תקנון הלימודים במחלקה לעיצוב טקסטיל

כללי

 1. וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ (ויקרא י"ט, י"ח).
 2. תקנון זה בא להשלים את תקנון הלימודים הכללי של שנקר בכל הקשור להתנהלות ספציפית במחלקה לעיצוב טקסטיל. בכל הנושאים הכללים, כגון: נוכחות, היעדרות, ערעורים וכדומה, יש להתעדכן בתקנון הלימודים כללי של שנקר.
 3. על הסטודנט לעדכן את פרטיו האישיים, מספר טלפון וכתובת דוא"ל פעילה במשרד המחלקה ובמערכת המידענט. על אחריותו המלאה של הסטודנט לבדוק את הדוא"ל באופן שוטף.
 4. על הסטודנט האחריות הבלעדית לעקוב אחרי מצב נקודות הזכות שלו בקורסי המחלקה וקורסי לימודי תרבות במשך כל שנות לימודיו ולדאוג לסגירת חובות אקדמיים. חשוב מאוד לדאוג להתאמה מלאה בין הקורסים אותם הסטודנט לומד בפועל לבין הקורסים המופיעים במערכת המידע-נט. בכל שאלה ניתן לפנות למתאמת האקדמית.

ציונים 

 • ציונים והערכות של המרצים יהיו מבוססים על: העבודה המעשית של הסטודנט בבית, במסגרת השיעור, במעבדות ובמהלך התמיכה הטכנית מחוץ למסגרת השיעור, תיקי עבודות, עבודות כתובות, עבודות סמינריוניות והשתתפות בכיתה.
 • נוכחות בשיעורים והגשת עבודות אינם מזכים בציון - הם ברורים מאליהם! הציון ניתן על רמת העבודות שמגיש הסטודנט.

מדרג הציונים במחלקה

100-95 הישג יוצא מן הכלל ברמה מעשית ואינטלקטואלית
95-90 הצטיינות יתרה, הישגים בולטים ביותר והשקעה מרבית
90-87 מצטיין, הישגים בולטים והשקעה מרבית
86-81 טוב, הישגים והתקדמות ניכרים מאוד והשקעה מרבית
80-75 בינוני, הישגים והתקדמות בינוניים אך ניכרים, השקעה רצינית, אך יש צורך בשיפור
72 חלש, הישגים והתקדמות מאפשרים המשך לימודים, השקעה לא מספקת, יש צורך בשיפור משמעותי
70 עובר, חלש ביותר, מספיק למעבר לשנה הבאה, מחייב שיפור משמעותי ביותר

הסבר לגיליון הציונים

 • בגיליון הציונים הרשמי מופיעים מספר ערכים שאינם ציון, והם משוקללים בממוצע הציונים של הסטודנט כציון "0": לא נבחן / נכשל / לא הגיש פרויקט/עבודה / לא השלים מטלות הקורס.
 • ציון "0", גם אם בשל סיבות טכניות, יכול לגרור את ממוצע הציונים כלפי מטה ואף לגרום להדחה מהלימודים.

איחורים והתנהלות בשיעור:

 • אין לאחר לשיעורים ואין לצאת באמצע השיעור כדי לקבל עזרה טכנית (אלא אם סוכם מול המרצה), או לעבוד על משימות לקורס אחר.
 • אין להפעיל ולהשתמש בשום אופן בטלפונים הניידים או ציוד אלקטרוני אישי אחר בזמן השיעור.
 • בזמן השיעור יש לשים את הטלפון הנייד על מצב שקט ללא רטט או זמזום ולהכניסו לתיק. הנוהל חשוב לא רק מבחינה משמעתית גרידא, אלא כדי לאפשר לכלל המשתתפים להתפנות באופן מלא לשיעור.
 • היעדרות בלתי מוצדקת משיעורים יכולה לגרום לכישלון בקורס ואף להדחה מהלימודים.

ועדת הוראה מחלקתית

 • הוועדה כוללת את ראש המחלקה, חברי סגל רכזי שכבה, נציג סגל עמית ומתאמת אקדמית של המחלקה.
 • הוועדה דנה בנושאים אקדמיים כלליים, במצבם האקדמי של הסטודנטים ומעבר משנה לשנה וגם בבקשות מיוחדות וחריגות.
 • במידת הצורך יצורפו חברי סגל נוספים או מרצים רלוונטיים של המחלקה.

רכזי שכבה

 • מדי שנה ממנה ראש המחלקה לכל שכבה (מ-א' עד ד') רכז מתוך חברי הסגל.
 • כל השאלות האקדמיות של הסטודנטים באותה שנה יופנו תחילה לרכז השכבה ובהתאם לשיקולו - לראש המחלקה.
 • רשימת הרכזים תפורסם בתחילת כל שנה.

תפקידים של חברי סגל

 • כל חבר סגל במחלקה אחראי על תחום אקדמי או מנהלי במחלקה.
 • הסטודנטים יכולים לפנות לחברי הסגל בשעות הקבלה שלהם עם שאלות רלוונטיות.
 • רשימת תפקידים של חברי הסגל תפורסם בתחילת כל שנה.

מנהלי סדנאות

 • לכל הסדנאות במחלקה (סריגה, אריגה, הדפסה, צביעה, בלתי ארוגים, תפירה) ישנם מנהלים או אחראיים אשר ממונים מטעם שנקר על עבודה שוטפת תקינה בסדנה.
 • שאלות הנוגעות בהתנהלות בסדנאות יש להפנות למנהלי הסדנאות בתאום עם מרצי הקורסים.

מהלך הקורסים, הגשות ועבודות

 • מהלך קורסים מעשיים: הסטודנט חייב לעמוד בכל התרגילים/המטלות הניתנות ע"י המרצה במשך הקורס ללא יוצא מן הכלל.
  מילוי חלקי של חובות הקורס יבוא לידי ביטוי בציון חלקי, גם כאשר החלק אשר הסטודנט ביצע הוערך בציון גבוה. כלומר: ההצלחה בקורס מעשי תלויה בכל מהלך הקורס ולא רק בתרגיל הסופי.
 • הגשות בקורסים מעשיים: סטודנט חייב להשתתף בכל ההגשות המתקיימות במסגרת לימודיו ו/או להגיש את כל המטלות והתרגילים אשר ניתנים בקורסים מעשיים במועד אשר נקבע ע"י המרצה.
  במידה ונבצר ממנו מסיבה מוצדקת (ראו תקנון לימודים כללי: מחלה, מילואים וכדומה) לגשת למועד ההגשה שנקבעה מראש, ועדת הוראה תדון על אפשרות מתן מועד נוסף להגשה בקורס מעשי בתאום ובהמלצת המרצה. הסטודנט יפנה בבקשה למרצה עד 7 ימים מיום ההגשה. המרצה יפנה את הבקשה למתאמת האקדמית לצורך דיון בוועדת הוראה. זאת אך ורק בתנאי שהסטודנט עמד בכל מטלות הקורס עד להגשה.
 • בקשות לדחיית מועד הגשה בקורס מעשי לכלל הכיתה יופנו ראשית למרצה הקורס והוא יחליט אם להפנות את הבקשה למתאמת האקדמית.
 • אין מועדי ב׳ ואין הגשות חוזרות בקורסים מעשיים לשם שיפור ציון. ציון נכשל מחייב חזרה על הקורס.
 • הגשת עבודות עיוניות: עבודות עיוניות יימסרו במשרד המחלקה בתאריך שייקבע מראש. המועד יצוין בסילבוס בכל קורס. הסטודנט יקבל אישור על מסירת העבודה במשרד המחלקה.
  העבודות תוחזרנה לסטודנט באופן אישי באמצעות משרד המחלקה בתאריכים שיפורסמו בהודעת דוא"ל לסטודנט.
 • קורסי בחירה: ניתן לבטל/לשנות השתתפות בקורס בחירה עד לתום השבועיים הראשונים של כל סמסטר, אך לא מעבר לכך.
  לא ניתן לבטל השתתפות בקורס חובה.
  חלק מקורסי סטודיו בחירה מרכזיים של שנה ג' הינם שנתיים - חובה להשתתף בהם לכל אורך השנה. על הסטודנטים בשנה ג' להתעדכן מהם הקורסים השנתיים.
  כל השאלות וההבהרות הקשורות בקורסים עיוניים, עבודות עיוניות, מועדי הגשות ותכנים של קורסים עיוניים יש להפנות ישירות ליחידה ללימודי תרבות, דרך המרצה בקורס העיוני והמתאמת האקדמית של לימודי התרבות.

מעבר משנה לשנה

 • מעבר משנה א' לשנה ב'
  ממוצע ציונים כללי: 70 ומעלה
  קורסים "סטודיו קונספט" 1 ו-2 ו"עיצוב בסיסי": ציון 75 ומעלה
  סדנאות עיצוביות של סריגה, אריגה, הדפסה: ממוצע ציונים 75 ומעלה.
 • מעבר משנה ב' לשנה ג':
  ממוצע ציונים כללי: 70 ומעלה
  התמחות עיצובית (סריגה, אריגה, הדפסה): ציון 75 ומעלה
 • מעבר משנה ג' לשנה ד':
  ממוצע ציונים כללי: 70 ומעלה
  התמחות עיצובית: ציון 75 ומעלה
  השלמה מלאה של כל מסלול ההתמחות העיצובית (סריגה/אריגה/הדפסה: השלמה של כל קורסי מסלול ההתמחות בציון 75 ומעלה)
 • סטודנט שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים האלה יובא לדיון בפני ועדת הוראה בסוף השנה. בוועדה יוחלט:
  א. בנסיבות מיוחדות תינתן לסטודנט האפשרות לעלות על תנאי לעוד סמסטר או שנה. הוועדה תוכל להחליט מה יהיה התנאי שעל הסטודנט לעמוד בו, למשל: חזרה על קורסים, השלמת עבודות, ועמידה בממוצע ציונים 75 או בציון 80 בקורס מסוים עליהם תחליט הוועדה. כל מקרה יבחן לגופו. 
  ב. הסטודנט לא יוכל להמשיך לשנה הבאה ויצטרך לחזור על השנה כולה, או במתכונת חלקית. במקרה כזה תוכל הוועדה לדרוש מהסטודנט לחזור על כל קורס בו קיבל מציון 75 ומטה. סטודנט לא יוכל לחזור על שנה במתכונת מלאה או חלקית יותר מפעם אחת.
  ג. המלצה על סיום לימודי הסטודנט במחלקה (במקרים של שני ציוני נכשל בקורסי התמחויות ו/או שלושה נכשלים בקורסים אחרים, תהיה ההמלצה להדחה אוטומטית). המלצה על סיום לימודים תובא לאישור בפני ועדת ההוראה העליונה של שנקר.
 • כדי להרחיב את המידע המתייחס למצב בלימודים, ולצורך הסקת מסקנות מבוססות, רשאית המחלקה לקיים הליך בדיקת תיק עבודות (פורטפוליו) במעבר משנה לשנה לסטודנט, לכיתה או לשכבה.

חלוקה להתמחויות עיצוביות: סריגה, אריגה, הדפסה

 • כל סטודנט בשנה א' יגיש בסוף השנה תיק עבודות וספרי סקיצות.
 • ועדת הוראה, בהתייעצות עם צוות מורים מקצועיים, יקבעו את תחום ההתמחות תוך התייחסות לנתוני התיק, העדפה של הסטודנט ומספר מקומות בכל התמחות.
 • לא ניתן לערער על החלטת הוועדה.
 • מעבר להתמחות אחרת: המעבר יתאפשר במקרים חריגים בשנה ב' בלבד באישור ראש המחלקה וועדת הוראה ובהתייעצות עם מורים מקצועיים.
 • תנאי המעבר
  ציון עובר והשלמה של כל המטלות והתרגילים של קורסי ההתמחות הראשונית.
  זמינות של מקום בהתמחות אליה מבקשים לעבור.
  תחילת מסלול ההתמחות מראשיתו: סמסטר א', שנה ב'.
  בקשה למעבר תוגש למתאמת המחלקה לקראת סוף סמסטר ב' של שנה ב'. במידה והבקשה תאושר ע"י ועדת הוראה הסטודנט יוכל להמשיך בקורסי בחירה ולימודי תרבות של שנה ג', אך לא יוכל לגשת לפרויקט גמר שנה לאחר מכן.
  מעבר התמחות משמעותו פיצול מערכת והארכת זמן הלימודים לשנה נוספת. כל מקרה חריג יבחן לגופו.

הכרה בקורסים ע"ס לימודים קודמים

 • קורסים מעשיים: ההכרה מלאה או חלקית יכולה להינתן בהחלטת וועדת הוראה בהתייעצות עם מרצה רלוונטי על סמך תיק עבודות, גיליון ציונים ו/או תעודה.
 • בעלי השכלה אקדמית או הכשרה מעשית אחרת קודמת אשר מבקשים לבדוק את זכאותם לפטור מקורסים ע"ס לימודים קודמים מתבקשים לפנות למתאמת האקדמית של המחלקה לפני תחילת שנה"ל בצרוף גיליון ציונים וסילבוס המתאר את הקורסים. 
 • קורסים עיוניים: ראו תקנון היחידה ללימודי תרבות.

חילופי סטודנטים וסטאז'ים

 • חילופי סטודנטים: בהתאם לתקנון לימודים כללי של שנקר - רשאים להגיש אך ורק סטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 87 ומעלה.
 • סטאז'ים: במחלקה מתקיימים סטאז'ים בחברות תעשייתיות וסטודיו לעיצוב בפורמטים משתנים (משך, תשלום, נקודות זכות) במהלך חופשת קיץ בשנים ג' ו-ד'.
 • בחירת מועמדים לסטאז' תיעשה על-ידי ועדת הוראה, תוך התייעצות עם מורים מקצועיים רלוונטיים ובהתאם לדרישות החברה המקבלת והן ביחס להישגים המקצועיים - ציון 87 ומעלה בקורסים מעשיים.
 • הבחירה הסופית תיעשה על-ידי החברה המקבלת.
 • אין אפשרות לערער על החלטות ועדת ההוראה והחברות.
 • סטודנט רשאי ליזום סטאז' בעצמו.
 • שאלות על סטאז'ים יש להפנות לחבר סגל האחראי על התחום.

צוות המחלקה

 • ראש המחלקה, חברי סגל, מתאמת אקדמית ורכזת המשרד זמינים לכל שאלה בשעות הקבלה.
 • פגישות עם ראש המחלקה יש לתאם דרך רכזת המשרד.

תקנון פרויקט גמר

 • פרויקט הגמר במחלקה נמשך שנה ומסתכם בהגשות סוף השנה ותערוכת בוגרים.

הנחייה

 • הנחיית פרויקט הגמר תתבצע דרך קורס "הכנה לפרויקט גמר" בסמסטר א', הנחיה אישית וסדנאות עיצוביות.
 • המנחים האישיים יקבעו על-ידי ראש המחלקה וועדת הוראה מיוחדת בהתאם לאופי הפרויקטים, העדפת הסטודנט וזמינות המנחים.
 • לא ניתן לערער על החלטת הועדה.
 • יש להגיע לכלל המפגשים, ההנחיות והסדנאות - אי הגעה תגרור הפסקת תהליך פרויקט גמר.
 • יש להגיע מוכנים למפגשי הנחיה אישית עם מטלות, סקיצות ושאלות ספציפיות אל המנחה.
 • יש לשמור על קשר רציף עם המנחים לכל אורך התהליך.
 • היעדרות מהנחיה דינה כהיעדרות מכל שיעור אחר והיא יכולה לגרור כישלון טכני ודחיית פרויקט הגמר לשנה הבאה.

מעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' שנה ד'

 • ציון 70 ומעלה בקורס "הכנה לפרויקט גמר".
 • עמידה בדרישות כל ההגשות של סמסטר א'. אי עמידה בתנאי זה משמעה כישלון בקורס, אי יכולת להמשיך את הפרויקט וחזרה על הקורס מתחילתו בשנה הבאה.

הגשות פרויקט גמר

 • יתקיימו עד 3 הגשות בסמסטר א' ועד 3 הגשות בסמסטר ב' (כולל הגשה סופית). 
 • מתכונת ההגשה תיקבע על-ידי ראש המחלקה ופורום פרויקט גמר.
 • על הסטודנטים לעבור בהצלחה (ציון 70 ומעלה) את כלל ההגשות.
 • כישלון בהגשה אחת לא יאפשר מעבר לשלב הבא של הפרויקט.
 • במקרים חריגים ובאישור ועדת הוראה מיוחדת תתאפשר הגשה חוזרת בסמסטר א'.
 • אין הגשה חוזרת בהגשה הסופית של פרויקט גמר.
 • כישלון בהגשה סופית משמעו כישלון בפרויקט גמר וחזרה על סמסטר ב' של שנה ד'.
 • חלוקת הציון הסופי: מבקרי חוץ: 40%, ראש המחלקה: 20%, מנחים פנים-מחלקתיים: 40%.
 • ציון עובר בפרויקט גמר: 70 ומעלה.
 • אין אפשרות לערער על הציון הסופי של פרויקט הגמר.

תערוכת בוגרים ואירועי סוף השנה

 • ראש המחלקה בתאום עם דיקן הפקולטה לעיצוב ובהתייעצות עם ועדת הוראה יחליט מדי שנה על קיום תערוכת הבוגרים, הפורמט שלה והאירועים המתלווים אליה.
 • אוצרות התערוכה תעשה ע"י ראש המחלקה ו/או צוות חברי סגל הממונים ע"י ראש המחלקה.
 • האוצרים רשאים לא להציג או לצמצם היקף עבודות לפי בחירתם ביחס לטיב העבודה, שיקולי מקום ושיקולים אוצרותיים כלליים.
 • הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בהקמת התערוכה וניהול האירועים.

המרת פרויקט גמר מעשי בעבודה כתובה

 • המרת פרויקט גמר מעשי בעבודה כתובה במחלקה לעיצוב טקסטיל תתאפשר אך ורק במקרים חריגים ובאישור ועדת הוראה של המחלקה וועדת הוראה של היחידה ללימודי תרבות. גם במקרים אלה המרה זו תתאפשר אך ורק לסטודנטים בעלי ממוצע 80 בלימודים העיוניים אשר נלמדו עד סוף שנה ג' לפני שניגשו לפרויקט הגמר.
 • הנחיית העבודה תהיה באחריות היחידה ללימודי תרבות.
 • היקף ופורמט העבודה ותאריכי הגשתה יקבעו ע״י היחידה ללימודי תרבות בתאום עם המחלקה.

בראש העמוד: פרויקט הגמר של קארן שר, בוגרת המחלקה משנת 2019 (צילום: אחיקם בן-יוסף)

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>