תקנון לימודים בתכנית לתואר שני בעיצוב

הגדרת מסלולי השתלמות ובחירתם
הגדרת סוגי סטודנטים
תנאי קבלת סטודנטים

תנאי סיום
משך התואר

שכר לימוד
הצעת נושא מחקר והגשתו
מנחים ותפקידיהם
הגשת החיבור וקבלת חוות דעת עליו
בחינת גמר: מחקר עם תזה (פרויקט תזה)
בחינת גמר: עבודת גמר ללא-תזה
הליך ההרשמה
הערכת סטודנטים
הצטיינות ופרסי הצטיינות

הגדרת מסלולי השתלמות ובחירתם

 1. תואר יוענק לסטודנט שהוכיח הישגים נאותים ומילא את הדרישות שבתקנות, לרבות לימוד מקצועות, וביצוע מחקר (תואר עם תזה) או עבודת גמר (תואר ללא תזה).
 2. תואר "מוסמך בעיצוב (מעשי, ללא תזה)" יוענק כאשר ההשתלמות כוללת לימוד מקצועות של לימודי מוסמכים, בתכנית לימודים הכוללת עבודת גמר (תואר ללא תזה). תכלית עבודת הגמר היא ליישם את הידע התיאורטי הנרכש והמיומנות בתהליכי עיצוב, בטכנולוגיות ובכלים מתקדמים  בפרויקט גמר אישי בנושא עיצובי מיוחד שיאושר על ידי הוועדה. החיבור יתעד את הקשר בין ההיבטים העיוניים והמתודולוגיים בתהליך העיצוב תוך הדגשת יכולת ניסוח תיאורטי והגדרת מושגים. פרויקט הגמר ילווה בעבודה עיונית.
 3. התואר "מוסמך בעיצוב (מחקרי)" יוענק כאשר ההשתלמות כוללת לימוד מקצועות של לימודי מוסמכים, ביצוע מחקר, הגשת חיבור על המחקר וקבלתו על ידי הבוחנים בבחינת-הגמר (תואר עם תזה). תכלית המחקר בפרויקט תזה היא אימון הסטודנט בשיטות מחקר בעיצוב, כולל סקר ביקורתי, ביצוע מחקר בנושא שאושר על ידי הוועדה, והגשת חיבור מנומק ומפורט. המחקר יהיה עיוני, אמפירי או ניסיוני, תוך הדגשת גישה ושיטה מחקרית המצביעה על חדשנות בתחום העיצוב. בנוסף, תוגש גם עבודת גמר מעשית בהיקף קטן יותר.
 • הסטודנט יודיע לוועדת ההוראה על בחירת מסלול לא יאוחר מתום הסמסטר השני. בחירתו תהיה טעונה אישור הוועדה ואישור ראש התוכנית.
 • באישור ועדת ההוראה רשאי הסטודנט להחליף מסלול. הוועדה תודיע לסטודנט על החלטתה, ולפי הצורך תצרף המלצה בדבר משך ההשתלמות. 
 • במקרים חריגים רשאית ועדת הבוחנים בבחינת-הגמר להציע שינוי מסלול, לאחר שבדקה את החיבור ואו העבודה ומצאה אותו הולם את הדרישות של מסלול שונה מן המקורי.
 • במקרים חריגים רשאית ועדת ההוראה לאשר לסטודנט/ית גם להגיש פרויקט גמר מעשי וגם לכתוב תזה. סטודנטים המעוניינים באפשרות זו יוכיחו הישגים יוצאי דופן הן בפן המעשי והן בפן העיוני, כאשר ממוצע הציונים שלהם בשנה א' יהיה 90 ומעלה.

↑ חזרה לתפריט התקנון

הגדרת סוגי סטודנטים

 • סטודנט מן-המניין: סטודנט שמילא את כל תנאי הקבלה והתקבל ללימודי תואר שני.
 • סטודנט משלים: סטודנט שהתקבל והוא מתחום עיצובי אחר מאשר: אופנה, טקסטיל, תכשיטים ואביזרים ועליו להשלים קורסים (על תנאי, מכיוון שטרם מילא את כל התנאים לקבלה). עמד סטודנט משלים בתנאים שהוטלו עליו, יעבור למעמד של סטודנט מן-המניין. לא עמד בהם בזמן הקצוב, תופסק השתלמותו אלא אם כן החליט ראש התוכנית לתת לו ארכה, על סמך המלצה מנומקת של הוועדה.

↑ חזרה לתפריט התקנון

תנאי קבלת סטודנטים

 • על המועמד להיות ברמה נאותה ובעל תואר ראשון בעיצוב או באמנות מוסד אקדמי מוכר. ממכללת שנקר באחת ממחלקות העיצוב או מהמחלקה לאמנות רב תחומית; או בעל תואר ארבע-שנתי שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר בתחומי העיצוב.
 • סף הקבלה המינימאלי לבוגרי תואר ראשון יהיה ציון ממוצע משוקלל 80.
 • לגבי מועמדים בעלי ציון ממוצע נמוך מסף הקבלה, שסיימו לימודיהם לתואר ראשון לפחות שלוש שנים לפני מועד ההרשמה, רשאית הוועדה להעריך את התאמתם ללימודים בהתאם להישגיהם המקצועיים ו/או העיצוביים בדרך הנראית לה (כגון קבלת חוות-דעת מוסמכת, ראיון אישי, והתחשבות בהישגים בלימודים משלימים) ולמסור לראש התוכנית המלצה מנומקת בדבר אפשרות קבלתם ללימודים.
 • בעל תואר ראשון תלת-שנתי בעיצוב, המעוניין להמשיך לימודיו לתואר שני בשנקר, לא יוכל להתקבל כסטודנט מן-המניין, אלא לאחר שילמד מספר מקצועות מקדימים/השלמה בהיקף השקול לשנת לימודים אחת. התכנית ותנאי הלימוד יקבעו על ידי הוועדה. לסטודנט כזה יהיה מעמד של "סטודנט משלים"; ויעבור למעמד "מן-המניין" לאחר שיעמוד בהצלחה בלימודי ההשלמה.

↑ חזרה לתפריט התקנון

תנאי סיום

 • מספר הנקודות לכל מסלול השתלמות מחולק כלהלן:
  א. עם תזה: 30 נקודות לתזה + 30 נקודות ללימודים = 60 נקודות.
  ב. ללא תזה: 22 נקודות לעבודת הגמר + 38 נקודות ללימודים = 60 נקודות.
 • ​לשם קבלת תואר באחד מהמסלולים, על הסטודנט:
  א. לצבור 60 נקודות זכות.
  ב. לעמוד בדרישות המקצועות הכלולית בתכנית לימודיו בממוצע כולל של 80 לפחות, ובציון בכל מקצוע בודד שאינו נופל מ-65.
  ג. להוכיח ידיעת השפות עברית ואנגלית.
  ד. להגיש חיבור: עם תזה, או פרויקט.
  ה. להעביר הרצאה סמינריונית על נושא עבודתו בשנה האחרונה להשתלמותו, באישור המנחים. ההרצאה תתקיים לא יאוחר מחודש לפני מועד הגשת החיבור לראש המסלול העיוני, או הגשת עבודת הגמר למנחים. קיום ההרצאה יפורסם בדרך נאותה.
  ו. הגשת חיבור על המחקר או עבודת הגמר.

↑ חזרה לתפריט התקנון

משך התואר

 • משך ההשתלמות לתואר מוסמך יוגבל לעד שמונה סמסטרים.
 • ראש התוכנית רשאי לקבוע זמן ארוך יותר לסטודנט שחויב בהשלמות או זמן קצר יותר לסטודנט אשר השתלם בעבר, הפסיק את השתלמותו, וחזר להשתלם.
 • חופשה מאושרת לא תילקח בחשבון במניין הסמסטרים.
 • סטודנט אשר משך לימודיו עולה על שש שנים אקדמיות, יחויב בלימוד מקצוע אחד נוסף בכל סמסטר נוסף של לימודיו, לאחר תום השנה השישית ("חוק ההתיישנות"). לצורך תקנה זו, משך הלימודים הוא הזמן קלנדרי מתחילת הסמסטר של  הוועדה. הראשון. ראש התוכנית רשאי לאשר הארכת התקופה לאחר המלצה מנומקת  של ועדת ההוראה.
 • כשסטודנט אינו יכול להמשיך בהשתלמותו, עליו להגיש, לא יאוחר מ-14 יום מתחילת סמסטר, בקשה לחופשה או להפסקה מרצון. עליו לנמק את בקשתו ולצרף המלצת המנחים. ראש התוכנית רשאי להעניק לסטודנט חופשה של סמסטר אחד או שניים, ובמקרים חריגים עד שנתיים. לא חזר הסטודנט ללימודים עם תום חופשתו, ייחשב כאילו הפסיק את השתלמותו מרצון.
 • סך ההארכות לא יעלה על ארבעה סמסטרים נוספים.
 • כל הארכה של תקופת ההשתלמות דורשת את אישור הדיקן.

↑ חזרה לתפריט התקנון

שכר לימוד

 • שכר הלימוד בלימודי התואר השני בעיצוב בשנקר זהה לשכר הלימוד האוניברסיטאי המתעדכן מדי שנה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • משך הלימודים בתואר השני הוא 4 סמסטרים (שנתיים), בהיקף כולל של 60 נ"ז.
 • לסטודנטים בתואר השני ניתנת הזכות ללמוד מעבר למערכת השעות של התואר השני, קורסים נוספים ממערכות מחלקות הפקולטה לעיצוב.
 • החל משנה"ל תשע"ח שכר הלימוד יגבה בהתאם לנקודות הזכות אליהן נרשם הסטודנט באותה השנה.
 • סטודנט אשר במהלך התואר נרשם לקורסים בהיקף של יותר מ-60 נ"ז, ישלם על כל נ"ז נוספת כ-450 ₪.

↑ חזרה לתפריט התקנון

הצעת נושא מחקר והגשתו

 • הסטודנט מן המניין יציע לוועדת ההוראה נושא מחקר או עבודת גמר, או יציין את הנושא שבו הוא מעוניין לבצע את  מחקרו או עבודתו.
 • המנחים יאושרו על ידי ראש ועדת המחקר, ראש התוכנית והדיקן.
 • בכתיבת עבודת תזה – הסכימו המנחים להנחות את הסטודנט בנושא מסוים, יעבד הסטודנט תקציר של הצעת מחקר או עבודה בהנחיית המנחים ובהסכמתם, תוך ציון שם הנושא בעברית ובאנגלית, ויגיש אותה לאישור הוועדה.
 • ראש התוכנית יבדוק, ביחד עם ועדת המחקר, שלא צפויים קשיים תקציביים בביצוע המחקר או עבודת הגמר בטרם תאושר ההצעה.
 • סטודנט המעוניין לשנות את נושא המחקר או עבודת הגמר, ולהמשיך בהנחיית המנחים שלו, יגיש לוועדת ההוראה בקשה מנומקת בצירוף המלצת המנחים.
 • שינוי נושא המחקר, בעקבות חילוקי דעות בין המנחה לסטודנט המחקר, או חוסר התאמה, תלוי בהסכמה של ראש התוכנית, לאחר התייעצות עם המנחים, הסטודנט וועדת ההוראה.

↑ חזרה לתפריט התקנון

מנחים ותפקידיהם

 • במסלול תזה – כאשר הסטודנט קובע את נושא המחקר או העבודה, יתמנה מנחה (או מנחים) קבוע/ים.
 • ראש הלימודים העיוניים יקבע אם הסטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור.
 • ראש הלימודים העיוניים יקבע אם הסטודנט מוכן להעביר הרצאה סמינריונית.
 • המנחים ימליצו בפני הוועדה על הרכב ועדת בוחנים ועל מועד מתן ההרצאה הסמינריונית.

↑ חזרה לתפריט התקנון

הגשת החיבור וקבלת חוות דעת עליו

 • הסטודנט רשאי להגיש את חיבורו לבית-הספר רק לאחר:
  א. מילוי הדרישות הלימודיות.
  ב. הגשת חיבור. 
  ג. מילוי ההתחייבויות הכספיות ואחרות. 
  ד. אישור המנחים שהחיבור ראוי להגשה. 
  ה. אישור ראש התוכנית שהסטודנט מילא את כל הדרישות הנזכרות לעיל.
 • הסטודנט יגיש מספר עותקי החיבור לראש הלימודים העיוניים.
 • הסטודנט אינו רשאי להגיש עותקי החיבור ישירות למנחה (או מנחים) או לבוחנים אחרים.
 • תיקונים בחיבור:
  א. ועדת המחקר האמונה על כתיבת החיבורים רשאית לדרוש מן הנבחן להכניס תיקונים בחיבור אחרי הבחינה הסופית.
  ב. ראש הלימודים העיוניים יודיע על כך לסטודנט.
  ג. ראש הלימודים העיוניים יקבע, בהמלצת ועדת המחקר, מי מתוכם יהיה אחראי לאישור ביצוע התיקונים.
  ד. אם הדרישה היא לתיקונים קלים, יהיה על הסטודנט להגיש את החיבור המתוקן תוך חודש ממועד הבחינה.
  ה. אם הדרישה היא לתיקונים מהותיים, יהיה על הסטודנט להגיש את החיבור המתוקן תוך שישה חודשים ממועד הבחינה.
  ו. ראש הלימודים העיוניים יקבע מה מספר עותקי החיבור הסופי שעל הסטודנט למסור. 
  ז. לא ביצע הנבחן, ללא סיבה מספקת, את התיקונים לשביעות רצונם של הבוחנים תוך פרק הזמן שנקבע, יחשב הדבר ככישלון בבחינה.
  ח. נכשל הסטודנט בבחינה, יורשה להיבחן פעם נוספת לא יאוחר מאשר שנה אחרי הבחינה הראשונה. כשלון שני יביא להפסקת ההשתלמות.

↑ חזרה לתפריט התקנון

בחינת גמר - מחקר עם תזה (פרויקט תזה)

 • ראש התוכנית ימנה, בהתאם להצעת המנחים והמלצת הוועדה, ועדת בוחנים בת ארבעה חברים או  יותר בהרכב הבא:
  א. המנחה הראשי העיוני אשר ישמש יו"ר ועדת הבוחנים. 
  ב. המנחה השני המעשי. 
  ג. אחד או שני חברי הסגל האקדמי המחקרי בדרגת מרצה בכיר ומעלה או בעל תואר דוקטור. 
  ד. בוחן חוץ, שהוא מומחה מקצועי מתחום נושא החיבור, שאינו מסגל הקבוע בפקולטה לעיצוב, ושאין לו שום קשר ישיר או עקיף עם הסטודנט.
  ה. מומלץ שלפחות אחד הבוחנים יהיה בדרגת המנחה הראשי, או בכיר ממנו. 
  ו. פרט למנחים, יתמנו הבוחנים רק לאחר שיודיעו על נכונותם לשמש כבוחנים.
  ז. מינוי ועדת בוחנים דורש את אישור הדיקן.

↑ חזרה לתפריט התקנון

בחינת גמר - עבודת גמר ללא תזה

 • ראש התוכנית ימנה, בהתאם להמלצת המנחה והוועדה, ועדת בוחנים בת שני חברים או יותר בהרכב הבא:
  א. ראש התכנית - ישמש יו"ר ועדת הבוחנים. 
  ב. מנחים מעשיים.
  ג. אחד או שני חברי הסגל האקדמי המחקרי בדרגת מרצה בכיר ומעלה או בעל תואר דוקטור. 
  ד. פרט למנחים, יתמנו הבוחנים רק לאחר שיודיעו על נכונותם לשמש כבוחן.
 • סטודנט יוכל לגשת לבחינת הגמר המעשית, רק לאחר השלמת כל חובותיו האקדמיים (48 נ"ז).

הליך ההרשמה

 • המועמד יגיש את בקשתו למדור רישום, לפי הנוהל ב"תקנון הלימודים", על גבי טופסי הרשמה מיוחדים.
 • מדור הרישום יעביר את הבקשות לראש התוכנית.
 • ראש התוכנית יוועד עם וועדת ההוראה בקבלת המועמד בהתאם למסמכיו, ורשאי להזמינו לראיון קבלה.
 • הוועדה תקבל החלטה לקבל או לדחות את המועמד ותקבע את מצבו: סטודנט מן המניין או סטודנט משלים.
 • עם המועמד התקבל, תקבע הוועדה מינוי מנחה ארעי/אחראי למועמד, תכנית לימודים, ומשך ההשתלמות.
 • המלצה יכולה לכלול דרישה למילוי תנאים מיוחדים, כגון מקצועות מקדמיים, וכן את המועד למילואם.
 • החלטת ראש התוכנית היא סופית.

↑ חזרה לתפריט התקנון

הערכת סטודנטים

 • הציונים יינתנו על-ידי המורה לפי סולם מאוני כאשר ציון הנמוך מ-65 מציין כישלון. לא מילא הסטודנט את הדרישות למקצוע באותו סמסטר, רשאי המורה לתת ציון "לא-השלים". הסטודנט יוכל במקרה זה להשלים את הדרישות למקצוע במועד הקרוב ביותר בו למד את המקצוע . לא השלים הסטודנט את הדרישות במועד זה, יינתן לו ציון "לא-השתתף" שדינו כציון 0.
 • בסוף כל סמסטר תוערך רמת הסטודנט והישגיו (הן על ידי ועדת ההוראה), והן על ידי המנחים  (התקדמות במחקר/בעבודה). אם רמת הלימודים לא תהיה נאותה, יידרש הסטודנט לתקנה בסמסטר שלאחריה. לא השיג רמה נאותה בתקופה זו, תופסק השתלמותו. אם רמת המחקר לא תהיה נאותה (ציון "מניח את הדעת" לפחות), יידרש הסטודנט לתקנה בסמסטר שלאחר מכן. אם לא יתקדם במחקר בסמסטר שלאחר מכן, תופסק השתלמותו.
 • קיבל סטודנט ציון נמוך מ-65 או ציון נכשל במקצוע לימודי מוסמכים, הוא רשאי לתקן את כישלונו פעם אחת בלבד על-ידי הרשמה ולימוד מחדש של אותו מקצוע. אם נכשל בו פעם נוספת, תופסק השתלמותו.
 • סטודנט הלומד מקצוע הסמכה במסגרת השלמה רשאי לגשת למועד הבחינות הראשון או השני. סטודנט שנכשל במועד הראשון (ציון נמוך מ- 65) או שמעוניין לשפר את הציון, יוכל להיבחן שוב במועד השני. נכשל הסטודנט במקצוע (במועד א' ו/או במועד ב') יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם נוספת אחת בלבד ואם נכשל בו שוב (במועד א' ו/או במועד ב') - תופסק השתלמותו.
 • לא קיים מועד ב' להגשת עבודת סמינריון. 
 • אישור דחייה יינתן אך ורק על ידי ועדת ההוראה, או על פי ההקלות הקבועות בתקנון בנספח "סטודנטים משרתי מילואים" או על פי הנחיות נספח "הריון וחופשת לידה".
 • איחור בהגשת עבודה ייחשב ככישלון אשר יחייב חזרה על הקורס בסמסטר אחר. במקרה שהקורס לא קיים במתכונתו הנוכחית בשנה"ל העוקבת, הסטודנט יתבקש להירשם לקורס במתכונתו החדשה או לקורס אחר המקביל בדרישותיו, לפי החלטת המחלקה.

↑ חזרה לתפריט התקנון

הצטיינות ופרסי הצטיינות

 • הסף לקבלת תואר מוסמך בהצטיינות ובהצטיינות יתירה ייקבע בכל שנה על ידי ועדת ההוראה בהתאם להתפלגות הציונים של כל הבוגרים בשנה הקודמת.
 • הוועדה תקבל מראש התכנית רשימת הסטודנטים הזכאים להצטיינות, ותדרג אותם בהתחשב בנתונים נוספים כגון המלצות חברי ועדת הבוחנים, פרסומים, פרסים, הוראה, מקצועות לימוד, ותחום המחקר.
 • הוועדה תציין את המועמדים להצטיינות יתירה ואת המועמדים להצטיינות (תוך ציון ההשתייכות למסלול עם תזה ולמסלול ללא תזה).
 • ועדת הפרסים של הפקולטה תבחר את הזכאים להצטיינות והצטיינות יתירה בהתחשב בשיקולים הבאים:
  א. מספר מקבלי הצטיינות והצטיינות יתירה לא יעלה על 20% מכלל המסיימים.
  ב. מספר מקבלי הצטיינות יצירה לא יעילה על 4% ממספר המסיימים.

↑ חזרה לתפריט התקנון

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>