכת הנשיאה ולעדכן את התאריכים הנכונים על מנת שיצא מכתב תיקון.
  >> יעד הנסיעה המדויק.
  >> מטרת הנסיעה ופירוט תכנית הנסיעה ברמה יומית כולל מסמכים ואסמכתאות.
  >> סכומים מבוקשים בכל סעיף.
  >> ציון תאריך החזרה מהנסיעה האחרונה ע"ח שנקר (מכל מקור תקציבי).
  >> סידורים שננקטים למניעת פגיעה בעבודה.
  >> יש לציין האם מצטרף בן משפחה.
  >> חתימה מקורית של מגיש הטופס + תאריך ההגשה.
  >> חתימה של ראש המחלקה/הממונה הישיר (גם בנסיעה של ראשי מחלקות).
 • לאחר שהטופס מלא וחתום יש להעביר את הטופס ללשכת הנשיאה לטיפול על-ידי הגורמים האקדמיים והמנהליים המוסמכים לכך.
 • אם יוגשו טפסים לא מתאימים או חסרים באחד מהפרמטרים הללו הם יוחזרו לסגל עד למילוי מלא של הפרטים הנדרשים.
 • במידה והשתנו פרטי נסיעה לאחר אישור הנסיעה על ידי הועדה, יש לפנות ללשכת הנשיאה ולעדכנם על מנת שיצא מכתב תיקון.
 • עד שבועיים מיום חזרתכם מחו"ל יש להגיש ללשכת הנשיאה דו"ח אקדמי מפורט עם תיאור הפעילויות שנעשו במסגרת ההשתלמות.
 • ע"פ דרישת מס הכנסה, דו"ח הנסיעה יכלול פירוט ברמה יומית ואף שעתית ככל שניתן.
 • בשלב ההתחשבנות עליכם להביא חשבוניות ו/או קבלות מקוריות של הוצאות נסיעה לחו"ל על שמכם בלבד. עליכם להקפיד על תשלום בכרטיס האשראי שלכם בלבד ולא של בני זוג/בני משפחה/חיצוניים.
 • ללא כרטיס העלייה למטוס (Boarding Pass) על שם הנוסע לא ניתן יהיה לבצע התחשבנות.

↑ חזרה לתפריט הראשי

שכר

 • שכר חברי סגל עמית יהיה בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ומפורסמות ע"י ות"ת.
 • משרה מלאה של סגל עמית היא בת 14 שעות הוראה.
 • שעת הוראה הינה שוות ערך לשעת הוראה פרונטאלית או סטודיו ול-2 שעות תרגול/הדרכה/מעבדה, בשבוע במשך סמסטר. 

↑ חזרה לתפריט הראשי

תנאים סוציאלים

 • קרן פנסיה: שנקר תבצע בגין סגל העמית הפרשות וניכויים לקרן פנסיה מקיפה/ביטוח מנהלים שזהותה תהיה לפי בחירת סגל העמית; פירוט הכללים בהסכם הקיבוצי המיוחד סעיף 29.
 • קרן השתלמות: שנקר תבצע בגין כל סגל עמית הפרשות וניכויים בשיעורים המפורטים בהסכם הקיבוצי המיוחד לקרן השתלמות שזהותה תהיה לפי בחירת סגל העמית; פירוט הכללים בהסכם הקיבוצי המיוחד סעיף 30.
 • דמי הבראה: חבר סגל עמית יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לנהוג בשירות המדינה וכפי שיעודכן מעת לעת והכל באופן יחסי להיקף המשרה והוותק שנצבר.

↑ חזרה לתפריט הראשי

קצובת נסיעות

מרצה יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, על-פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

חופשה

חופשתם של חברי סגל עמית תהיה בתקופות שבין הסמסטרים, בפגרת הקיץ ובחוה"מ סוכות ופסח. בתקופות אלו יהיו חופשיים מהוראה ומחובות אקדמיות אחרות. 

↑ חזרה לתפריט הראשי

חופשת מחלה

 • חבר סגל עמית יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה על פי הוראות החוק.
 • על אף האמור לעיל, יהיה חבר סגל עמית זכאי לתשלום מלוא דמי המחלה (100%) החל מיום המחלה הראשון וזאת כנגד המצאת אישור רפואי למדור סגל אקדמי.

↑ חזרה לתפריט הראשי

חופשת לידה

 • חברת סגל עמית הנמצאת בחודש חמישי להריונה תדווח על כך למחלקה ולמזכירות האקדמית.
 • היולדת זכאית לחופשת לידה בתשלום בת 14 שבועות, בתקופה זו יועבר תשלום דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאות לדמי לידה חלה על-פי הנחיות הביטוח הלאומי המפורטות באתר.
 • החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.
 • תתאפשר יציאה לחופשת לידה במקרים נוספים כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

↑ חזרה לתפריט הראשי

מתנות בחגים
שי לחג יחולק מדי שנה לחברי סגל עמית.

↑ חזרה לתפריט הראשי

שינוי פרטים אישיים 

חלה חובת דיווח למחלקת האם ולמדור סגל אקדמי על כל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון: העתקת מקום מגוריו, שינוי כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו'. 

איגוד המרצים מן החוץ והסגל העמית

 • איגוד המרצים מן החוץ מייצג את המרצים מן החוץ ואת חברי סגל עמית. 
 • ליצירת קשר עם האיגוד:  shenkar@workers.org.il

↑ חזרה לתפריט הראשי

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים