אתר שנקר: תנאי שימוש

אתר שנקר: תנאי שימוש

כללי

 • ברוך הבא לאתר האינטרנט https://www.shenkar.ac.il (להלן: "האתר") המופעל מטעם מכללת "שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות" (להלן: "שנקר").
 • עם כניסתך לאתר, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.
 • תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים בין שנקר לבין המשתמש, אשר לצורכי תנאי שימוש אלה ולצורכי מדיניות הפרטיות באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מוגדר ככל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף המבקר באתר האינטרנט ו/או העושה בו כל שימוש (להלן: "המשתמש").
 • אתר זה מציע את השימוש בו ובמידע והשירותים הכלולים בו בכפוף לתנאי שימוש אלה, למדיניות הפרטיות ולאמור בכל דין.
 • כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר, נותן הסכמתך להם ומצהיר, כי קראת אותם והבנת את תוכנם באופן מלא.
 • "מידע" לצורכי תנאי שימוש אלה ולצורכי מדיניות הפרטיות באתר הוא כל מידע ותוכן (טקסטואליים, קוליים וחזותיים) המוצגים באתר ו/או הזמינים באמצעות האתר (להלן "המידע").
 • שנקר שומרת על זכותה לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלה וכן לעדכן את מדיניות הפרטיות ו/או לשנות אותם ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף מיום פרסומו באתר.
 • המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר שינויים ועדכונים כאמור ואין שנקר נושאת באחריות לעדכן את המשתמש בדבר ביצוע שינויים כאמור.
 • תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

המידע והשירותים באתר

 • המידע והשירותים באתר מוצגים לצורכי נוחות בלבד והם ניתנים על ידי שנקר ו/או מי מטעמה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available).
 • שנקר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את המידע המוצג והשירותים המוצעים וכן את כל הכרוך באתר ותפעולו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי שנקר בגין ביצוע שינויים כאמור או כשלים שייתכנו אגב ביצועם.
 • שנקר תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת, בין היתר, לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות ו/או משיבושים מכל מין וסוג, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.
 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותיו. כמו כן, המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי שנקר אינה אחראית לכל שימוש כאמור.
 • בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר לצורך קבלת מידע אודות הליכים המוסדרים, בין היתר, בתקנוניה, נהליה ופרסומיה הרשמיים של שנקר, יהיה המידע המפורסם בהם המידע המחייב.
 • שנקר אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או קבלת שירותיו ו/או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או תוכן האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בנושא כלפי שנקר ו/או כלפי מי מטעמה.
 • שנקר עושה כל שביכולתה כדי לאפשר את פעילותו התקינה של האתר, אולם שנקר אינה אחראית להפרעות ו/או הפסקות בתקשורת האתר, לזמינות המידע והשירותים באתר.
 • שנקר עושה כל שביכולתה כדי שהמידע והשירותים המוצגים באתר יהיו מהימנים, נכונים ומדויקים, אולם שנקר לא תישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע ו/או השירותים באתר. 
 • המשתמש מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בתוכנו כל שימוש שאינו למטרות לשמן נועד ובכלל זה אין לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או שימוש לצורכי קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
 • חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות לאתר מידע בלתי חוקי ובין היתר מידע מאיים ו/או כזה שיש בו משום לשון הרע ו/או השמצה ו/או דברי גנאי ו/או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על הדין.

קישורים

 • באתר קיימים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים אלה מובאים לנוחות המשתמש בלבד (להלן: "אתרים מקושרים").
 • קיומם של קישורים אלה באתר אינו מעיד על היות המידע באתרים מקושרים מהימן, מלא או עדכני.
 • אין לפרש קישורים אלה כמתן גושפנקה ו/או אישור ו/או המלצה ו/או העדפה על ידי שנקר לאותם אתרים מקושרים, לרבות למידע והשירותים המוצגים שם.
 • שנקר אינה נושאת בכל אחריות למידע והשירותים באתרים מקושרים ולא תישא בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר עלול להיגרם למשתמש עקב שימושו באתרים מקושרים ו/או הסתמכותו על המידע והשירותים המוצגים באתרים מקושרים.
 • שנקר לא נושאת בכל אחריות לעדכון הקישורים המפורסמים באתר ו/או בדיקת תקינותם ופעילותם.

מסירת פרטים אישיים ופרטיות

 • לצורך קבלת חלק משירותי האתר מוסר המשתמש לשנקר את פרטיו האישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון (להלן: "הפרטים האישיים"). כמו כן, הפרטים האישיים של המשתמש נאספים על ידי שנקר במסגרת שימושו של המשתמש באתר ו/או פנייתו לשנקר.
 • המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ואמיתיים. המשתמש רשאי בכל עת לעדכן את פרטיו האישיים והוא נושא באחריות הבלעדית לעשות כן.
 • הפרטים האישיים של המשתמש לא יופיעו ולא יוצגו באתר ולא יהיו נגישים למשתמשים אחרים באתר.
 • מטרות מסירת הפרטים האישיים ואיסופם על ידי שנקר הן, בין היתר, כדלקמן: (1) יצירת קשר עם המשתמש; (2) הצעת שירותיה של שנקר באופן התואם את דרישות המשתמש; (3) שיפור וייעול השירות הניתן על ידי שנקר למשתמש.
 • שנקר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצרכיה המנהליים, העסקיים, השיווקיים והמסחריים, לרבות לצורך ניתוח ועריכת סטטיסטיקות ובלבד שלא יהיה באמור בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי והכל בכפוף לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות באתר ולדין.
 • שנקר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצורך שליחת עדכונים שוטפים, הצעות לייעול השירות, מגזינים, מידע שיווקי ופרסומי ועוד, וזאת בכפוף לקבלת הסכמתו של המשתמש מראש ובכתב ליצירת קשר כאמור. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת באמצעות שליחת בקשה באמצעות הדוא"ל.
 • משתמשים אשר התקבלו ללימודים בשנקר מקבלים עם קבלתם גישה למערכת "מידע-נט מכלול" (להלן: "מכלול"). עם כניסתו למכלול יכול המשתמש לקבל מידע הנוגע ללימודיו ובין היתר לצפות במערכת שעות, לוח בחינות, ציונים, חומרי לימוד המועלים למכלול, הודעות ועוד. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית להיכנס מעת לעת ו/או במידת הצורך למכלול לצרכי מעקב והתעדכנות. 
 • ידוע למשתמש כי שנקר ו/או מי מטעמה עושים שימוש במכלול, בין היתר, גם לצורך העברת מידע, הודעות ועדכונים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש אשר את פרטיה מסר המשתמש לשנקר ו/או למי מטעמה. המשתמש נושא באחריות המלאה לעדכון פרטי תיבת הדואר האלקטרוני אשר מסר ולפעילותה התקינה. 
 • משתמש אשר לא מעוניין לקבל מידע, הודעות ועדכונים ממכלול ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור, יגיש בקשה בכתב בנושא לכתובת דוא"ל meydanet@shenkar.ac.il
 • ידוע למשתמש, כי במקרה בו הוגשה מטעמו בקשה בכתב כאמור, לא תהיה לו כל טענה כלפי שנקר ו/או מי מטעמה בגין אי מסירת ו/או אי הגעת המידע, ההודעות והעדכונים לידיעתו והוא נושא באחריות המלאה להתעדכן באמור באופן עצמאי באמצעות כניסה למכלול.
 • שנקר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים ו/או למסרם לצד ג' מבלי לקבל את הסמכתו של המשתמש במקרים הבאים: (1) קיומה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לשנקר; (2) קיומו של צו שיפוטי המורה לשנקר לעשות כן; (3) המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או את הדין; (4) שנקר קיבלה טענה ו/או תלונה לפיה המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הדין.
 • שנקר נוקטת בכל האמצעים הסבירים לאבטחת הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ולאבטחת כל מערכותיה. יחד עם זאת, שנקר לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ו/או הנאספים על ידי שנקר, במישרין ו/או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת שנקר.

פניה מקוונת לשנקר

 • המשתמש רשאי לפנות לשנקר באופן מקוון באמצעות האתר.
 • שנקר תעשה מאמץ להשיב לפניות המשתמש אולם אין היא מחויבת לעשות כן ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.
 • שנקר רשאית להשיב לפניות המשתמש בכתב ו/או בע"פ והכל באמצעי התקשורת המקובלים תוך שימוש בפרטים האישיים אשר המשתמש הותיר באתר. המשתמש נותן את הסמכתו המלאה לכך ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.

תשלום מקוון

 • במסגרת הרשמה מקוונת ללימודים בשנקר יידרש התלמיד לשאת בתשלום דמי הרשמה כמפורט בתקנוניה של שנקר.
 • התשלום בגין דמי ההרשמה מתבצע באופן מקוון באמצעות מסירת פרטי אמצעי התשלום של המשתמש. לצורך ביצוע התשלום יועבר המשתמש מהאתר לאתר אינטרנט אחר אשר אינו באחריותה ו/או פיקוחה של שנקר ואין היא נושאת בכל אחריות לפעילותו.
 • פרטי אמצעי התשלום הנמסרים על ידי המשתמש כאמור אינם נשמרים על ידי שנקר ולא נעשה בהם כל שימוש על ידה.
 • שנקר לא תישא בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר עלול להיגרם למשתמש עקב מסירת פרטי אמצעי התשלום כאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא כלפי שנקר ו/או כלפי מי מטעמה.

אבטחת מידע

 • שנקר נוקטת בכל האמצעים הסבירים ועושה כל שביכולתה בכדי להגן מפני חדירות בלתי מורשות ו/או חדירות אשר אינן בשליטתה למערכותיה ובכלל זה לאתר.
 • הואיל והמדובר בפעילות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של שנקר להבטיח חסינות מוחלטת ומלאה מפני חדירות כאמור למערכותיה ופגיעה בהן ו/או מפני פגיעה בפרטיות המשתמש.
 • למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי שנקר ו/או מי מטעמה במקרה של חדירה כאמור, ושנקר לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של חדירה כאמור.

קנין רוחני וזכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם המידע והשירותים באתר ו/או התוכן הכרוך בעריכת ועיצוב האתר, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, שייכים באופן בלעדי לשנקר, אלא אם כן נקבע מפורשות, כי הזכויות שייכות לגורם אחר.
 • שמה של שנקר, שם המתחם של האתר וסימנים קניינים (בין אם רשומים ובין אם לאו), הינם קניינה הבלעדי של שנקר ואין לעשות בהם כל שימוש.
 • המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי את תוכן האתר והמידע שבו בכל דרך שהיא.
 • חל איסור מוחלט על המשתמש לפגוע בזכויות קניין רוחני של אחרים באתר.

חסימת משתמש

 • שנקר שומרת על זכותה לחסום משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או פעל בכל דרך שיש בה כדי לפגוע בפעילותה של שנקר ו/או פעל בניגוד לדין. 
 • חל איסור על משתמש שנחסם להירשם באתר ו/או לפנות לשנקר תחת שם אחר.

שיפוי

 • משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או פגע בפעילותה של שנקר ו/או פעל בניגוד לדין, במעשה ו/או במחדל, יהיה עליו לשפות את שנקר ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה על כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

מקום שיפוט

 • על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 • מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה ו/או למדיניות הפרטיות באתר ו/או להפעלת האתר ופעילותו יהיה נתון לבתי המשפט המוסכמים בתל אביב יפו בלבד.

יצירת קשר

 • בכל שאלה אודות האתר ו/או פעילותו ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: info@shenkar.ac.il.
בודק...