קבלה ורישום

שכר לימוד

 • גובה שכר הלימוד בשנקר נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לתשלום עבור אוניברסיטאות. שכר הלימוד צמוד למדד חודש יולי בכל שנה.
 • בנוסף לשכר הלימוד הבסיסי, חייב כל סטודנט בשנקר בתשלומים נלווים וסטודנטים בפקולטה לעיצוב מחוייבים גם בגין שימוש בחומרים. גובה החיוב יקבע לפני פתיחת שנת הלימודים על-ידי הנהלת שנקר ובשיתוף אגודת הסטודנטים. 
 • מועמד שיתקבל ללימודים יתבקש לשלם מקדמה ע"ח שכר הלימוד, באמצעות שובר תשלום שיצורף למכתב הקבלה. את התשלום יש לבצע עד לתאריך הנקוב בשובר לשם שמירת המקום. 
 • פרטים מלאים אודות שכר הלימוד בשנקר ניתן למצוא בתקנון המלא המפורסם באתר.

אופן התשלום

 • תשלום מלא מראש: עד לתאריך 14.09 בכל שנה, כולל תשלום מהפקדון הצבאי. בעת התשלום בבנק יש להצטייד במכתב הקבלה, בשובר התשלום ובאישור מוסד מוכר של שנקר.
 • הנחת תשלום מלא מראש: סטודנט שישלם את שכר הלימוד במלואו עד ה-14.09 בכל שנה, יהיה זכאי להנחה של 2.5% משכר הלימוד הבסיסי. סטודנט שיתקבל ללימודים לאחר תאריך זה לא יקבל את ההנחה, גם אם ישלם את מלוא שכר הלימוד מראש.
 • הוראת קבע: חיוב חשבון הבנק של הסטודנט (או של המתחייב לשלם עבורו את שכר הלימוד) ב-5 מועדים קבועים. הוראת הקבע תהיה בתוקף החל ממימוש הקבלה ולמשך כל שנות הלימוד בשנקר.
 • הלוואה מיוחדת: בנק לאומי מציע הלוואה מיוחדת לסטודנטים. לפרטים יש לפנות למדור שכר לימוד.
 • מימון חיצוני: סטודנטים אזרחי חו"ל ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד הבסיסי הקבוע בתקנון.
 • מימון לסטודנטים עולים: סטודנט הממומן על ידי מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה נדרש להעביר למדור שכר לימוד עד למועד פתיחת שנת הלימודים התחייבות מקורית מהמנהל (שימו לב: תשלומים נלווים אינם ממומנים על-ידי מנהל הסטודנטים). מידע נוסף ובדיקת זכאות למימון ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.

ביטול הרשמה

 • מועמד ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו יודיע על כך בכתב בלבד באמצעות טופס ביטול הרשמה/לימודים
 • מועד ביטול הרישום או הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה ההודעה במדור רישום.
 • מועמד שהתקבל ויודיע על ביטול לימודיו עד לתאריך 15.08 בכל שנה יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
 • מועמד שהתקבל ויודיע על ביטול לימודיו בין התאריכים 16.08 עד ל-15.09 בכל שנה יהיה זכאי להחזר מחצית מגובה המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד. 
 •  
 • מידע מפורט בנוגע להחזרים ניתן למצוא בתקנון שכר לימוד המלא המפורסם באתר.
בודק...