תקנון הלימודים ביחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה

דירוג ציונים

100-95 מעולה
94-85 טוב מאוד
84-75 טוב
74-66 פחות מטוב
65-60 חלש
פחות מ-60 נכשל
06 זכאי להגשה מאוחרת

הסבר לגיליון ציונים

בגיליון הציונים הרשמי מופיעים מספר ערכים שאינם ציון, והם משוקללים בממוצע הציונים של הסטודנט כציון "0": לא נבחן / נכשל / לא הגיש פרויקט או עבודה / לא השלים מטלות הקורס. חשוב מאוד לדאוג להתאמה מלאה בין הקורסים שאותם הסטודנט לומד בפועל לבין הקורסים המופיעים במערכת במידע-נט. במקרה של אי התאמה יש לפנות למתאמת האקדמית. חשוב להבין כי ציון "0", גם אם בשל סיבות טכניות, יכול לגרור את ממוצע הציונים באופן דרמטי כלפי מטה ואף לגרום להדחה מהלימודים. 

חובת הגשה של עבודות או מבחני בית במועד

העבודות ומבחני הבית יוגשו במועד שמפורסם במערכת המידע-נט. בקשות חריגות בנוגע למועדי הגשה יש להגיש לוועדת ההוראה של היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה במזכירות היחידה באמצעות טופס בקשה חריגה. את התשובות ניתן לקבל במזכירות היחידה שבוע לאחר הגשת הטופס.

חובת נוכחות בשיעורים

 • סטודנט רשאי להיעדר עד שלוש פעמים משיעור מכל סיבה שהיא.
 • ספירת החיסורים כוללת את כל סיבות ההיעדרות, כולל, בין השאר מחלה והיעדרות בתקופת השינויים בשבועיים הראשונים של כל סמסטר, פרט למילואים.
 • נוכחות תיבדק בכל השיעורים על-ידי המרצה והיעדרות מעבר למותר וללא הצדקה תגרור כישלון בקורס ללא הודעה מוקדמת.
 • במקרים חריגים של היעדרויות יש לפנות לוועדת ההוראה של היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה, במזכירות היחידה באמצעות טופס בקשה חריגה. את התשובות ניתן לקבל במזכירות של היחידה שבוע לאחר הגשת הטופס.  

חובת הופעה במועד לשיעורים

 • חל איסור לאחר לשיעורים.
 • מרצה רשאי לא להכניס סטודנט לכיתה ו/או לרשום לסטודנט המאחר חיסור.

חתימת נוכחות בשיעורים

 • סטודנט רשאי לחתום בעבור הנוכחות שלו בלבד.
 • חתימת נוכחות עבור סטודנט אחר הינה עבירה חמורה אשר בגינה הסטודנט שנעדר והסטודנט שחתם יעלו לוועדת משמעת. 

ערעור על ציונים

 • ערעור על ציון יתבצע עד 7 ימים מיום קבלת הציון או מיום סריקת הבחינה במידע-נט - המאוחר מבין השניים.
 • בכדי לערער על ציון יש להיכנס למערכת המידענט ולמלא את בקשת הערעור.
 • התשובה תינתן לסטודנט תוך שבועיים מקבלת הערעור.
 • אם הסטודנט יבקש לערער על החלטת המרצה, הוא יהיה רשאי לעשות זאת בפני ראש היחידה אשר יחליט אם יש לקיים ועדת ערעורים.

קבלת פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים

 • בקשת פטור מקורסי היחידה יש להגיש על טופס רשמי לבקשה חריגה. את הטופס יש להגיש ליחידה היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה במזכירות היחידה בצירוף המסמכים הרלוונטיים מלימודכם הקודמים, ולחזור עד שבוע לאחר הגשת הטופס על מנת לקבל תשובה. 
 • במקרה של פטור חלקי, הסטודנט ייגש לבחינה או יגיש עבודת סיום ללא נוכחות בקורס.

אישור על לקות למידה

 • סטודנט אשר מבקש לקבל הארכת זמן במבחן או דחייה במועד הגשת עבודה על סמך לקות למידה, יפנה למרכז לקידום הסטודנט - הִלה לצורך התייעצות והכרה בבעייתו.
 • לאחר קבל אישור המרכז ובהתאם להמלצת המאבחן, יוכל הסטודנט לקבל הארכה או דחייה. 

שינויים בבחירת קורסים

 • ניתן לבטל או לשנות השתתפות בקורס עד תום השבועיים הראשונים של כל סמסטר. 
 • במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר, יוכלו סטודנטים לבחור להירשם לקורסי בחירה בהיחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האמנות, העיצוב והטכנולוגיה או לבטל את ההרשמה. בשבועיים אלו ניתנת הזדמנות להגיע לשיעורים השונים ולבחון את התאמתם.
 • בתום תקופה זו לא יתאפשר כל שינוי, ובחירת הסטודנט לאותו הסמסטר תוגדר כסופית. חובת הנוכחות בשיעורים שלהם נרשמים בשבוע השינויים חלה גם בשבועיים הראשונים (יש להוסיף ידנית את השם בסוף רשימת הנוכחות).

נהלים אתיים של הגשה וכתיבה של עבודות

 • על הסטודנט לכתוב את העבודה לבד וללא כל עזרה. למען הסר ספק, כתיבת העבודה על ידי כל גורם שאינו חתום על העבודה היא עבירה אתית חמורה.
 • חובה לציין בהערת שוליים ו/או ברשימה הביבליוגרפית את המקור של כל חומר שמופיע בעבודה.
 • לא ייעשה כל שימוש בחומר ממקור שאינו מצוין בעבודה באופן ברור בהערת שוליים ו/או ברשימה הביבליוגרפית.
 • העתקה ו/או סיכום של חומר ממקורות דיגיטליים שאינם אקדמיים אסורים בהחלט.
 • הפרה של חוקים אלה תגרור דיון בוועדת משמעת.

מועדים אחרונים להגשות ומבחנים בשנה"ל תשפ"א

(ניתן לקבוע מועדים מוקדמים יותר, לפי שיקול דעתו של המרצה)

כל העבודות יוגשו ישירות למרצה דרך המודל של הקורס.

סמסטר א':

מבחנים

 • מועדי א׳ של מבחנים יתקיימו בין התאריכים 15-26.2.2021. התאריכים המדויקים יפורסמו בסוף ינואר. 
 • מועדי ב׳ יתקיימו בחודש מרץ. התאריכים המדויקים יפורסמו קרוב יותר למועד. 

עבודות ומבחני בית

 • עבודות מסכמות בקורסי בחירה וקורסי כתיבה יוצרת:תאריך סופי 18.3.2021 עד השעה 23:59.
 • עבודות מסכמות בקורסי ע. גמר עיונית (אמנות) ועבודות ביניים בקורסי סמינריון (כל המחלקות): תאריך סופי 15.4.2021 עד השעה 23:59. 

סמסטר ב':

מבחנים 
 • התאריכים המדויקים יפורסמו בסוף אפריל. 

עבודות ומבחני בית

 • עבודות מסכמות בקורסי בחירה וקורסי כתיבה יוצרת: תאריך סופי 13.8.2021 עד השעה 23:59.
 • עבודות פרוסמינריון וסמינריון (כל המחלקות): תאריך סופי 10.9.2021 עד השעה 23:59.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים