תקנון משלים במחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה (החל משנת הלימודים תשע"ט)

 1. ממוצע הציונים הכולל בקורס הניתן במסגרת המחלקה יעמוד על 83. חריגה מממוצע הציונים הכולל תעשה באישור ראשת המחלקה.
 2. עניינו של סטודנט בסטטוס האקדמי המפורט להלן, יובא לדיון בסוף סמסטר החורף ובסוף סמסטר האביב בפני ועדת מעבר מחלקתית:
  א. סטודנט שממוצע ציוניו בשנת לימודים אקדמית עמד על פחות מ 80.
  ב. סטודנט שנכשל בשלושה קורסים בסמסטר או יותר.
  ג. סטודנט העולה לשנה ג', ושקיבל ציון נמוך מ 70 בשני קורסי סטודיו במהלך שנים א ו ב'.
  ד. סטודנט שציונו בקורס סטודיו היה פחות מ 60.
  ה. סטודנט המערער על ציון בקורס סטודיו, וזאת לאחר מיצוי תהליך הערעור דרך מערכת המידענט.
 3. הועדה רשאית לקבל אחת או יותר מההחלטות הבאות לפי העניין:
  א. הסטודנט ילמד בשנה העוקבת בתכנית מצומצמת בה לא ניתן לצבור יותר בשיתוף ראשת המחלקה והמתאמת האקדמית.
  ב. תינתן לסטודנט האפשרות לעלות על תנאי לעוד סמסטר או שנה. הוועדה תוכל להחליט מה יהיה התנאי שעל הסטודנט לעמוד בו. התנאי יכול לכלול חזרה של הסטודנט על שנת הלימודים כולה או חלקה, חזרה על קורסים, השלמת עבודות, ועמידה בממוצע ציונים או בציון קורס מסוים עליהם תחליט הוועדה. כל מקרה יבחן לגופו.
  ג. המלצה על סיום לימודיי הסטודנט במחלקה. המלצה זו תובא לאישור לפני ועדת ההוראה העליונה של שנקר.
  ד. שינוי בציון לסטודנט בקורס סטודיו במקרה של ערעור.
 4. דיון לפי סעיפים (2)  ג', ד' ו ה', ייעשה, בין היתר, בהתאם לכללים הבאים:
  א. הועדה תבחן את עבודתו של הסטודנט בקורס הסטודיו הרלוונטי או בקורסי הסטודיו הרלוונטיים.
  ב. לאחר מכן, תוצג לוועדה חוות דעת של נציג או נציגים ממורי הסטודיו בקורס.
 5. סטודנט שהועדה המחלקתית דנה בעניינו יוזמן לדיון ויקבל על כך הודעה של שבוע מראש. הוועדה תציג בפני הסטודנט את מצבו האקדמי והסטודנט רשאי  להתייחס לטיעונים שהועלו בפניו.
 6. בוועדת מעבר מחלקתית יהיו חברים לפחות שלושה חברי סגל. חברי הועדה ימונו ע"י ראשת המחלקה.

בראש העמוד: מתוך פרויקט הגמר של שרון חדד, בוגרת מחזור 2017

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים