תקנון הלימודים במחלקה לעיצוב טקסטיל

להורדת התקנון המלא לחצו כאן!

כללי

 • תקנון זה בא להשלים את תקנון הלימודים הכללי של שנקר בכל הקשור להתנהלות ספציפית במחלקה לעיצוב טקסטיל. בכל הנושאים הכללים, כגון: נוכחות, היעדרות, ערעורים וכדומה, יש להתעדכן בתקנון הלימודים כללי של שנקר.
 • על הסטודנט/ית לעדכן את פרטיו האישיים, מספר טלפון וכתובת דוא"ל פעילה במשרד המחלקה ובמערכת המידענט. על אחריותו המלאה של הסטודנט לבדוק את הדוא"ל באופן שוטף.
 • יש לפתוח כתובת ג׳ימייל על מנת שתוכלו להתעדכן בפעילות המחלקה בלוח השנה  המחלקתי שנמצא בגוגל דרייב.
 • על הסטודנטית/סטודנט האחריות הבלעדית לעקוב אחרי מצב נקודות הזכות שלו בקורסי היחידה לפילוסופיה של האמנות, עיצוב וטכנולוגיה במשך כל שנות לימודיו ולדאוג לסגירת חובות אקדמיים. חשוב מאוד לדאוג להתאמה מלאה בין הקורסים אותם הסטודנט לומד בפועל לבין הקורסים המופיעים במערכת המידע-נט. בכל שאלה ניתן לפנות למתאמת האקדמית.

ציונים 

 • הציון הסופי בקורס יהיה מבוסס על פי הקריטריונים כפי שמפורטים בסילבוס שנמצא במידענט
 • הרכב הציון הסופי יהיה נגיש לבקשת הסטודנטים ויפורט במקרה של ערעור על ציון
 • ערעור על ציון יכול להוביל להורדה של הציון ולא רק להעלאתו
 • נוכחות בשיעורים אינה מזכה בציון - היא ברורה מאליה!
 • היעדרות מעל שלושה שיעורים מהוות כישלון (עם או בלי אישור מחלה ולמעט מילואים).
 • במקרים חריגים יש לפנות בהקדם למתאמת האקדמית של המחלקה.
 • 3 איחורים מהווים חיסור (ובהתאם למה שהגדיר המרצה בסילבוס).

 

מדרג הציונים במחלקה

100-95

הישג יוצא מן הכלל ברמה מעשית ואינטלקטואלית

95-90

הצטיינות יתרה, הישגים בולטים ביותר והשקעה מרבית

90-87

מצטיין, הישגים בולטים והשקעה מרבית

86-81

טוב, הישגים והתקדמות ניכרים מאוד והשקעה מרבית

80-75

בינוני, הישגים והתקדמות בינוניים אך ניכרים, השקעה רצינית, אך יש צורך בשיפור

72

חלש, הישגים והתקדמות מאפשרים המשך לימודים, השקעה לא מספקת, יש צורך בשיפור משמעותי

70

עובר, חלש ביותר, מספיק למעבר לשנה הבאה, מחייב שיפור משמעותי ביותר

 

הסבר לגיליון הציונים

 • בגיליון הציונים הרשמי מופיעים מספר ערכים שאינם ציון, והם משוקללים בממוצע הציונים של הסטודנט כציון "0": לא נבחן / נכשל / לא הגיש פרויקט/עבודה / לא השלים מטלות הקורס.
 • ציון "0", גם אם בשל סיבות טכניות, יכול לגרור את ממוצע הציונים כלפי מטה ואף לגרום להדחה מהלימודים.

איחורים והתנהלות בשיעור:

 • אין לאחר לשיעורים ואין לצאת באמצע השיעור כדי לקבל עזרה טכנית (אלא אם סוכם מול המרצה), או לעבוד על משימות לקורס אחר (3 איחורים יהוו חיסור בשיעור)
 • אין להפעיל ולהשתמש בשום אופן בטלפונים הניידים או ציוד אלקטרוני אישי אחר בזמן השיעור.
 • בזמן השיעור יש לשים את הטלפון הנייד על מצב שקט ללא רטט או זמזום ולהכניסו לתיק. הנוהל חשוב לא רק מבחינה משמעתית גרידא, אלא כדי לאפשר לכלל המשתתפים להתפנות באופן מלא לשיעור.

ועדת הוראה מחלקתית

 • הוועדה כוללת את ראש המחלקה, חברי סגל, נציג סגל עמית ומתאמת אקדמית של המחלקה.
 • הוועדה דנה בנושאים אקדמיים כלליים, במצבם האקדמי של הסטודנטים ומעבר משנה לשנה וגם בבקשות מיוחדות וחריגות.
 • במידת הצורך יצורפו חברי סגל נוספים או מרצים רלוונטיים של המחלקה.
 • בכל סוף שנה תתקיים ועדת הוראה בנושא ציונים

תפקידים של חברי סגל

 • כל חבר סגל במחלקה אחראי על תחום אקדמי או מנהלי שיפורסם בתחילת כל שנת לימודים
 • הסטודנטים יכולים לפנות לחברי הסגל בשעות הקבלה שלהם לייעוץ כללי ולנושאים שבתחומי האחריות שלהם

מנהלי סדנאות

 • לכל הסדנאות במחלקה ישנם מנהלים או אחראיים אשר ממונים מטעם שנקר והמחלקה על עבודה שוטפת תקינה בסדנה.
 • שאלות הנוגעות בהתנהלות בסדנאות יש להפנות למנהלי הסדנאות בתאום עם מרצי הקורסים.

מהלך הקורסים, הגשות ועבודות

 • מהלך קורסי סטודיו: הסטודנט חייב לעמוד בכל התרגילים/המטלות הניתנות ע"י המרצה במשך הקורס ללא יוצא מן הכלל.
  מילוי חלקי של חובות הקורס יבוא לידי ביטוי בציון חלקי, גם כאשר החלק אשר הסטודנט ביצע הוערך בציון גבוה. כלומר: ההצלחה בקורס מעשי תלויה בכל מהלך הקורס ולא רק בתרגיל הסופי.
 • הגשות בקורסי סטודיו: סטודנט חייב להשתתף בכל ההגשות המתקיימות במסגרת לימודיו ו/או להגיש את כל המטלות והתרגילים אשר ניתנים בקורסים מעשיים במועד אשר נקבע ע"י המרצה.
  במידה ונבצר ממנו מסיבה מוצדקת (ראו תקנון לימודים כללי: מחלה, מילואים וכדומה) לגשת למועד ההגשה שנקבעה מראש, ועדת הוראה תדון על אפשרות מתן מועד נוסף להגשה בקורס מעשי בתאום ובהמלצת המרצה. הסטודנט יפנה בבקשה למרצה עד 7 ימים מיום ההגשה. המרצה יפנה את הבקשה למתאמת האקדמית לצורך דיון בוועדת הוראה. זאת אך ורק בתנאי שהסטודנט עמד בכל מטלות הקורס עד להגשה.
 • בקשות לדחיית מועד הגשה בקורס מעשי לכלל הכיתה מותנות בהסכמה של כל הסטודנטים בקורס. הבקשות יופנו למרצה הקורס והוא יחליט אם להפנות את הבקשה למתאמת האקדמית.
 • אין מועדי ב׳ ואין הגשות חוזרות בקורסי סטודיו לשם שיפור ציון. ציון נכשל מחייב חזרה על הקורס או קורס אחר שייקבע בוועדת הוראה ובהמלצת המתאמת האקדמית.
 • הגשת עבודות עיוניות: עבודות עיוניות יימסרו במשרד המחלקה בתאריך שייקבע מראש. המועד יצוין בסילבוס בכל קורס. הסטודנט יקבל אישור על מסירת העבודה במשרד המחלקה.
  העבודות תוחזרנה לסטודנט באופן אישי באמצעות משרד המחלקה בתאריכים שיפורסמו בהודעת דוא"ל לסטודנט.
 • קורסי בחירה: ניתן לבטל/לשנות השתתפות בקורס בחירה עד לתום השבועיים הראשונים של כל סמסטר, אך לא מעבר לכך.
  לא ניתן לבטל השתתפות בקורס חובה.
 • לימודי תרבות השאלות וההבהרות הקשורות בקורסים עיוניים, עבודות עיוניות, מועדי הגשות ותכנים של קורסים עיוניים יש להפנות ישירות להיחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה, דרך המרצה בקורס העיוני והמתאמת האקדמית של לימודי התרבות.

מעבר משנה לשנה

 • מעבר משנה א' לשנה ב'
  ממוצע ציונים שנתי (סמסטר א׳ + ב׳): 70 ומעלה
  קורסים: "סטודיו קונספט" 1 ו-2 ו"עיצוב בסיסי“: ציון 70 ומעלה
  מבואות בקורסי סריגה, אריגה, הדפסה: ממוצע ציונים 70 ומעלה.
 • מעבר משנה ב' לשנה ג':
  ממוצע ציונים שנתי (סמסטר א׳ + ב׳): 70 ומעלה
  קורסים במסלול עיצובי : ציון 70 ומעלה
 • מעבר משנה ג' לשנה ד':
  ממוצע ציונים שנתי (סמסטר א׳ + ב׳): 70 ומעלה
  קורסים במסלול  עיצובי: ציון 70 ומעלה
  השלמה מלאה של כל הקורסים במסלול ההתמחות העיצובית בציון 70 ומעלה
 • סטודנט שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים האלה יוזמן לדיון בפני ועדת הוראה בסוף השנה. בוועדה יוחלט:
  א. בנסיבות מיוחדות תינתן לסטודנט האפשרות לעלות על תנאי לעוד סמסטר או שנה. הוועדה תוכל להחליט מה יהיה התנאי שעל הסטודנט לעמוד בו, למשל: חזרה על קורסים, השלמת עבודות, ועמידה בממוצע ציונים 75 או בציון 80 בקורס מסוים עליהם תחליט הוועדה. כל מקרה יבחן לגופו
  ב. הסטודנט לא יוכל להמשיך לשנה הבאה ויצטרך לחזור על השנה כולה, או במתכונת חלקית. במקרה כזה תוכל הוועדה לדרוש מהסטודנט לחזור על כל קורס בו קיבל מציון 70 ומטה. סטודנט לא יוכל לחזור על שנה במתכונת מלאה או חלקית יותר מפעם אחת.
  ג. המלצה על סיום לימודי הסטודנט במחלקה (במקרים של שני ציוני נכשל בקורסי התמחויות ו/או שלושה נכשלים בקורסים אחרים, תהיה ההמלצה להדחה אוטומטית). המלצה על סיום לימודים תובא לאישור בפני ועדת ההוראה העליונה של שנקר.
 • כדי להרחיב את המידע המתייחס למצב בלימודים, ולצורך הסקת מסקנות מבוססות, רשאית המחלקה לקיים הליך בדיקת תיק עבודות (פורטפוליו) במעבר משנה לשנה לסטודנט, לכיתה או לשכבה.

חלוקה למסלולי עיצוב בסוף שנה א׳:

 • כל סטודנט בשנה א' יגיש בסוף השנה תיק עבודות וספרי סקיצות או בכל פורמט אחר שייקבע בועדת הוראה מחלקתית
 • ועדת הוראה, בהתייעצות עם צוות מורים מקצועיים, יקבעו את מסלול העיצוב תוך התייחסות לנתוני התיק, העדפה של הסטודנט ומספר מקומות בכל מסלול.
 • לא ניתן לערער על החלטת הוועדה.

מעבר מסלול לימוד

 • מעבר מסלול: המעבר יתאפשר במקרים חריגים ובאישור ראש המחלקה, וועדת הוראה ובהתייעצות עם מורים מקצועיים.
 • תנאי המעבר
  ציון עובר והשלמה של כל המטלות והתרגילים של קורסי ההתמחות הראשונית.
  זמינות של מקום במסלול אליו מבקשים לעבור.
  תחילת מסלול ההתמחות מראשיתו: סמסטר א', שנה ב'.
  בקשה למעבר תוגש למתאמת המחלקה. במידה והבקשה תאושר ע"י ועדת הוראה הסטודנט יוכל להמשיך בקורסי בחירה ולימודי תרבות של שנה ג', אך לא יוכל לגשת לפרויקט גמר שנה לאחר מכן.
  מעבר מסלול משמעותו פיצול מערכת והארכת זמן הלימודים לשנה נוספת. כל מקרה חריג יבחן לגופו.

הכרה בקורסים ע"ס לימודים קודמים

 • קורסים מעשיים: ההכרה מלאה או חלקית יכולה להינתן בהחלטת וועדת הוראה בהתייעצות עם מרצה רלוונטי על סמך תיק עבודות, גיליון ציונים ו/או תעודה.
 • בעלי השכלה אקדמית או הכשרה מעשית אחרת קודמת אשר מבקשים לבדוק את זכאותם לפטור מקורסים ע"ס לימודים קודמים מתבקשים לפנות למתאמת האקדמית של המחלקה לפני תחילת שנה"ל בצרוף גיליון ציונים וסילבוס המתאר את הקורסים
 • קורסים עיוניים: ראו היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה.

חילופי סטודנטים וסטאזים

 • חילופי סטודנטים: בהתאם לתקנון לימודים כללי של שנקר - רשאים להגיש אך ורק סטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 88 ומעלה.
 • ועדת הוראה מחלקתית תחליט על מספר הסטודניות שיצאו כל שנה לחילופים ולתעדכן את הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים
 • סטאז'ים: במחלקה מתקיימים סטאז'ים בחברות תעשייתיות וסטודיו לעיצוב בפורמטים משתנים במהלך חופשת קיץ בשנים ג' ו-ד'.
 • בחירת מועמדים לסטאז' תיעשה על-ידי ועדת הוראה, תוך התייעצות עם מורים מקצועיים רלוונטיים ובהתאם לדרישות החברה המקבלת והן ביחס להישגים המקצועיים - ציון 88 ומעלה בקורסים מעשיים.
 • הבחירה הסופית תיעשה על-ידי החברה המקבלת.
 • אין אפשרות לערער על החלטות ועדת ההוראה והחברות.
 • סטודנט רשאי ליזום סטאז' בעצמו.
 • שאלות על סטאז'ים יש להפנות לחבר סגל האחראי על התחום.

צוות המחלקה

 • ראש המחלקה, חברי סגל, מתאמת אקדמית ורכזת המשרד זמינים לכל שאלה בשעות הקבלה.
 • פגישות עם ראש המחלקה יש לתאם דרך רכזת המשרד.

תקנון פרויקט גמר

 • פרויקט הגמר במחלקה נמשך שנה ומסתכם בהגשות לקראת סוף סמסטר ב׳ (מועד מדוייק יינתן במהלך סמסטר א׳) ובתערוכה/תצוגה של עבודות הבוגרים.
 • פורמט התצוגה הסופית יינתן במהלך סמסטר א׳.

הנחייה

 • הנחיית פרויקט הגמר תתבצע בקורס "פרויקט גמר" בסמסטר א‘ וסמסטר ב׳ ובמקביל תינתן תמיכה טכנית אישית.
 • החלוקה בקורס ״פרויקט גמר״ תתבצע לאחר הגשת ההצעה לפרויקט הגמר, בהחלטת ראש המחלקה ורכזת פרויקט גמר והתייעצות עם המרצים המקצועיים.
 • הכללים לנוכחות בקורס פרוייקט גמר זהים להשתתפות בכל קורס אחר במחלקה.

תנאי מעבר בין ההגשות בשנה ד׳:

 • מעבר מסמסטר א׳ לסמסטר ב׳: מותנה בציון 70 ומעלה בהגשת סוף הסמסטר שתתקיים בחופשה בין הסמסטרים.
 • אי עמידה בתנאי זה משמעה כישלון בקורס, ואי יכולת להמשיך את פרויקט הגמר. במצב כזה יוזמן הסטודנט לועדת הוראה מחלקתית שם יוחלט האם עליו לחזור על הקורס מתחילתו או שיוכל לקבל מועד להגשה חוזרת ולתיקון הציון. כישלון בהגשה החוזרת לא יאפשר המשך הפרויקט לסמסטר ב׳.
 • go no  go -  הגשה שלישית ואחרונה (לפני הגשה סופית של ״פרויקט גמר״ ) מותנה בציון 70 ומעלה, ההגשה תתקיים באמצע סמסטר ב׳. כישלון בהגשה יאפשר הגשה חוזרת שבועיים לאחר מכן. כישלון בהגשה החוזרת יביא להפסקת העבודה בפרויקט הגמר, הסטודנט יוזמן לדיון בועדת הוראה שתחליט על המשך דרכו של הסטודנט.

הגשות פרויקט גמר

 • יתקיימו עד 3 הגשות במהלך שני הסמסטרים.
 • מתכונת ההגשה תיקבע על-ידי ראש המחלקה, רכזת פרויקט גמר והמנחים בקורס.
 • על הסטודנטים לעבור בהצלחה (ציון 70 ומעלה) את כלל ההגשות.
 • כישלון בהגשה אחת לא יאפשר מעבר לשלב הבא של הפרויקט.
 • במקרים חריגים ובאישור ועדת הוראה מיוחדת תתאפשר הגשה חוזרת
 • אין הגשה חוזרת בהגשה הסופית של פרויקט גמר.
 • כישלון בהגשה סופית משמעו כישלון בפרויקט גמר וחזרה על הפרויקט בשנה שאחרי.
 • חלוקת הציון הסופי: מבקרי חוץ: 40%, ראש המחלקה: 20%, מנחים פנים-מחלקתיים: 40%.
 • ציון עובר בפרויקט גמר: 70 ומעלה.
 • אין אפשרות לערער על הציון הסופי של פרויקט הגמר.

תערוכת/תצוגת עבודות בוגרים ואירועי סוף השנה

 • ראש המחלקה בתאום עם דיקן הפקולטה לעיצוב ובהתייעצות עם רכזת פרויקט גמר וועדת הוראה, יחליטו מדי שנה על פורמט תערוכת הבוגרים והאירועים המתלווים אליה.
 • אוצרות התערוכה תעשה ע"י ראש המחלקה ו/או צוות חברי סגל הממונים ע"י ראש המחלקה.
 • האוצרים רשאים לא להציג או לצמצם היקף עבודות לפי בחירתם ביחס לטיב העבודה, שיקולי מקום ושיקולים אוצרותיים כלליים.
 • הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בהקמת התערוכה וניהול האירועים.

המרת פרויקט גמר מעשי בעבודה כתובה

 • המרת פרויקט גמר מעשי בעבודה כתובה במחלקה לעיצוב טקסטיל תתאפשר אך ורק במקרים חריגים ובאישור ועדת הוראה של המחלקה. במקרים אלה המרה זו תתאפשר אך ורק לסטודנטים בעלי ממוצע 80 בלימודים העיוניים אשר נלמדו עד סוף שנה ג' לפני שניגשו לפרויקט הגמר.
 • היקף ופורמט העבודה ותאריכי הגשתה יקבעו ע״י ועדת הוראה מחלקתית.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים