אודות

הקוד האתי של שנקר

שנקר שואפת להיות מושתתת על יסודות מוסריים. בהתאמה, במסמך זה מנוסחים עקרונות אתיים,
שמגלמים ערכים אוניברסליים של הומניזם וזכויות טבעיות, ונותנים ביטוי לעקרונות שראוי ששנקר
תפעל לפיהם.

ערכים אלה כרוכים זה בזה ומהווים תשתית לעצם קיום האקדמיה כאחראית על השכלה גבוהה ומחקר
ולתקינותה, המתחייבת מעצם מאחריות זאת. ההומניזם מציב את המוסר האנושי כמרכז ניהול החיים,
החברה, התרבות והחינוך. הוא מאפיין את בני האדם הן כשווים זה לזה בזכויותיהם הטבעיות (המגיעות
לאדם מעצם היותו אדם) והן כשווים בפני החוק. כמו כן, ההומניזם מגדיר את האדם כאוטונומי ובעל
רצון חופשי בטבעו, ותומך בחתירה לשגשוג אנושי של חופש מימוש עצמי, כולל של רכישת השכלה
ופיתוח תרבותי, במסגרת צדק והוגנות קהילתיים.

אמת

בהיותה מוסד אקדמי, שנקר מחויבת לאמת במובן של ייצוג מהימן של עובדות, חקירת האמת והוראתה,
בכל תחומי העיסוק. כמו כן, שנקר מחויבת ליושרה ואובייקטיביות הן אישית והן מוסדית, בהימנעות
מסילוף עובדות או הטיה. המחויבות לאמת קשורה לוגית וסיבתית לחופש האקדמי שמאפשר חשיפה
והוראה של תיאוריות, מתודות או מחקרים החותרים לאמת וכן הביקורות עליהם, וזאת ללא הטיה מצד
בעלי סמכות או כוח פנים מוסדיים או חוץ מוסדיים.

כבוד

שנקר רואה בכבוד זכות טבעית לכל אדם, השייכת לו (לא מוענקת) מעצם היותו אדם. כבוד האדם הוא
אחד מהיסודות של שנקר כמוסד אקדמי הוגן. מבחינה מעשית שנקר מתחייבת להתנהלות בה: ישמר
כבודו של כל אדם, יישמרו זכויותיו ויינתן יחס הוגן ושווה לכל באי שנקר.

סובלנות

שנקר רואה בסובלנות ערך מכונן. כבוד, אי אפליה וחופש ביטוי ופעולה הן זכויות בסיסיות של ולכל
אחד/אחת . בהתאם לכך, חברי/ות קהילת שנקר יבחרו בהקשבה הדדית, קבלת האחר מכל רקע שהוא,
ללא שיפוט קודם. קהילת שנקר תנהג מתוך כבוד הדדי, רצון טוב, ואיפוק כלפי עמדות, אמונות, פעולות,
קבוצות ו/או פרטים, זאת גם כאשר קיים שוני בין הגורמים ואף שלא תושג הסכמה ביניהם. השיח
במרחבי שנקר, על כל היבטיו – אקדמיים וחוץ אקדמיים, יתנהל מתוך הכלת קולות מגוונים, והתייחסות
מכבדת ועניינית כלפי בני/בנות השיח. המרצים/ות , הסטודנטים/ות יגלו רגישות וסובלנות, לרבות
בנושאים בעלי זיקה פוליטית, דתית ו/או חברתית.

יושרה והוגנות

כל אחד/אחת מקהילת שנקר מחויב/ת להתנהלות ביושרה ובהוגנות ללא משוא פנים. אלה יתבססו על
איזון בין כל מרכיבי שנקר: תחומי ידע, קבוצות ותפיסות שונות, מתוך שמירה על שוויון זכויותיהם /ן
הבסיסיות של כל באי/באות שנקר, ללא כל אפליה.

חופש אקדמי

חופש אקדמי הוא תנאי יסודי למחקר ויצירה של חוקרים/ות, מרצים/ות וסטודנטים/ות בשנקר. הוא
הבסיס למחקר מדעי ותיאורטי מהותי ומתן ביטוי לעמדות ונקודות מבט אישיות ובלתי תלויות של עבודות
עיצוב, אמנות והנדסה. לא תהיה כל מגבלה לחופש האקדמי מטעמים של סמכות בעלי תפקידים
בשנקר או שיקולים מסחריים, פוליטיים וחברתיים, מועילים וטובים ככל שיהיו. מגבלות החופש האקדמי
הינן רק חוקי המדינה. אי קריאה לאלימות ופגיעה ברורה וחד משמעית בערכים אוניברסליים של חופש
הביטוי וכבוד האדם, כגון ניצול ואפליה מכל סוג שהוא.

עם זאת, החופש האקדמי חל אך ורק על פעילותו האקדמית של חבר/ת הסגל ואין לנצלו ככסות לכל
מטרה אחרת.

דווקא החופש האקדמי המלא מחייב את חברי/ות הסגל להקפדה עצמית מלאה. בכלל זה פרסום מלא
ובלתי מוטה של תוצאות המחקר, מתן קרדיט מלא לחוקרים או יוצרים/ות אחרים/ות על עבודות
ורעיונות, והוגנות בהוראה ובמתן הציונים לסטודנטים/ות .

חופש הביטוי

שנקר מעודדת שיח פתוח וביטוי של מגוון דעות ורעיונות, כולל מחלוקות. הפעילויות במסגרות השונות
בשנקר יתנהלו תוך הקפדה על חופש הביטוי וההבעה והכרה בכך שזכותו העקרונית והטבעית של כל
אדם להביע את דעתו. חופש הביטוי הוא נחלת הכול, ללא הבדל במעמד חברתי, כלכלי, שייכות דתית,
מוצא אתני, העדפה מינית, מגדר, גיל, השקפה פוליטית ומגבלה גופנית, תפקודית ו/או נפשית.
עם זאת, חופש הביטוי יסוג, באופן חלקי, במקרים חריגים בלבד, ובכלל זה במקרים של עידוד לאלימות
ו/או הסתה לאלימות וכן כאשר עלולה להיגרם פגיעה ברורה ומשמעותית בזכויות הפרט או הכלל.
המרצים/ות ונושאי/ות התפקידים יקפידו על שיח הוגן אשר מאפשר גם להביע עמדות והשקפות
השונות משלהם/ן, זאת מבלי לפגוע בהערכה/ ציון לסטודנט/ית בגין דעתו/ה ו/או השקפתו/ה
האישית, או פגיעה בעובד/ת בשנקר.

ציבוריות

הנגזרת האתית הראשונה של היות שנקר מוסד אקדמי ציבורי היא בכך ששנקר רואה את עצמה
כשייכת לכל חבריה. או לחלופין לא שייכת לאנשים מסוימים בה, כולל נושאי/ות תפקידים, יותר
מלאחרים/ות.

הנגזרת האתית השנייה היא שנושאי/ות ת פקידי ניהול מכל סוג שהוא נמצאים/ות ברוטציה של חלוקת
הכוח והסמכות. הנגזרת האתית השלישית היא שהאחריות הנורמטיבית או הרגולטורית של נושאי/ות
התפקידים הסמכותיים היא להקפיד על המאפיינים הציבוריים של שנקר.

מכאן נדרשים:

  1. כבוד הדדי בין נושאי/ות הסמכויות והסגל המנוהל.
  2. שימור המעמד של אנשי ונשות הסגל כחברי אמת במוסד.
  3. אחריות מצד נושאי/ות הסמכות לשמור על ציבוריות ואחריות ומצד חברי/ות שנקר להיות
    שותפים /ות פעילים /ות בה.קיימות, ואחריות כלפי החברה והסביבה.

קיימות ואחריות חברתית וסביבתית הן ערכים אתיים בעלי חשיבות רבה בעבור שנקר, ומבוססי מודעות
שראוי לפתח ולהביא בחשבון בהתנהלות שנקר וכל באיה. עניין וטיפוח ידע ומחקר בקיימות ואחריות
חברתית וסביבתית יסייעו לתמוך בבחירות התורמות להתנהלות בת קיימות המקדמת שמירה על
משאבים ותורמת לקיומו של צדק חברתי.

בודק...